Ktl-icon-tai-lieu

Dàn bài môn tiếng Việt lớp 4

Được đăng lên bởi hiensyle
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I. Môû baøi :

CAÁU TRUÙC CUÛA BAØI TAÛ

– Taû khaùi quaùt hoaëc nhaän xeùt chung ( ñoaïn 1 )
II. Thaân baøi :
Tuaàn töï mieâu taû töøng phaàn :
– Taû boä phaän 1 ( ñoaïn 2 )
– Taû boä phaän 2 ( ñoaïn 3 )
– Taû boä phaän 3 ( ñoaïn 4 )
– …
III. Keát baøi :
– Caûm nghó chung ( ñoaïn 5 )

I. Môû baøi :

DAØN BAØI CHUNG TAÛ ÑOÀ VAÄT

– Giôùi thieäu ñoà vaät caàn taû.
II. Thaân baøi :
a) Taû khaùi quaùt, taû beân ngoaøi.
b) Taû töøng boä phaän, taû beân trong.
c) Caùch söû duïng ñoà vaät.
III. Keát baøi :
– Neâu thaùi ñoä, tình caûm ñoái vôùi ñoà vaät.

I. Môû baøi :

DAØN BAØI CHUNG TAÛ CAÂY COÁI

– Giôùi thieäu caây caàn taû.
II. Thaân baøi :
a) Taû khaùi quaùt.
b) Taû moät soá boä phaän tieâu bieåu, noåi baät cuûa caây ñoù : hình daùng, maøu saéc …
III. Keát baøi :
– Neâu ích lôïi cuûa caây.
– Caûm nghó.

I. Môû baøi :

DAØN BAØI CHUNG TAÛ CON VAÄT

– Giôùi thieäu chung con vaät caàn taû.
II. Thaân baøi :
a) Taû hình daùng beân ngoaøi.
b) Taû hoaït ñoäng, taäp tính cuûa con vaät ñoù
( coù theå keát hôïp hai maët treân )
III. Keát baøi :
– Caûm nghó.

KEÅ VIEÄC

CHAÊM SOÙC CAÂY HOA

I)

MÔÛ BAØI :
Giôùi thieäu coâng vieäc gì ?
Ai thöïc hieän ?
Luùc naøo ? ÔÛ ñaâu ?
II) THAÂN BAØI :
Trình töï coâng vieäc
1. Chuaån bò :
2. Tieán haønh :

–
–
–

Chaêm soùc caây hoa.
Em laøm.
Haèng ngaøy, vaøo buoåi saùng.

Chaäu nöôùc, phaân boùn, keùo tæa caây.
Töôùi cho caùc caây.
Chaêm soùc töøng caây :
+ Caây hoa hoàng : gaù vaøo coïc goã choáng …
+ Caây mai töù quyù : xôùi ñaát, boùn phaân …
+ Caây söù ñoû : baét saâu …
+ Chaäu thöôïc döôïc : nhoå coû vaø tæa caønh gaõy …
( doïn deïp, vöùt raùc … )
–
–
–

3. Keát thuùc :
III)
KEÁT BAØI :
–
Keát
quaû
coâng vieäc
( Caûm nghó )

–

Caùc chaäu hoa saïch seõ, töôi toát …

–

Hoa nôû ñeïp …

---------------------------------------------RÖÛA BUÙT MAÙY
I)

MÔÛ BAØI :
Giôùi thieäu coâng vieäc gì ?
Ai thöïc hieän ?
Luùc naøo ? ÔÛ ñaâu ?
II) THAÂN BAØI :
Trình töï coâng vieäc
1. Chuaån bò :
2. Tieán haønh :

3. Keát thuùc :
III) KEÁT BAØI :
–
coâng vieäc
–

Keát

quaû

Caûm nghó

–
–
–

Röûa buùt / xuùc möïc buùt maùy.
Em laøm.
Ngaøy chuû nhaät haøng tuaàn …

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Buùt, chaäu nöôùc, khaên khoâ.
Môû naép, thaùo voû buùt …
Bôm möïc thöøa ra …
Thaùo töøng boä phaän ngaâm vaøo chaäu nöôùc …
Röûa töøng boä phaän : voû, naép, ngoøi, than …
Xuùc oáng nhöïa, bôm nöôùc saïch …
Lau khoâ, laép raùp, bôm möïc
Vieát thöû, caát vaøo hoäp buùt …
Thu doïn …

–

Buùt saïch ñeïp nhö môùi, möïc ra ñeàu, vieát ñeïp …

–
–

Ham hoïc hôn …
C...
CAÁU TRUÙC CUÛA BAØI TAÛ
I. Môû baøi :
Taû khaùi quaùt hoaëc nhaän xeùt chung ( ñoaïn 1 )
II. Thaân baøi :
Tuaàn töï mieâu taû töøng phaàn :
Taû boä phaän 1 ( ñoaïn 2 )
Taû boä phaän 2 ( ñoaïn 3 )
Taû boä phaän 3 ( ñoaïn 4 )
III. Keát baøi :
Caûm nghó chung ( ñoaïn 5 )
DAØN BAØI CHUNG TAÛ ÑOÀ VAÄT
I. Môû baøi :
Giôùi thieäu ñoà vaät caàn taû.
II. Thaân baøi :
a) Taû khaùi quaùt, taû beân ngoaøi.
b) Taû töøng boä phaän, taû beân trong.
c) Caùch söû duïng ñoà vaät.
III. Keát baøi :
Neâu thaùi ñoä, tình caûm ñoái vôùi ñoà vaät.
DAØN BAØI CHUNG TAÛ CAÂY COÁI
I. Môû baøi :
Giôùi thieäu caây caàn taû.
II. Thaân baøi :
a) Taû khaùi quaùt.
b) Taû moät soá boä phaän tieâu bieåu, noåi baät cuûa caây ñoù : hình daùng, maøu saéc …
III. Keát baøi :
Neâu ích lôïi cuûa caây.
Caûm nghó.
DAØN BAØI CHUNG TAÛ CON VAÄT
I. Môû baøi :
Giôùi thieäu chung con vaät caàn taû.
II. Thaân baøi :
a) Taû hình daùng beân ngoaøi.
b) Taû hoaït ñoäng, taäp tính cuûa con vaät ñoù
( coù theå keát hôïp hai maët treân )
III. Keát baøi :
Caûm nghó.
KEÅ VIEÄC
CHAÊM SOÙC CAÂY HOA
Dàn bài môn tiếng Việt lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dàn bài môn tiếng Việt lớp 4 - Người đăng: hiensyle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Dàn bài môn tiếng Việt lớp 4 9 10 311