Ktl-icon-tai-lieu

Đại số tuyến tính nâng cao

Được đăng lên bởi Tú Lơ Kho
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 2754 lần   |   Lượt tải: 5 lần
TÓM TẮT BÀI GIẢNG

Đại số tuyến tính nâng cao

BIÊN SOẠN: NGUYỄN MINH TRÍ

ĐỒNG NAI - 2013

Mục lục
1

Cấu trúc của một tự đồng cấu
1.1 Đa thức tối tiểu . . . . . . . . . .
1.2 Tổng trực tiếp các không gian con
1.3 Không gian con bất biến . . . . .
1.4 Tự đồng cấu lũy linh . . . . . . .
1.5 Dạng chuẩn Jordan . . . . . . . .
1.6 Bài tập . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

3
4
9
15
22
28
32

2

Không gian vectơ Euclide
37
2.1 Định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2 Ánh xạ tuyến tính trực giao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.3 Tự đồng cấu đối xứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3

Dạng song tuyến tính, dạng toàn phương
3.1 Các khái niệm cơ bản . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Ma trận và biểu thức tọa độ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Dạng chính tắc của dạng toàn phương . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4 Luật quán tính và phân loại các dạng toàn phương . . . . . . . . . .
3.5 Đưa dạng toàn phương về dạng chính tắc bằng phép biến đổi trực giao

Tài liệu tham khảo

55
55
56
58
63
64
67

2

Chương 1
Cấu trúc của một tự đồng cấu
Cho một ma trận vuông A. Ta hãy tìm một ma trận đồng dạng với A mà
nó có dạng đơn giản nhất.
Trước tiên ta cần nhắc lại khái niệm hai ma trận tương đương. Hai ma trận
A và B được gọi là tương đương nếu có một ma trận P không suy biến sao cho
P −1 AP = B. Tích P −1 AP được gọi là phép biến đổi đồng dạng trên A.
Ta nhận thấy rằng, các ma trận chéo là có dạng đơn giản nhất. Vì thế ta tự hỏi
"Mọi ma trận vuông đều đồng dạng với ma trận chéo?" Trong học phần trước ta đã
chứng minh rằng điều này là không đúng. Ta có thể lấy ví dụ ma trận
Bài toán:

A=

0 1
0 0

và thấy rằng A2 = 0. Nếu tồn tại một ma trận không suy biến P sao cho P −1 AP =
D với D là ma trận chéo thì

D2 = P −1 AP P −1 AP = P −1 A2 P = 0 ⇒ D = 0 ⇒ A = 0,
điều này mâu thuẫn. Do đó ma trận A không đồng dạng với ma trận chéo. Ta nhận
thấy A là một ma trận lũy linh và tổng quát hơn mọi ma trận lũy linh khác ma trận
không đều không chéo hóa được??? Ma trận lũy linh đóng một vai trò quan trọng
trong việc không chéo hóa được.
Tiếp theo ta sẽ nhắc đến một số khái niệm có liên quan đến việc chéo hóa. Một
tập đầy đủ các vectơ riêng của ma trận A cấp...
TÓM TT BÀI GIẢNG
Đại số tuyến tính nâng cao
BIÊN SOẠN: NGUYỄN MINH TRÍ
ĐỒNG NAI - 2013
Đại số tuyến tính nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại số tuyến tính nâng cao - Người đăng: Tú Lơ Kho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Đại số tuyến tính nâng cao 9 10 703