Ktl-icon-tai-lieu

Đảng cộng sản việt nam là một tất yếu lịch sử

Được đăng lên bởi Hải Thanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 37792 lần   |   Lượt tải: 41 lần
đảng cộng sản việt nam là một tất yếu lịch sử :
1.Hoàn cảnh lịch sử :
a)Hoàn cảnh quốc tế :
Năm 1917 ,cách mạng tháng 10 nga vĩ đại thắng lợi mở ra thời đại mới , thời đại quá độ từ chủ
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới .thắng lợi của cách mạng tháng
mười Nga dặt cho những người yêu nước Việt nam một sự lựa chọn mới :độc lập dân tộc đi lên
chủ nghĩa xã hội .
Vai trò và sự tác động của lý luận cách mạng của chủ nghĩa mác lê nin là nhân tố thúc đẩy sự ra
đời của các đảng cộng sản và sự thành lập quốc tế cộng sản .Điều đó khảng định vai trò lịch sử
của giai cấp công nhân trong việc quyết định sự phát triển của xã hội
b)Hoàn cảnh trong nước .
Vào giữa thế kỉ XIX thực dân pháp xâm chiếm nước ta .đến cuối thế kỉ XIX sau khi cơ bản kết
thúc giai đoạn vũ trang xâm lược thực dân pháp bắt đầu tiến hành kế hoạch bóc lột sức người ,
sức của ở việt nam .
Sự khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân pháp đã làm gay gắt thêm các mâu thuẫn cơ bản
trong lòng xã hội Việt Nam .
Tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội , đặc biệt các mâu thuẫn dân tộc và giai cấp đã dẫn đến
nhu cầu đấu tranh để tự giải phóng .
Độc lập dân tộc và tự do dân chủ là nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta , là nhu cầu bức thiết
của dân tộc.
2)Đảng cộng sản ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa mác –lê Nin với phong trào công
nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ sự phân tích vị trí kinh tế –xã hội của các giai cấp
đảm nhiệm được sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng .
Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đã đặt lên vai giai cấp công nhân Việt Nam lịch sử đã trao cho giai
cấp công nhân ngọn cờ dân tộc .Đó là một yêu cầu khách quan ,bởi vì giai cấp công nhân là giai
cấp trung tâm của thời đại mới , là người đại diện cho quyền lợi dân tộc và quyền lợi giai cấp
:bởi vì ,” trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với gai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là
giai cấp thực sự “ cách mạng”.
Phong chào công nhân ra đời và sự phát triển là một quá trình lịch sử tự nhiên . muốn trở thành
một phong trào tự giác , nó được vũ trang bằng lí luận Mac –lênin – vũ khí lí luận và tư tưởng
của giai cấp công nhân .
Giai cấp công nhân muốn lãnh đạo cách mạng thành công thì phải được tổ chức một chính đảng
tiên phong .Chỉ khi được tổ chức thành một chính đảng độc lập thì giai cấp công nhân mới có
khả năng tập hợp được các lực lượng dân tộc và dân chủ là đội tiên phong của giai cấp công
nhân Việt nam , sứ mệnh của đảng gắn liền với sớ mệnh dân tộc và giải phóng giai cấp .
Sự...
Sự đảng cộng sản việt nam là một tất yếu lịch sử :
1.Hoàn cảnh lịch sử :
a)Hoàn cảnh quốc tế :
Năm 1917 ,cách mạng tháng 10 nga vĩ đại thắng lợi mở ra thời đại mới , thời đại quá độ từ chủ
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới .thắng lợi của cách mạng tháng
mười Nga dặt cho những người yêu nước Việt nam một sự lựa chọn mới :độc lập dân tộc đi lên
chủ nghĩa xã hội .
Vai trò và sự tác động của lý luận cách mạng của chủ nghĩa mác lê nin là nhân tố thúc đẩy sự ra
đời của các đảng cộng sản và sự thành lập quốc tế cộng sản .Điều đó khảng định vai trò lịch sử
của giai cấp công nhân trong việc quyết định sự phát triển của xã hội
b)Hoàn cảnh trong nước .
Vào giữa thế kỉ XIX thực dân pháp xâm chiếm nước ta .đến cuối thế kỉ XIX sau khi cơ bản kết
thúc giai đoạn vũ trang xâm lược thực dân pháp bắt đầu tiến hành kế hoạch bóc lột sức người ,
sức của ở việt nam .
Sự khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân pháp đã làm gay gắt thêm các mâu thuẫn cơ bản
trong lòng xã hội Việt Nam .
Tình trạng khủng hoảng kinh tế xã hội , đặc biệt các mâu thuẫn dân tộc và giai cấp đã dẫn đến
nhu cầu đấu tranh để tự giải phóng .
Độc lập dân tộc và tự do dân chủ là nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta , là nhu cầu bức thiết
của dân tộc.
2)Đảng cộng sản ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa mác –lê Nin với phong trào công
nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Từ sự phân tích vị trí kinh tế –xã hội của các giai cấp
đảm nhiệm được sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng .
Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đã đặt lên vai giai cấp công nhân Việt Nam lịch sử đã trao cho giai
cấp công nhân ngọn cờ dân tộc .Đó là một yêu cầu khách quan ,bởi vì giai cấp công nhân là giai
cấp trung tâm của thời đại mới , là người đại diện cho quyền lợi dân tộc và quyền lợi giai cấp
:bởi vì ,” trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với gai cấp tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là
giai cấp thực sự “ cách mạng”.
Phong chào công nhân ra đời và sự phát triển là một quá trình lịch sử tự nhiên . muốn trở thành
một phong trào tự giác , nó được vũ trang bằng lí luận Mac –lênin – vũ khí lí luận và tư tưởng
của giai cấp công nhân .
Giai cấp công nhân muốn lãnh đạo cách mạng thành công thì phải được tổ chức một chính đảng
tiên phong .Chỉ khi được tổ chức thành một chính đảng độc lập thì giai cấp công nhân mới có
khả năng tập hợp được các lực lượng dân tộc và dân chủ là đội tiên phong của giai cấp công
nhân Việt nam , sứ mệnh của đảng gắn liền với sớ mệnh dân tộc và giải phóng giai cấp .
Sự thành lập đảng là quy luật của sự vận động của phong trào công nhân từ tự phát đến tự giác
khi nó được trang bị lí luận cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin.
Ở Việt nam , trong quá trình phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước , nhiều
chiến sĩ yêu nước đã ra đi tìm đường cứu nước .nhưng chỉ có Nguyễn ái Quốc là người việt nam
đầu tiên tìm thấy chủ nghĩa Mác lênin vào việt nam , chuẩn bị về chính trị tư tưởng và tổ chức
choviệc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam .
Hồ chí minh đã kết luận : Chỉ có chủ nghĩa Mac là chủ nghĩa chân chính nhất và Lenin là người
đã chỉ ra con đường giải phóng các dân tộcthuộc địa : muốn giành độc lập tư do chỉ có thể là con
đường cách mạng vô sản và cách mạng công nhân mà thôi đây chính là con đường cách mạng
việt nam phù hợp với điều kiện vước ta và thế giới hồ chí minh đã từng bước hoàn chỉnh đường
nối này .
Chủ nghiã Mac-Lenin được truyền bá vào việt nam đã thúc đẩy phong trào yêu nước phát triển ,
các phong trào đấu tranh từ năm 1925 đến năm 1929 chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng
thành và đang trở thành một lực lượng chính trị độc lập .tình hình khách quan ấy phải đòi hỏi
cosự lãnh đạo của tổ chức đảng cách mạng tiên phong .
Sự phân hoá của hội viẹt nam cách mạng thanh niên đã hình thành các tổ chức cộng sản, là kết
quả tất yếu của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước của việt nam vào cuối
Đảng cộng sản việt nam là một tất yếu lịch sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đảng cộng sản việt nam là một tất yếu lịch sử - Người đăng: Hải Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đảng cộng sản việt nam là một tất yếu lịch sử 9 10 616