Ktl-icon-tai-lieu

Đại số tuyến tính và hình học

Được đăng lên bởi Mhomt Phạm
Số trang: 576 trang   |   Lượt xem: 1415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
' 0 6 3 5 )

& % * 5 * 0 /

/LQHDU$OJHEUD
DQG,WV$SSOLFDWLRQV
'DYLG& /D\
8QLYHUVLW\RI0DU\ODQG³&ROOHJH3DUN

Addison-Wesley

(GLWRULQ&KLHI 'HLUGUH/\QFK
6HQLRU$FTXLVLWLRQV(GLWRU :LOOLDP+RIIPDQQ
6SRQVRULQJ(GLWRU &DUROLQH&HODQR
6HQLRU&RQWHQW(GLWRU &KHUH%HPHOPDQV
(GLWRULDO$VVLVWDQW %UDQGRQ5DZQVOH\
6HQLRU0DQDJLQJ(GLWRU .DUHQ:HUQKROP
$VVRFLDWH0DQDJLQJ(GLWRU 7DPHOD$PEXVK
'LJLWDO$VVHWV0DQDJHU 0DULDQQH*URWK
6XSSOHPHQWV3URGXFWLRQ&RRUGLQDWRU .HUUL0F4XHHQ
6HQLRU0HGLD3URGXFHU &DUO&RWWUHOO
4$ 0DQDJHU $VVHVVPHQW&RQWHQW 0DUW\:ULJKW
([HFXWLYH0DUNHWLQJ0DQDJHU -HII:HLGHQDDU
0DUNHWLQJ$VVLVWDQW .HQGUD%DVVL
6HQLRU$XWKRU6XSSRUW7HFKQRORJ\6SHFLDOLVW -RH9HWHUH
5LJKWVDQG3HUPLVVLRQV$GYLVRU 0LFKDHO-R\FH
,PDJH0DQDJHU 5DFKHO<RXGHOPDQ
6HQLRU0DQXIDFWXULQJ%X\HU &DURO0HOYLOOH
6HQLRU0HGLD%X\HU *LQQ\0LFKDXG
'HVLJQ0DQDJHU $QGUHD1L[
6HQLRU'HVLJQHU %HWK3DTXLQ
7H[W'HVLJQ $QGUHD1L[
3URGXFWLRQ&RRUGLQDWLRQ 7DPHOD$PEXVK
&RPSRVLWLRQ 'HQQLV.OHW]LQJ
,OOXVWUDWLRQV 6FLHQWLÀF,OOXVWUDWRUV
&RYHU'HVLJQ 1DQF\*RXOHW 6WXGLRZLQN
&RYHU,PDJH 6KRXOD6WRQH*HWW\,PDJHV
)RUSHUPLVVLRQWRXVHFRS\ULJKWHGPDWHULDO JUDWHIXODFNQRZOHGJPHQWLVPDGHWRWKHFRS\ULJKWKROGHUVRQSDJH3 ZKLFKLV
KHUHE\PDGHSDUWRIWKLVFRS\ULJKWSDJH
0DQ\RIWKHGHVLJQDWLRQVXVHGE\PDQXIDFWXUHUVDQGVHOOHUVWRGLVWLQJXLVKWKHLUSURGXFWVDUHFODLPHGDVWUDGHPDUNV :KHUH
WKRVHGHVLJQDWLRQVDSSHDULQWKLVERRN DQG3HDUVRQ(GXFDWLRQZDVDZDUHRIDWUDGHPDUNFODLP WKHGHVLJQDWLRQVKDYHEHHQ
SULQWHGLQLQLWLDOFDSVRUDOOFDSV
/LEUDU\RI&RQJUHVV&DWDORJLQJLQ3XEOLFDWLRQ'DWD
/D\ 'DYLG&
/LQHDUDOJHEUDDQGLWVDSSOLFDWLRQV'DYLG&/D\ ²WKHG XSGDWH
S FP
,QFOXGHVLQGH[
,6%1 
,6%1 
 $OJHEUDV /LQHDU²7H[WERRNV ,7LWOH
4$/
0 ²GF

&RS\ULJKW‹   3HDUVRQ(GXFDWLRQ ,QF
$OOULJKWVUHVHUYHG 1RSDUWRIWKLVSXEOLFDWLRQPD\EHUHSURGXFHG VWRUHGLQDUHWULHYDOV\VWHP RUWUDQVPLWWHG LQDQ\IRUP
RUE\DQ\PHDQV HOHFWURQLF PHFKDQLFDO SKRWRFRS\LQJ UHFRUGLQJ RURWKHUZLVH ZLWKRXWWKHSULRUZULWWHQSHUPLVVLRQRIWKH
SXEOLVKHU 3ULQWHGLQWKH8QLWHG6WDWHVRI$PHULFD )RULQIRUPDWLRQRQREWDLQLQJSHUPLVVLRQIRUXVHRIPDWHULDOLQWKLVZRUN
SOHDVHVXEPLWDZULWWHQUHTXHVWWR3HDUVRQ(GXFDWLRQ ,QF 5LJKWVDQG&RQWUDFWV'HSDUWPHQW %R\OVWRQ6WUHHW 6XLWH
 %RVWRQ 0$  ID[\RXUUHTXHVWWR RUHPDLODWKWWSZZZSHDUVRQ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại số tuyến tính và hình học - Người đăng: Mhomt Phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
576 Vietnamese
Đại số tuyến tính và hình học 9 10 554