Ktl-icon-tai-lieu

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Được đăng lên bởi Bi Lia
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1079 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN
Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – VietinBank
Chi nhánh: .....................................................................................................................
Đề nghị VietinBank đăng ký dịch vụ thanh toán trực tuyến cho tôi theo nội dung sau đây:
Họ và tên:
Ngày sinh:
Số CMND/Hộ chiếu:

Giới tính: Nam

Nữ

Ngày cấp: …../…../……… Nơi cấp:

Địa chỉ đăng ký hộ khẩu:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:

Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại di động:

Email:

Fax:

Số thẻ:
Số điện thoại nhận OTP:
Mật khẩu:
(Chú ý: Mật khẩu phải có tối thiểu 06 ký tự và không bao gồm các ký tự đặc biệt)
Tôi xin xác nhận:
1. Những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp,
2. Cam đoan thực hiện đúng chế độ sử dụng tài khoản cá nhân, chế độ sử dụng dịch vụ thanh toán trực
tuyến và các dịch vụ liên quan của VietinBank.
3. Cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bảo quản Thiết bị nhận mật khẩu, số mật khẩu, bảo mật
thông tin.
Kiểm soát viên

Giao dịch viên

~1~

……………, ngày.…./…../……
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CÁC ĐIỀU KIỆN, ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ
THANH TOÁN TRỰC TUYẾN CỦA VIETINBANK
Điều 1: Các từ ngữ sử dụng trong “Các điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến của
VietinBank” được hiểu như sau:
1.1. Dịch vụ thanh toán trực tuyến (trên internet): là dịch vụ cho phép các khách hàng sau khi đã chọn mua
hàng hoá, dịch vụ của các nhà cung cấp trực tuyến trên Internet có kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến
của OnePay (việc đặt mua hàng hoá, dịch vụ được thực hiện trên website của các nhà cung cấp) có thể sử
dụng tài khoản thẻ E-Partner của VietinBank để thanh toán tiền trực tiếp trên các website đó..
1.2. “VietinBank”: là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, tổ chức và thực hiện cung ứng
dịch vụ thanh toán trực tuyến trên internet.
1.3. “Khách hàng”: là cá nhân đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến của VietinBank. Khách hàng đồng
thời là chủ thẻ E-Partner của VietinBank.
1.4. “Tài khoản”: là tài khoản thẻ E-Partner do khách hàng mở tại VietinBank để được đăng ký sử dụng dịch vụ
thanh toán trực tuyến và phục vụ cho các giao dịch khác của khách hàng được VietinBank chấp thuận.
1.5. “Nhà cung cấp dịch vụ (NCC)”: Là các thành phần kinh doanh hàng hoá và dịch vụ có ký kết với
VietinBank về việc chấp nhận thanh toán thẻ n...
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
~ 1 ~
ĐĂNG KÝ SỬ DNG DCH V THANH TOÁN TRC TUYN
Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phn Công Thương Việt Nam – VietinBank
Chi nhánh: .....................................................................................................................
Đề ngh VietinBank đăng ký dch v thanh toán trc tuyến cho tôi theo nội dung sau đây:
H và tên:
Ngày sinh: Gii tính: Nam N
S CMND/H chiếu: Ngày cp: …../…../……… Nơi cấp:
Địa ch đăng hộ khu:
Địa ch liên h:
Điện thoại cơ quan: Điện thoi nhà rng: Fax:
Điện thoại di đng: Email:
S th:
S đin thoi nhn OTP:
Mt khu:
(Chú ý: Mt khu phi có ti thiu 06 ký t và không bao gm các ký t đặc bit)
Tôi xin xác nhn:
1. Nhng thông tin trên đây là đúng sự tht và hoàn toàn chu trách nhim v các thông tin đã cung cp,
2. Cam đoan thực hiện đúng chế đ s dng tài khon cá nhân, chế đ s dng dch v thanh toán trc
tuyến và các dch v liên quan ca VietinBank.
3. Cam kết hoàn toàn chu trách nhim v vic bo qun Thiết b nhn mt khu, s mt khu, bo mt
thông tin.
Kiểm soát viên
Giao dịch viên
……………, ngày.…./…../……
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN - Trang 2
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN - Người đăng: Bi Lia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN 9 10 639