Ktl-icon-tai-lieu

đại số tuyến tính

Được đăng lên bởi huynhminhkhoa
Số trang: 208 trang   |   Lượt xem: 2740 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HOANG XUAN SINE - THAN PHUONG DUNG

BAI TAP
OAI S6 TUYErN TINH
(nil bola Irinthit ba)

NI-IA XUAT BAN GIAO DUC

517
21/338-05
GD- 05

Ma s6: 7K370T5 - TTS

Len ma eAu
//m• (min dal IP" hyr sink vei .sink vien Wan lubn Cti hue phi%
phon
IS unwed IA (Mein hai lap. Pluin hdi yip e ri nhieW mur dirk : /) glop la
mim rung hat, car khiti nicm oa dinhV dm, nt (twig IS Unnej ; 2) tint
din lading kit qud hot, ma IS thuyie kitting du li i gift de rap ;
.1) qua Wee him nhieu Nil hip, to nMnr diresc l@ dwyei ?thud,' nhuvin hdp
de ter dei is"; nhien khd ming dug dyng 1 ,ao &lieu hinh sill kluic rung
(rung lode hay wong ithang iron khan hyr .khae... Dieu ma shill vier con
rhu V ht phdi hye lv thitvei rho kc dude di. roi mai IGm bai icy) ( Mai
quiet, khong hoc hav hoc qua Ion IS Mused, ithung der dolt oao lam
Ina yip - el dung hyr. Milt /utJllg Owing tit churn:A bye login reia sink vien
er hull dyi Jun - .
•
Cuin hal hip nay giap.vinh vien lain (au line pip dint tree curkit —roan
ado veil). (A ,), Phein dyi Si) tuyin lirdi„gni° (kWh dank (WI ( - tic twang
ray thing sa phym eau Nguyen Dm' Thucim.'lkong nrlii chdang (then
tiling (min sack tren), chUng tree irdM- lud tonkteit IV thrived eda chilang
da, cent do gull twin Id reir ben hip dung 4.1neenig idiom ha di nlidtig hai
'dung Id. lit hey sung them mat so' bai yip di dap dug yell edit di d
tree. Chin sac h nay gilt() cid si viii hm- ;Wm Dpi su tuveit tirslt d Ink
(to clang, elM hey, va n Aing midi; rho sink viett rki,Bro hi ihi vita oar Salt
Jul lun•, uhlA kitting thwin My rho sink vier hoc Cup thing Sit pliant.
Cluing (di xin Muir 	
mil (I bea t : nmin lam Inii hip
dn.& hei filth vier phdi mint AS K Ihuvir di, let (nail heii telp chi ghip
sink vie,' khdi dyng 11101, khi hy vein 40 col(rYeil rule chi has g6Ah Rich Ioi
ni ben Ili nay lant vier AJr lap. Chat• tar Nen liter bai
114 Ni;., 14444 )4

Mang S num 1999

l' ac kit gill :
11()ANG WAN SINII VA IRAN 1311111S01)1

Chafing 0

SO Luroc ye Krim NIEM NHom, vANH, TRUeING

§1. TOM TAT LY THUlt
Co the: min to tido hoc doh (rung hoc, ogulti ta liun loan chit you Iron
nhErng s6. CO flitting tinh chht dac hicat quan Ming nhtr tinh giao het,
. tinh ket hop cam phtip (Xing va phep than nhang sCi d 1 &roc day tU nhang
mint (Mu caa.tidu hoc, vi cac tinh chat de lam cho vile tinh man don gian
him nhieu. Sau nay khi lam loan et bac dal hoc, ngtroi ta lam Man iron
'thang d6i tirong kh6ng phtli la sO nine, nhtmg ngtriti la lai gap kit nhang
vii chinh do
tinh chat dft *hay trong phe...
HOANG XUAN SINE - THAN PHUONG DUNG
BAI TAP
OAI
S6
TUYE
r
N TINH
(nil bola Irinthit ba)
NI-IA XUAT BAN GIAO DUC
đại số tuyến tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đại số tuyến tính - Người đăng: huynhminhkhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
208 Vietnamese
đại số tuyến tính 9 10 552