Ktl-icon-tai-lieu

Dân số học cơ bản

Được đăng lên bởi trunganh-kool
Số trang: 137 trang   |   Lượt xem: 2663 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Dân số học là môn khoa học về dân số. Nghiên cứu dân số học giúp cho
người học nắm được hệ thống kiến thức cơ bản về dân số, những quá trình dân số
học, những lý thuyết về dân số và những lĩnh vực ứng dụng lý thuyết và phương
pháp nghiên cứu.
Căn cứ váo chương trình khung đã dược Bộ Giáo dục ph ê duyệt. Với mục
đích đáp ứng nhu cầu học tập những kiến thức cơ bản về Dân số học của học sinh
hệ chính quy Trung cấp Dân số y tế ; Cuốn sách này bao gồm những nội dung sau:
- Nhập môn dân số
- Quy mô, cơ cấu và phân bố dân cư.
- Mức sinh và các yếu tố ảnh hưởng
- Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng
- Di dân và Đô thị hóa
- Chất lượng dân số.
- Các thuyết về dân số.
- Dự báo dân số.
Giáo trình hoàn thành được sự giúp đỡ rất nhiều của chuyên gia PGS.TS.
Phạm Đại Đồng - Trường Đại học Kinh tế Q uốc dân. Đây là lần đầu tiên biê n soạn
giáo trình, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi sự thiếu sót.
Chúng tôi rất mong nhận được nhiều ý kiến đ óng góp của các đồng nghiệp và bạn
đọc để giáo trình đư ợc hoàn thiện hơn.

Các tác giả

1

MỤC LỤC
NHẬP MÔN DÂN SỐ .....................................................................................................33
QUY MÔ, CƠ CẤU VÀ PHÂN BỐ DÂN CƯ ........................................................16
MỨC SINH VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ......................................................43
MỨC CHẾT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG .....................................................60
DI DÂN VÀ ĐÔ THỊ HOÁ ......................................................................................77
CHẤT LƯỢNG DÂN SỐ .........................................................................................99
CÁC THUYẾT VỀ DÂN SỐ .................................................................................112
DỰ BÁO DÂN SỐ .................................................................................................120

2

Bài 1

NHẬP MÔN DÂN SỐ
MỤC TIÊU:
1. Trình bày khái niệm dân số, dân số học.
2. Phân tích được đối tượng, phạm vi của môn Dân số học
3. Mô tả được các phương pháp nghiên cứu dân số và ý nghĩa thực tiễn của
môn học
4. Trình bày được tình hình dân số thế giới và Việt Nam

NỘI DUNG
1. Các khái niệm về Dân số và Dân số học
Một hiện tượng đặc sắc trên Trái đất là có loài Người sinh sống. Tập hợp
những con người cùng cư trú trên một lãnh thổ nhất định (xã, huyện, tỉnh, quốc gia,
châu lục hay toàn bộ trái đất) gọi là dân cư của vùng đó. Chẳng hạn: Dân cư Hà
Nội, dân cư miền núi, dân cư Việt N...
1
L
ỜI NÓI ĐẦU
Dân s
học là môn khoa học vdân số. Nghiên cu dân số học giúp cho
ngư
ời học nắm được hệ thống kiến thức bản về dân số, những quá trình dân s
học, những thuyết về dân số và những lĩnh vực ng dụng thuyết và phương
pháp nghiên c
ứu.
Căn c
váo chương trình khung đã dược Bộ Giáo dục ph
ê duy
ệt.
V
ới mục
đích đáp
ứng nhu cầu học tập những kiến thức cơ bn về Dân số học của học sinh
h
ệ chính quy Trung cấp Dân số y tế
; Cu
ốn sách
này bao g
ồm
nh
ững nội dung sau
:
- Nh
ập môn dân số
- Quy mô, cơ c
ấu và phân bố dân cư.
- M
ức sinh và các yếu
t
ố ảnh hưởng
- Mức chết và các yếu tố ảnh hưởng
- Di dân và Đô th
ị hóa
- Ch
ất lượng dân số.
- Các thuy
ết
v
dân s
ố.
- D
ự báo dân số.
Giáo trình hoàn thành đư
ợc sự giúp đỡ rất nhiều của chuyên gia
PGS.TS.
Ph
ạm
Đ
ại Đồng
- Trư
ờng Đại học Kinh
t
ế Q
u
ốc n.
Đây l
ần đầu tiên biê
n so
ạn
giáo trình, tuy
đã có nhiều cố gng nhưng chắc chắn không tránh khỏi sự thiếu sót.
Chúng tôi r
ất mong
nh
ận được nhiều ý kiến đ
óng góp c
ủa các đồng nghiệp và bạn
đ
ọc để giáo trình đư
ợc hoàn thi
ện hơn.
Các tác gi
Dân số học cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dân số học cơ bản - Người đăng: trunganh-kool
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
137 Vietnamese
Dân số học cơ bản 9 10 702