Ktl-icon-tai-lieu

Dân số và lao động

Được đăng lên bởi Samuel Pham
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 3931 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dân số và Lao động
Population and Employment
Biểu
Table
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32

Trang
Page
Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2012 phân theo địa phương
Area, population and population density in 2012 by province
Dân số trung bình phân theo giới tính và thành thị, nông thôn
Average population by sex and by residence
Dân số trung bình phân theo địa phương
Average population by province
Dân số nam trung bình phân theo địa phương
Average male population by province
Dân số nữ trung bình phân theo địa phương
Average female population by province
Dân số thành thị trung bình phân theo địa phương
Average urban population by province
Dân số nông thôn trung bình phân theo địa phương
Average rural population by province
Tỷ số giới tính phân theo thành thị, nông thôn
Sex ratio by residence
Tỷ số giới tính của dân số phân theo địa phương
Sex ratio of population by province
Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh phân theo vùng
Sex ratio at birth by region
Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số
phân theo thành thị, nông thôn
Crude birth rate, crude death rate and natural incease rate of population by residence
Tỷ suất sinh thô phân theo địa phương
Crude birth rate by province
Tỷ suất chết thô phân theo địa phương
Crude death rate by province
Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương
Natural increase rate of population by province
Tổng tỷ suất sinh phân theo thành thị, nông thôn
Total fertility rate by residence
Tổng tỷ suất sinh phân theo địa phương
Total fertility rate by province
Tỷ suất chết của trẻ em phân theo giới tính và thành thị, nông thôn
Child mortality rate by sex and by residence

D©n sè vµ Lao ®éng - Population and Employment

61
63
64
66
68
70
72
74
75
77

78
79
81
83
85
86
88

33

33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43

44
45
46

47

48

49

34

Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi phân theo địa phương
Infant mortality rate by province
Tỷ suất chết của trẻ em dưới năm tuổi phân theo vùng
Under five mortality rate by region
Tỷ lệ tăng dân số phân theo địa phương
Population growth rate by province
Tỷ suất nhập cư, xuất cư và di cư thuần phân theo giới tính và thành thị, nông thôn
In-migration, out-migration and net-migration rates by sex and by residence
Tỷ suất nhập cư phân theo địa phương
In-migration rate by province
Tỷ suất xuất cư phân theo địa phương
Out-migration rate by province
Tỷ suất di cư thuần của các địa phương
Net-migration rate of provinces
Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh phâ...
D©n sè vµ Lao ®éng - Population and Employment 33
Dân số và Lao động
Population and Employment
Biểu
Table
Trang
Page
16
Diện tích, dân số và mật độ dân số năm 2012 phân theo địa phương
Area, population and population density in 2012 by province
61
17
Dân số trung bình phân theo giới tính và thành thị, nông thôn
Average population by sex and by residence
63
18
Dân số trung bình phân theo địa phương
Average population by province
64
19
Dân số nam trung bình phân theo địa phương
Average male population by province
66
20
Dân số nữ trung bình phân theo địa phương
Average female population by province
68
21
Dân số thành thị trung bình phân theo địa phương
Average urban population by province
70
22
Dân số nông thôn trung bình phân theo địa phương
Average rural population by province
72
23
Tỷ số giới tính phân theo thành thị, nông thôn
Sex ratio by residence
74
24
Tỷ số giới tính của dân số phân theo địa phương
Sex ratio of population by province
75
25
Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh phân theo vùng
Sex ratio at birth by region
77
26
Tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô và tỷ lệ tăng tự nhiên của dân số
phân theo thành thị, nông thôn
Crude birth rate, crude death rate and natural incease rate of population by residence
78
27
Tỷ suất sinh thô phân theo địa phương
Crude birth rate by province
79
28
Tỷ suất chết thô phân theo địa phương
Crude death rate by province
81
29
Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương
Natural increase rate of population by province
83
30
Tổng tỷ suất sinh phân theo thành thị, nông thôn
Total fertility rate by residence
85
31
Tổng tỷ suất sinh phân theo địa phương
Total fertility rate by province
86
32
Tỷ suất chết của trẻ em phân theo giới tínhthành thị, nông thôn
Child mortality rate by sex and by residence
88
Dân số và lao động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dân số và lao động - Người đăng: Samuel Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Dân số và lao động 9 10 109