Ktl-icon-tai-lieu

ĐẢNG VIÊN TRẺ CẦN HỌC TẬP RÈN LUYỆN

Được đăng lên bởi Duc Hoang Nhu
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐẢNG VIÊN TRẺ CẦN HỌC TẬP RÈN LUYỆN
Tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện và ý chí phấn đấu cho đảng viên để họ
biết cách thức tự điều chỉnh, tự điều khiển bản thân mình, sửa mình cho phù hợp với những tiêu chí, yêu cầu
đòi hỏi khách quan của tình hình, nhiệm vụ mới. Luôn bám sát thực tiễn đời sống xã hội và thông qua các
hoạt động thực tiễn sinh động, để giáo dục tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho đảng viên trẻ
phù hợp với lĩnh vực, công việc, chức trách, nhiệm vụ của từng đảng viên.
Ngày nay, tình hình kinh tế - chính trị xã hội trong nước và trên thế giới đang có những biến động mới, sự tác
động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự giao lưu, hội nhập quốc tế càng mở rộng. Cùng với sự chống phá
của các thế lực thù địch bằng “diễn biến hoà bình” với các thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn, đang đặt ra cho
cách mạng nước ta những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là
lực lượng đảng viên trẻ cũng phải có những nhận thức mới cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn mới, phải
nêu cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ,
tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp và tác phong công tác đáp ứng đòi
hỏi ngày một cao hơn của tình hình, nhiệm vụ mới. Trong khi đó đội ngũ đảng viên trẻ chủ yếu là những
người đang ở lứa tuổi thanh niên họ thường là lớp người hăng hái, tích cực năng động, nhạy bén với cái mới,
nhưng lý luận của họ còn thiếu, kinh nghiệm còn ít, họ chưa được trải nghiệm nhiều trong hoạt động thực tiễn.
Cho nên trong công tác của họ thường gặp những nhiệm vụ, thách thức mới, những vấn đề phức tạp, khó
khăn mà họ phải tự giải quyết, nếu không tích cực tự học tập, tu dưỡng và rèn luyện; không ngừng nâng cao
toàn diện cả phẩm chất và năng lực thì sẽ không đủ sức vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng
viên. Vì vậy, quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên trẻ của các cấp uỷ Đảng và động viên giúp đỡ họ
để nâng cao hơn nữa chất lượng tự học, tự tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên là nội dung trọng yếu, rất cần
kíp trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đảng viên mới kết nạp trong tình hình mới hiện nay.
Tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên trẻ trong thực tiễn là phương thức chủ yếu và trực tiếp
để mỗi đảng viên trẻ bổ sung, bù đắp thêm những thiếu hụt về phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức, năng
lực, kinh nghiệm công tác đáp ứn...
ĐẢNG VIÊN TRẺ CẦN HỌC TẬP RÈN LUYỆN
Tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng t học tập, tu dưỡng, rèn luyện ý chí phấn đấu cho đảng viên để họ
biết cách thức tự điều chỉnh, tự điều khiển bản thân mình, sửa mình cho phù hợp với những tiêu chí, u cầu
đòi hỏi khách quan của tình hình, nhiệm vụ mới. Luôn bám sát thực tiễn đời sống hội thông qua c
hoạt động thực tiễn sinh động, để giáo dục tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện cho đảng viên trẻ
phù hợp với lĩnh vực, công việc, chức trách, nhiệm vụ của từng đng viên.
Ngày nay, tình hình kinh tế - chính trị xã hội trong nước và trên thế giới đang những biến động mới, sự tác
động của mặt trái nền kinh tế thị trường, sự giao lưu, hội nhập quốc tế càng mở rộng. Cùng với sự chống phá
của c thế lực tđịch bằng diễn biến h bình” với các thủ đoạn tinh vi và quyết liệt hơn, đang đặt ra cho
cách mạng nước ta những yêu cầu, nhiệm vụ và thách thức mới, đòi hỏi đi ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là
lực lượng đảng viên trẻ ng phải những nhận thức mới cho phợp với yêu cầu của thực tiễn mới, phải
nêu cao ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong thực tiễn, để nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ,
tri thức khoa học cần thiết và phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp và tác phong ng tác đápng đòi
hỏi ngày một cao hơn của tình hình, nhiệm vụ mới. Trong khi đó đội ngũ đảng viên trẻ chủ yếu những
người đang ở lứa tuổi thanh niên họ thường là lớp người hăng hái, tích cực năng động, nhạy bén với cái mới,
nhưng lý luận của họ còn thiếu, kinh nghiệm còn ít, họ chưa được trải nghiệm nhiều trong hoạt động thực tiễn.
Cho nên trong công tác của h tờng gặp những nhiệm vụ, thách thức mới, những vấn đ phức tạp, khó
khăn mà họ phải tự giải quyết, nếu không tích cực tự học tập, tu dưỡng và rèn luyện; không ngừng nâng cao
toàn diện cả phẩm chất năng lực thì sẽ không đủ sức vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng
viên. Vì vậy, quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên trẻ của các cấp uỷ Đảng và động viên giúp đhọ
để nâng cao hơn nữa chất lượng tự học, ttu dưỡng, rèn luyện của đảng viênnội dung trọng yếu, rất cần
kíp trong công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, đặc biệt là đảng viên mới kết nạp trong tình hình mới hiện nay.
Tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đng viên trẻ trong thực tiễn là phương thức chủ yếu và trực tiếp
để mỗi đảng viên trẻ bsung, bù đắp thêm những thiếu hụt về phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức, năng
lực, kinh nghiệm công tác đáp ng với sự vận động, phát triển của ch mạng trong giai đoạn mới. Để nâng
cao ý thức t học tập, tu dưỡng, rèn luyện của đi ngũ đảng viên trẻ trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập
phát triển của đất nước hiện nay cần phải quan tâm giải quyết đồng bộ một số yêu cầu, nội dung chủ yếu sau
đây:
Một là, tăng cường giáo dục động cơ, bồi dưỡng kỹ năng, xây dựng tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn
luyện cho đội ngũ đảng viên trẻ nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu, đòi hỏi mới của xã hội của chức trách, nhiệm
vụ, lĩnh vực, sát với công việc thực tế, thiết thực của mỗi đảng viên. Tinh thần tự giác học tập, tu dưỡng, rèn
luyện của đảng viên trẻ chỉ kết quả tốt khi chính đội ngũy nhận thức đúng đắn những yêu cầu, chuẩn
mực về phẩm chất chính trị, phẩm chất trí tuệ, đạo đức, lối sống và năng lực công tác của người đảng viên và
tự nhận thức đúng về chính bản thân mình. Đ y dựng thái độ, đng tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện
đúng đắn cho đội ngũ đảng viên trẻ, trước hết các cấp uỷ Đảng, thủ trưởng các quan, ban, ngành, địa
phương và đơn v cần phải tăng cường ng tác giáo dục thường xuyên cho đội ngũ đng viên trẻ nâng cao
nhận thức về vtrí, vai trò của việc tự học, tự tu dưỡng vàn luyện của bản thân họ, thấy rõ những u cầu,
đòi hỏi khách quan về tiêu chuẩn đảng viên. Đặc biệt là phải giáo dục cho mọi đảng viên trẻ nhận thức sâu
sắc rằng: phẩm chất đạo đức cách mạng trình đ năng lực của con người không phải hoàn toàn do tự
nhiên mà có, mà một phần lớn phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và
bền bỉ như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong như Chủ tịch H Chí Minh đã căn dặn n
bộ, đảng viên.
Trong quá trình giáo dục phải giúp cho đảng viên trẻ, phân biệt được ranh giới giữa người đảng viên và quần
chúng tích cực ngoài Đảng, người đảng viên phải thể hiện sự hơn hẳn của mình đối với quần chúng trình
độ tri thức, tính tiên phong ơng mẫu, phong cách sống trong sạch lành mạnh, phương pháp làm việc
khoa học hiệu quả, trách nhiệm chính trị cao,…phảingọn cờ dẫn đường, định hướng chính trị, chdựa
tin cậy của quần chúng của nhân dân. Qua đó nâng cao trình độ ý thức, tự ý thức và ý chí của đảng viên, định
hướngkhích lệ h tự giác, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bền bỉ biến yêu cầu, đòi hỏi khách quan
những tiêu chuẩn đảng viên trong tình hình mới của cách mạng thành thành nhu cầu tự thân bên trong của
mỗi đảng viên mới.
Hai là, mỗi đảng viên trẻ cần phải tực định về mình và tích cực giải quyết những mâu thuẫn giữa yêu
cầu nhiệm vụ của cách mạng, của địa phương, ngành, của cơ quan, đơn vị mình với trình độ bất cập của bản
thân để xây dựng kế hoạch, xác định ý chí, quyết tâm thường xuyên tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao
trình độ trí tuệ, kiến thức, năng lực cần thiết và phẩm chất đạo đức lối sống, phương pháp, tác phong công
tác, làm việc của mình để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng nhân dân giao cho. Đảng viên trẻ tnhận
thức, tự đánh giá, tự hiểu biết đúng về bản thân mình thì mới tích cực sửa mình được, Trên cơ sở đó mới xây
dựngthực hiện kế hoạch tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện một cách sát thực, khoa học, hợp hiệu
ĐẢNG VIÊN TRẺ CẦN HỌC TẬP RÈN LUYỆN - Trang 2
ĐẢNG VIÊN TRẺ CẦN HỌC TẬP RÈN LUYỆN - Người đăng: Duc Hoang Nhu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐẢNG VIÊN TRẺ CẦN HỌC TẬP RÈN LUYỆN 9 10 915