Ktl-icon-tai-lieu

Danh Ba

Được đăng lên bởi Tope Dinhvan
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 1586 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. BAN GIÁM HIỆU - Tổng đài: (04) 32 595158
Cơ quan
Họ và tê n

Stt

Chức vụ

Trực tiếp

Số lẻ

Nriêng

Di động

38 344 403

168

37 853 506

0906 065 266

163

37 755 017

0909 741 889

169

38 356 065

0976 898 899

1.

Hoàng Văn

Châu

Hiệu trƣởng

2.

Vũ Chí

Lộc

0909 741 889

3.

Nguyễn Văn

Hồng

Phó HT

4.

Bùi Ngọc

Sơn

Phó HT

166

37 751 762

0937 892 325

5.

Đào T hị Thu

Giang

Phó HT

162

37 622 462

0913 012 888

6.

Nguyễn Đình

T họ

Phó HT

161

35 567 995

0906 086 668

Nriêng

Di động

208

38 696 621

0913 514 575

206

38 358 797

0936 177 899

203

38 528 377

0983 682 998

37 753 297

32 595 379

2. PHÕNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - Tổng đài: (04) 32 595158
Họ và tê n

Stt

Chức vụ

Cơ quan
Trực tiếp
Số lẻ

1.

Lê Thị Thu

Thủy

2.

Mai Quốc

Doanh

Trƣởng
phòng
Phó T phòng

3.

Lê Việt

Anh

Phó T phòng

4.

Vũ Ngọc

Bích

Chuyên viên

35 524 436

0988 709 930

5.

Nguyễn T hị

Chung

Chuyên viên

37 551 465

0979 719 126

6.

T rần Đắc

Lộc

Chuyên viên

22 148 613

0913 380 649

7.

Mai T uấn

Nam

Chuyên viên

8.

Phạm Việt

T iệp

Chuyên viên

37 754 274

0912 613 185

9.

Nguyễn T Khánh

38 645 607

0913 505 629

T rinh

Chuyên viên

10. T rịnh Quang

Hưng

Chuyên viên

11. T ạ T húy

Quỳnh

Chuyên viên

201

0982 352 789

0904 858 248
201

38 356 028

0983 680 587

Số lẻ

Nriêng

Di động

3. KHOA SAU ĐẠI HỌC - Tổng đài: (04) 32 595158
Họ và tê n

Stt

Chức vụ

Cơ quan
Trực tiếp

1.

Tăng Văn

Nghĩa

Trƣởng khoa

218

37 754 951

0904 230 929

2.

Phạm Thu

Hương

Phó T khoa

216

35 562 193

0912 522 490

3.

Nguyễn Văn

Cảnh

Phó T khoa

219

35 541 640

0918 555 588

4.

Ngô Quốc

Chiến

Chuyên viên

217

21 93 885

0987 253 996

5.

Nguyễn T hu

Hà

Chuyên viên

219

37 669 231

0912 532 235

6.

Lê Phương

Hà

Chuyên viên

217

35 540 753

0982 862 786

7.

Nguyễn T hị Thu

Hằng

Chuyên viên

62 734893

0907 489 944

8.

Lê T hanh

T hủy

Giảng viên

1

215

0979 218576

4. KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC - Tổng đài: (04) 32 595158
Cơ quan
Họ và tê n

Stt

Chức vụ

Trực tiếp

Số lẻ

Nriêng

Di động

1.

Phạm Duy

Liên

Trƣởng khoa

228

38 3561 43

0913 074 462

2.

Nguyễn Ngọc

T uân

P T khoa

226

38 355 920

0913 005 335

3.

Nguyễn Bích

Lan

P T khoa

225

37 761 128

0916 605 445

4.

Mai Ngọc

Duy

Chuyên viên

221

5.

T rần Trọng

Huy

Giảng viên

223

6.

T rịnh Thu

Phương

Chuyên viên

7.

Âu T hị Ánh

T uyết

Chuyên viên

38 732 559

0913 040 502
0953 346 979
0913 551 070
0904 159 595

8.

Nguyễn T ất

T hắng

Chuyên viên

...
1
1. BAN GIÁM HIỆU - Tổng đài: (04) 32 595158
Stt
Hn
Chức vụ
Cơ quan
Nriêng
Di động
Trực tiếp
1.
Hoàng Văn
Châu
Hiu trƣởng
38 344 403
37 853 506
0906 065 266
2.
Vũ Chí
Lộc
0909 741 889
37 755 017
0909 741 889
3.
Nguyễn Văn
Hồng
Phó HT
37 753 297
38 356 065
0976 898 899
4.
Bùi Ngc
Sơn
Phó HT
37 751 762
0937 892 325
5.
Đào ThThu
Giang
Phó HT
37 622 462
0913 012 888
6.
Nguyễn Đình
Th
Phó HT
32 595 379
35 567 995
0906 086 668
2. PHÕNG QUẢN ĐÀO TẠO - Tổng đài: (04) 32 595158
Stt
Hn
Chức vụ
Cơ quan
Nriêng
Di động
Trực tiếp
1.
Lê Th Thu
Thy
Tởng
phòng
38 696 621
0913 514 575
2.
Mai Quc
Doanh
Phó Tphòng
38 358 797
0936 177 899
3.
Việt
Anh
Phó Tphòng
38 528 377
0983 682 998
4.
Vũ Ngc
Bích
Chuyên viên
35 524 436
0988 709 930
5.
Nguyễn Th
Chung
Chuyên viên
37 551 465
0979 719 126
6.
Trần Đắc
Lộc
Chuyên viên
22 148 613
0913 380 649
7.
Mai T uấn
Nam
Chuyên viên
0982 352 789
8.
Phạm Việt
Tiệp
Chuyên viên
37 754 274
0912 613 185
9.
Nguyễn T Khánh
Trinh
Chuyên viên
38 645 607
0913 505 629
10.
Trịnh Quang
Hưng
Chuyên viên
0904 858 248
11.
T Thúy
Qunh
Chuyên viên
38 356 028
0983 680 587
3. KHOA SAU ĐẠI HỌC - Tổng đài: (04) 32 595158
Stt
Hn
Chức vụ
Cơ quan
Nriêng
Di động
Trực tiếp
1.
Tăng n
Nghĩa
Tởng khoa
37 754 951
0904 230 929
2.
Phạm Thu
Hương
Phó Tkhoa
35 562 193
0912 522 490
3.
Nguyễn Văn
Cảnh
Phó Tkhoa
35 541 640
0918 555 588
4.
Ngô Quốc
Chiến
Chuyên viên
21 93 885
0987 253 996
5.
Nguyễn Thu
Chuyên viên
37 669 231
0912 532 235
6.
Phương
Chuyên viên
35 540 753
0982 862 786
7.
Nguyễn ThThu
Hằng
Chuyên viên
62 734893
0907 489 944
8.
Thanh
Thy
Giảng viên
0979 218576
Danh Ba - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh Ba - Người đăng: Tope Dinhvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Danh Ba 9 10 762