Ktl-icon-tai-lieu

dám nghĩ lớn

Được đăng lên bởi whell1
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 3888 lần   |   Lượt tải: 0 lần
L I GI I THI U
Vì sao tôi l i t t a cho cu n sách này là DÁM NGHĨ L N? Có hàng ngàn cu n sách ư c xu t
b n hàng năm, t i sao l i c n ph i xu t b n thêm m t cu n n a?
Cho phép tôi ư c chia s v i b n m t vài thông tin quan tr ng.
Vài năm trư c ây, tôi tham d m t h i ngh bán hàng vô cùng n tư ng c a m t công ty n . V
Phó Ch t ch ph trách Marketing lúc ó r t h ng kh i. Cùng ng v i ông trên b c di n thuy t là
ngư i i lý bán hàng hàng u c a công ty, m t ngư i àn ông v i v ngoài bình d , nhưng là ngư i
ã ki m ư c g n 60.000 ô la vào cu i năm, trong khi thu nh p c a nh ng i lý khác ch
m c
12.000 ô la.
V Phó Ch t ch ưa ra d n d p nhi u câu h i dành cho c t a: “Tôi mu n các b n hãy nhìn th t
k Harry. Nào, hãy nói cho tôi bi t, Harry ki m ư c nhi u ti n hơn g p năm l n, có ph i do Harry
thông minh g p năm l n các anh không? Không ph i, ít nh t là theo nh ng bài ki m tra nhân s c a
chúng tôi. K t qu c a nh ng bài ki m tra ó cho th y anh y cũng ch như nh ng ngư i bình thư ng
khác ang hi n di n trong phòng này mà thôi.
Có ph i Harry làm vi c chăm ch g p năm l n các b n không? Không, không ph i – ít nh t là theo
nh ng báo cáo th c t , s ngày ngh c a anh y còn nhi u hơn a s các b n ng i ây.
Hay là Harry có nhi u ti n hơn các b n? M t l n n a, câu tr l i l i là không. Các tài kho n u
ch m c trung bình. Hay là Harry ư c h c hành nhi u hơn? Có s c kh e t t hơn? Không. Harry th t
ra bình thư ng như m i ngư i bình thư ng khác, ngo i tr m t i u …”
V Phó Ch t ch nh n m nh: “… S khác bi t duy nh t gi a Harry và các b n là Harry dám nghĩ
và nghĩ táo b o hơn các anh g p năm l n”. Ông phân tích: thành công th c s ư c quy t nh ph n
l n b i t m suy nghĩ c a m t ngư i hơn là b i trí thông minh c a ngư i ó.
ó qu là m t suy nghĩ m i m , gây tò mò. Tôi kh c ghi i u ó. Tôi càng quan sát, càng ti p
xúc, càng trò chuy n v i nhi u ngư i, càng ào sâu nghiên c u nh ng y u t n ch a sau thành công,
câu tr l i càng hi n rõ. Càng nghiên c u nhi u trư ng h p, tôi càng nh n ra ti n b c, h nh phúc và s
th a mãn c a b n r ng l n n âu u ph thu c vào t m suy nghĩ c a b n. ó chính là i u kỳ di u
c a tư duy l n.
“V y t i sao DÁM NGHĨ L N giúp b n t ư c nhi u th như v y, nhưng v n có r t ít ngư i
suy nghĩ theo cách ó?” ã r t nhi u ngư i nêu câu h i ó v i tôi. Và, ây là câu tr l i. T m nhìn c a
a s chúng ta thư ng m m t, ph n l n ch là nh ng ý nghĩ v t vãnh và không khoáng t. Môi trư ng
xung quanh chúng ta y r y nh ng k ch mu n kéo chúng ta xu ng tr thành k t m thư ng. G n như
ngày nào cũng có ngư i thuy t ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dám nghĩ lớn - Người đăng: whell1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
dám nghĩ lớn 9 10 627