Ktl-icon-tai-lieu

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 739 trang   |   Lượt xem: 12526 lần   |   Lượt tải: 23 lần
Bản in Nội Các Quan Bản
Mộc bản khắc năm Chính Hòa thứ 18 (1697)

2

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư- Tựa

Tựa sách:

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Năm

Soạn giả:

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, v.v...

1697

Dịch giả:

Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam

1985-1992

Nhà xuất bản:
Chuyển sang ấn bản điện tử bởi:
Điều hợp:

Khoa Học Xã Hội - Hà Nội

1993

Lê Bắc, Công Đệ, Ngọc Thủy,
Tuyết Mai, Hồng Ty, Nguyễn Quang Trung

2001

Lê Bắc - bacle@hotmail.com

2001

3

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Ngoại Kỷ - Quyển I

Đại Việt Sử Ký Ngoại Kỷ Toàn Thư
Quyển I
[1a] Triều Liệt Đại Phu, Quốc Tử Giám Tư Nghiệp,
Kiêm Sử Quan Tu Soạn, Thần Ngô Sĩ Liên Biên
Xét: Thời Hoàng Đế dựng muôn nước, lấy địa giới Giao Chỉ về phía Tây Nam, xa ngoài đất Bách
Việt. Vua Nghiêu sai Hy thị1 đến ở Nam Giao2 để định đất Giao Chỉ ở phương Nam. Vua Vũ chia chín
châu3 thì Bách Việt4 thuộc phần đất châu Dương, Giao Chỉ thuộc về đấy. Từ đời Thành Vương nhà Chu
[1063-1026 TCN] mới gọi là Việt Thường thị5, tên Việt bắt đầu có từ đấy.

Kỷ Hồng Bàng Thị
Kinh Dương Vương
[1b] Tên húy là Lộc Tục, con cháu họ Thần Nông6.
Nhâm Tuất, năm thứ 17. Xưa cháu ba đời của Viêm Đế họ Thần Nông là Đế Minh sinh ra Đế
Nghi, sau Đế Minh nhân đi tuần phương Nam, đến Ngũ Lĩnh8 lấy con gái Vụ Tiên, sinh ra vua [Kinh
Dương Vương]. Vua là bậc thánh trí thông minh, Đế Minh rất yêu quý, muốn cho nối ngôi. Vua cố
nhường cho anh, không dám vâng mệnh. Đế Minh mới lập Đế Nghi là con nối ngôi, cai quản phương
Bắc, phong cho vua làm Kinh Dương Vương, cai quản phương Nam, gọi là nước Xích Quỷ.
Vua lấy con gái Động Đình Quân tên là Thần Long9 sinh ra Lạc Long Quân (Xét: Đường kỷ chép:
thời Kinh Dương có người đàn bà chăn dê, tự xưng là con gái út của Động Đình Quân, lấy con thứ của

1

Hy thị: Tương truyền vua Nghiêu sai anh em họ Hy (Hy thị) và họ Hòa (Hòa thị) đi bốn phương để trông coi công việc thiên văn
lịch pháp. Hy Thúc là em Hy Trọng đến ở miền đất phương Nam (Kinh Thư, Nghiêu điển)

2

Kinh Thư chép vua Nghiêu sai Hy Thúc đến ở Nam Giao (Hy Thúc trạch Nam Giao). Khổng An Quốc thời Tây Hán chú giải Kinh
Thư, chỉ cho Nam Giao là phương Nam. Mãi đến thời Đường, Tư Mã Trinh mới giải thích Nam Giao là Giao Chỉ ở phương Nam.

3

Theo thiên Vũ Cống trong Kinh Thư, chín châu là Ký, Duyện, Thanh, Từ, Dương, Kinh, Dự, Lương Ung.

4

Bách Việt: là từ mà người Hán dùng để gọi chung các tộc người khác Hán sống ở miền nam Trung Quốc thời xưa. Từ này lần đầu
tiên thấy chép trong Sử Ký (Ngô Khởi Truyện của Tư Mã Thiên.

5

Việt Thường Thị: tên n...
Bn in Ni Các Quan Bn
Mc bn khc năm Chính Hòa th 18 (1697)
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
739 Vietnamese
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư 9 10 858