Ktl-icon-tai-lieu

Đại Số Tuyến Tính Nguyễn Hữu Việt Hưng

Được đăng lên bởi nguyenducdanh10-gmail-com
Số trang: 291 trang   |   Lượt xem: 3292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MU
. C LU
.C
Mu.c lu.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
`au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
L`o.i n´oi d¯ˆ
Chu.o.ng 0: Kiˆe´n th´
u.c chuˆa’n bi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§1. Tˆa.p ho..p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
´
§2. Quan hˆe. v`a Anh
xa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§3. Lu..c lu.o..ng cu’a tˆa.p ho..p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§4. Nh´om, V`anh v`a Tru.`o.ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
§5. Tru.`o.ng sˆo´ thu..c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
u.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
§6. Tru.`o.ng sˆo´ ph´
- a th´
§7. D
u.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
B`ai tˆa.p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Chu.o.ng I: Khˆong gian v´ecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
§1. Kh´ai niˆe.m khˆong gian v´ecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
- ˆo.c lˆa.p tuyˆe´n t´ınh v`a phu. thuˆo.c tuyˆe´n t´ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
§2. D
`eu cu’a khˆong gian v´ecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
§3. Co. so’. v`a sˆo´ chiˆ
§4. Khˆong gian con - Ha.ng cu’a mˆo.t hˆe. v´ecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
§5. Tˆo’ng v`a tˆo’ng tru..c tiˆe´p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
§6. Khˆong gian thu.o.ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
B`ai tˆa.p . . . . . . . . . . . . ....
MU
.
C LU
.
C
Mu
.
c lu
.
c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
L`o
.
i oi d¯ˆa
`
u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Chu
.
o
.
ng 0: Kiˆe
´
n th´u
.
c cha
n bi
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
§1. a
.
p ho
.
.
p ................................................................ 7
§2. Quan hˆe
.
v`a
´
Anh xa
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
§3. Lu
.
.
c lu
.
o
.
.
ng cu
a a
.
p ho
.
.
p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
§4. Nh´om, V`anh v`a Tru
.
`o
.
ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
§5. Tru
.
`o
.
ng o
´
thu
.
.
c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
§6. Tru
.
`o
.
ng o
´
ph´u
.
c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
§7. D
-
a th´u
.
c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
B`ai a
.
p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Chu
.
o
.
ng I: Khˆong gian v´ecto
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
§1. Kh´ai niˆe
.
m khˆong gian v´ecto
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
§2. D
-
ˆo
.
c a
.
p tuyˆe
´
n t´ınh v`a phu
.
tho
.
c tuyˆe
´
n t´ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
§3. Co
.
so
.
v`a o
´
chiˆe
`
u cu
a khˆong gian v´ecto
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
§4. Khˆong gian con - Ha
.
ng cu
a o
.
t hˆe
.
v´ecto
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
§5. o
ng v`a o
ng tru
.
.
c tiˆe
´
p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
§6. Khˆong gian thu
.
o
.
ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
B`ai a
.
p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Chu
.
o
.
ng II: Ma trˆa
.
n v`a
´
Anh xa
.
tuyˆe
´
n t´ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
§1. Ma trˆa
.
n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
§2.
´
Anh xa
.
tuyˆe
´
n t´ınh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
§3. Ha
.
t nhˆan v`a a
nh cu
a d¯ˆo
`
ng a
´
u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
§4. Khˆong gian v´ecto
.
d¯ˆo
´
i ngˆa
˜
u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
B`ai a
.
p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
1
Đại Số Tuyến Tính Nguyễn Hữu Việt Hưng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại Số Tuyến Tính Nguyễn Hữu Việt Hưng - Người đăng: nguyenducdanh10-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
291 Vietnamese
Đại Số Tuyến Tính Nguyễn Hữu Việt Hưng 9 10 75