Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá dạy học dự án

Được đăng lên bởi Thanh Thanh Thanh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC DỰ ÁN
Trần Văn Thành
Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam
Đường Lí Thường Kiệt, P. Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lí, tỉnh Hà Nam
Tóm tắt: Dạy học dự án là một kiểu dạy học tích cực với mục tiêu hình thành
và phát triển năng lực của người học. Vì vậy, việc đánh giá trong dạy học dự án
phải hướng tới đánh giá năng lực.
Bài báo này đề cập vấn đề đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học vật lí
thông qua dạy học dự án.
1. Vấn đề đánh giá trong dạy học dự án
1.1. Khái niệm đánh giá trong dạy học dự án
Đánh giá (ĐG) trong dạy học dự án (DHDA) là ĐG năng lực của học sinh (HS)
trong quá trình thực hiện dự án (DA) thông qua các hoạt động học tập do giáo viên
(GV) tổ chức nhằm nâng cao chất lượng học tập và năng lực của HS. ĐG trong
DHDA phải kết hợp các hình thức ĐG khác nhau, ĐG tại nhiều thời điểm khác
nhau và được kết hợp giữa ĐG của GV và ĐG của HS.
1.2. Nội dung đánh giá trong dạy học dự án
ĐG năng lực trong DHDA đòi hỏi đánh giá các thành phần: năng lực nhận thức,
năng lực tư duy và năng lực hành động. Các thành phần năng lực này có mối liên hệ
với nhau, phụ thuộc vào nhau, nên rất khó đánh giá một cách riêng rẽ. Mặt khác, HS
thường có xu hướng đánh giá kết quả của mình cao hơn so với kết quả của các
nhóm khác nên bên cạnh bảng kiểm đánh giá (sử dụng cho đánh giá của GV và
HS), cần sử dụng phiếu quan sát (sử dụng cho đánh giá của GV).
1.3. Bộ công cụ đánh giá trong dạy học dự án
1.3.1. Bảng kiểm/phiếu quan sát
Quan sát trong DHDA là sự tri giác và ghi chép lại mọi yếu tố liên quan đến hoạt
động học tập của HS trong DA, nhằm mô tả, phân tích, nhận định và ĐG về sự
tương tác HS- HS, HS- GV. Quan sát được thực hiện thông qua bảng kiểm/phiếu
quan sát và được sử dụng trong các tình huống học tập liên quan đến bối cảnh HS:
làm việc nhóm, điều tra phỏng vấn, trình bày một vấn đề, giải một bài tập, tiến hành
thí nghiệm,...

Ví dụ. Một tiêu chí trong bảng kiểm/phiếu quan sát hoạt động phỏng vấn của HS

1.3.2. Sổ theo dõi dự án
Sổ theo dõi DA là một hình thức của hồ sơ học tập. Nó là bằng chứng về kết quả
hoạt động của từng cá nhân trong nhóm, bao gồm: Các ý tưởng ban đầu; Sơ đồ tư
duy; Phiếu phân công nhiệm vụ trong nhóm; Phiếu tổng hợp dữ liệu; Thông tin
quan sát, tranh ảnh, bài viết hoặc bài báo; Biên bản thảo luận nhóm và kết quả đạt
được; Bảng nhìn lại quá trình thực hiện DA; Thông tin phản hồi của GV. Sổ theo
dõi DA được sử dụng trong tất cả các giai đoạn của DHDA.
1.3.3. Bảng kiểm đánh giá
Bảng kiểm đánh giá (gọi tắt là bảng kiểm) là một công cụ că...


 !""
#$%&'()*+#,-*)*+*.#$)(/"
0"(1(2!3456789":(;&<=6!345>5575?@&"A5B,=C(
? 8((&<9755.&45+C?D3)?&'58&8(6!345678
E&@(@&8&8975+
F&G83H5D ?IH8&89755.45J&(6!345?D(9$
(KL=6!345678+
M+IH8&8(6!345678
M+M+%8&&'"8&8(6!345678
8&8NO(6!345678NPO99755.45J&NO
(L=8(C(75&'678NPO(KL=585!(:45(D 6&8?&,
NO(Q5R5S"T55I(9U45(D ?9755.+(
P E&;V(U 585C(R5;85=)(!&&H=(&&<";85
=?U5;V(U &W5.?5.+
M+X+:&6=8&8(6!345678
975(PY&Z&8&8585( 2975D(R5)
975(6=3?975:+85( 975350"[&9&,'
?@&=) A(=:5?=),I(;08&8":(585&,\+]^(;85)
(50_=@8&8;V(L=E5."C5`J?@&;V(L=E5.585
0";85,G,5!GE;&<"8&8NJa6A58&85.?
O)5Ja6A &V=L=J8(NJa6A58&85.O+
M+b+F:5K5A8&8(6!345678
M+b+M+FE;&<"c &V=L=J8(
d=J8((P9J7(&&85?&5e 9!&"4&3V=([9&,L=V!(
:45(D 5.(P)S""K(E) T>5)Df??HJ7
(`(85g)g+d=J8(U5(75&'(KL=GE;&<"c &V=
L=J8(?U5Ja6A(585h=[45(D 9&,L=VG[&5E2
9"?&'50")&H=( Z?I)(CG3":(?IH)&E&":(G&(D )BV
($&'")+++
Đánh giá dạy học dự án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá dạy học dự án - Người đăng: Thanh Thanh Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đánh giá dạy học dự án 9 10 813