Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá giáo viên theo mức độ chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Được đăng lên bởi truongthehop
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 99 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT QUẬN GÒ VẤP
TRƯỜNG TH-THCS-THPT ĐẠI VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
Gò Vấp, ngày 16 tháng 5 năm 2015

ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO MỨC ĐỘ
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
STT
1

2

Họ tên giáo
viên
Nguyễn Thị
Cam

Dương Thị Mỹ
Duyên

Phân công
GVCN Lớp 1

GVCN Lớp 3

Phẩm chất lối
sống
- Nắm chủ trương
của Đảng và nhà
nước, gương mẫu
để học sinh noi
theo.

Chuyên môn
nghiệp vụ
Chuyên môn
vững, giảng
dạy đạt chất
lượng.

Khả năng phát
Tóm tắt ưu
triển
khuyết điểm
Ham học hỏi, có -Nhiệt tình giảng
thể tiến xa hơn.
dạy, tham gia các
phong trào thi
đua.
- Gần cuối HKII
nghỉ hộ sản
Nắm các quy tắc Tận tâm giảng Không ngại khó -Hoàn thành việc
ứng xử, văn minh dạy yêu nghề
khăn, ham học giảng dạy, nâng
hỏi để cầu tiến
cao tay nghề
-Cần học hỏi thêm
về chuyên môn

Đánh giá
xếp loại
Khá

Ghi chú

Giáo viên bộ
môn sinh
hoạt theo
nhóm cấp
Trung học

Khá

Phó Hiệu Trưởng

Lê Quang Khanh

...
PHÒNG GD&ĐT QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH-THCS-THPT ĐẠI VIỆT ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC
Gò Vấp, ngày 16 tháng 5 năm 2015
ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN THEO MỨC ĐỘ
CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
STT Họ tên giáo
viên
Phân công Phẩm chất lối
sống
Chuyên môn
nghiệp vụ
Khả năng phát
triển
Tóm tắt ưu
khuyết điểm
Đánh giá
xếp loại
Ghi chú
1 Nguyễn Thị
Cam
GVCN Lớp 1 - Nắm chủ trương
của Đảng và nhà
nước, gương mẫu
để học sinh noi
theo.
Chuyên môn
vững, giảng
dạy đạt chất
lượng.
Ham học hỏi,
thể tiến xa hơn.
-Nhiệt tình giảng
dạy, tham gia các
phong trào thi
đua.
- Gần cuối HKII
nghỉ hộ sản
Khá Giáo viên bộ
môn sinh
hoạt theo
nhóm cấp
Trung học
2 Dương Thị Mỹ
Duyên
GVCN Lớp 3 Nắm các quy tắc
ứng xử, văn minh
Tận tâm giảng
dạy yêu nghề
Không ngại khó
khăn, ham học
hỏi để cầu tiến
-Hoàn thành việc
giảng dạy, nâng
cao tay nghề
-Cần học hỏi thêm
về chuyên môn
Khá
Phó Hiệu Trưởng
Lê Quang Khanh
Đánh giá giáo viên theo mức độ chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học - Người đăng: truongthehop
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đánh giá giáo viên theo mức độ chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 9 10 153