Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá giáo dục đại học

Được đăng lên bởi Thinh Vo
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 764 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LỜI NÓI ĐẦU
Trong thế giới hiện nay, giáo dục đại học không chỉ thể hiện sự trưởng thành
của người học về mức độ tri thức, mà còn là cơ hội để người học đạt được các mục
tiêu nghề nghiệp cá nhân và hiệu quả kinh tế. Đứng trên bình diện cá nhân, giáo
dục đại học cải tiến chất lượng cuộc sống của từng cá nhân chúng ta. Hơn thế nữa,
giáo dục đại học có tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với xã hội nói chung. Nó
mở ra cánh cửa cho sự hiểu biết của chúng ta đối với các mức độ phức tạp của xã
hội hiện đại, và nó cho phép chúng ta đóng góp vào sự giàu mạnh của cộng đồng
và dân tộc. Giáo dục đại học không phải chỉ là lợi ích tư (private benefit), mà còn
là lợi ích công vô cùng quí báu (public good).
Hệ thống đại học ở Việt Nam phải phát triển theo một quỹ đạo tối ưu giữa số
lượng và chất lượng. Cần mở rộng quy mô để thỏa mãn nhu cầu được học ngày càng
cao của người dân (phương nằm ngang), đồng thời phải nâng cao chất lượng đào tạo
và nghiên cứu khoa học (NCKH) ở một số trường trọng điểm, được xem như những
chiếc máy cái cho nền khoa học và đại học nước nhà (phương thẳng đứng).
Đoàn khảo sát thực địa thuộc Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ có phần nhận
xét về phương pháp dạy và học đại học của Việt Nam như sau:
- Phương pháp giảng dạy không hiệu quả, quá phụ thuộc vào các bài thuyết
trình và ít sử dụng các kỹ năng học tích cực, kết quả là có ít sự tương tác giữa sinh
viên và giảng viên trong và ngoài lớp học.
- Quá nhấn mạnh vào ghi nhớ kiến thức theo kiểu thuộc lòng mà không nhấn
mạnh vào việc học khái niệm hoặc học ở cấp độ cao (như phân tích và tổng hợp),
dẫn đến hậu quả là học hời hợt thay vì học chuyên sâu.
- Sinh viên học một cách thụ động (nghe diễn thuyết, ghi chép, nhớ lại
những thông tin đã học thuộc lòng khi làm bài thi).
Tình hình yếu kém nói trên của giáo dục đại học vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
Trong bối cảnh công nghệ dạy học ngày càng có nhiều ứng dụng mới và lý
luận/phương pháp giảng dạy đại học không ngừng phát triển thì việc xây dựng các
đơn vị chuyên trách đổi mới phương pháp giảng dạy là rất cần thiết nhằm hỗ trợ
giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy có hiệu quả.
1

Trường Đại học Hải Dương cũng như nhiều cơ sở giáo dục đại học đứng
trước sức ép lớn về cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Để phát triển được đòi hỏi
Nhà trường phải không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp
giảng dạy đại học để nâng cao chất lượng đào tạo, tạo sự hứng thú, say mê cho
người dạy và người học bậc đại học.
Chuyên đề này được chúng tôi biên soạn nhằm...
1
LI NÓI ĐU
Trong thế gii hin nay, giáo dục đại hc không ch thhin sự trưởng thành
của người hc v mức độ tri thc, mà còn là cơ hội để người học đạt được các mc
tiêu ngh nghip nhân hiu qu kinh tế. Đứng trên bình din nhân, giáo
dục đi hc ci tiến chất lượng cuc sng ca từng nhân chúng ta. Hơn thế na,
giáo dục đại hc tm quan trng cùng to lớn đối vi hi nói chung.
m ra cánh ca cho s hiu biết ca chúng ta đi vi các mức đ phc tp ca
hi hiện đại, nó cho phép chúng ta đóng góp vào s giàu mnh ca cộng đng
dân tc. Giáo dc đại hc không phi ch là lợi ích (private benefit), mà còn
là li ích công vô cùng quí báu (public good).
H thống đại hc Vit Nam phi phát trin theo mt quỹ đạo tối ưu gia s
lượng cht lượng. Cn mrộng quy mô để tha mãn nhu cầu được hc ngày càng
cao ca người n (phương nằm ngang), đồng thi phi ng cao cht lượng đào tạo
nghiên cu khoa hc (NCKH) mt s trưng trng điểm, được xem như những
chiếc máy i cho nn khoa học đại hc ớc nhà (pơng thẳng đng).
Đoàn khảo sát thực địa thuộc Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ phần nhận
xét về phương pháp dạy và học đại học của Việt Nam như sau:
- Phương pháp giảng dạy không hiệu quả, quá phụ thuộc vào các bài thuyết
trình ít sdụng các k ng học tích cực, kết quả là có ít s tương tác giữa sinh
viên và giảng viên trong và ngoài lớp học.
- Quá nhấn mạnh vào ghi nhớ kiến thức theo kiểu thuộc lòng mà không nhấn
mạnh vào việc học khái niệm hoặc học cấp đcao (như phân tích và tổng hợp),
dẫn đến hậu quả là học hời hợt thay vì học chuyên sâu.
- Sinh viên học một cách thụ động (nghe diễn thuyết, ghi chép, nhớ lại
những thông tin đã học thuộc lòng khi làm bài thi).
nhnh yếu kém nói trên ca go dục đại học vẫn tồn tại cho đến ngày nay.
Trong bi cnh công ngh dy hc ngày càng nhiu ng dng mi và
luận/phương pháp ging dy đi hc không ngng phát trin thì vic xây dng các
đơn vị chuyên trách đổi mới phương pháp giảng dy rt cn thiết nhm h tr
giảng viên đổi mới phương pháp giảng dy có hiu qu.
Đánh giá giáo dục đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá giáo dục đại học - Người đăng: Thinh Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Đánh giá giáo dục đại học 9 10 449