Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá hiểu biết về nội dung và phương pháp lớp tập huấn Module 1. Học tích cực - Thực hành dạy học tích cực

Được đăng lên bởi duyet4668
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 3911 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pre -test & Post - test Module 1

Đánh giá hiểu biết về nội dung và phương pháp lớp tập huấn
Module 1. Học tích cực - Thực hành dạy học tích cực
Xin chào và cảm ơn anh/chị sắp hoặc đã tham gia khoá tập huấn Module 1. Học tích cực - Thực hành dạy học tích cực.
Mong anh/chị vui lòng cho biết ý kiến về các thông tin cơ bản có liên quan đến những nội dung trên trong bản câu hỏi này.

Hãy khoanh vào số thứ tự trước một ý hoặc một câu trả lời phù hợp với ý kiến của anh/chị.
Câu 1. Học tích cực là gì ?
1. Học tích cực là bất kì những hoạt động nào mà học sinh thực hiện trong lớp học hơn là
việc ngồi nghe bài giảng.
2. Học tích cực là bất cứ quá trình nào tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận động nội tại vào
việc học, đòi hỏi người học phải tương tác với sự vật bên ngoài hoặc hợp tác với các bạn
cùng học khác để tăng cường việc học.
3. Học tích cực lôi cuốn học sinh tham gia vào giải quyết vấn đề, trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi,
thảo luận, giải thích, tranh luận hoặc động não trong lớp học.
4. Học tích cực là đòi hỏi người học phải thảo luận về những cái họ đang học, đang viết, liên
hệ với những kiến thức đã học và ứng dụng nó vào cuộc sống hàng ngày.
Câu 2. Cơ sở khoa học của việc thực hành học tích cực là gì?
1. Phải có xung đột nhận thức để khuyến khích người học tư duy (tự làm, tự suy nghĩ); Phải
có những định hướng cho các hoạt động nhận thức để dẫn người học lên những mức độ
cao hơn.
2. Phải có quá trình xây dựng và thay thế các quan niệm sai hoặc chưa đầy đủ của

người học bằng các quan niệm khoa học
3. Phải có quá trình tương tác xã hội, cộng tác với người khác để đảm bảo thành công trong
học tập.
4. Tất cả những ý trên.
Câu 3.
A. Theo anh/chị có mấy hình thức/kiểuhọc tích cực?
1. Hai
2. Ba
3. Bốn
4. Năm
B. Đó là những hình thức nào?
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
......................................................................................................
Pre -test & Post - test Module 1
1
Đánh giá hiểu biết v nội dung và phương pháp lớp tp hun
Module 1. Hc tích cc - Thc hành dy hc tích cc
Xin chào và cảm ơn anh/chị sp hoc đã tham gia khoá tập hun Module 1. Hc tích cc - Thc hành dy hc tích cc.
Mong anh/ch vui lòng cho biết ý kiến v các thông tin cơ bản có liên quan đến nhng ni dung trên trong bn câu hi này.
Hãy khoanh vào s th t trước mt ý hoc mt câu tr li phù hp vi ý kiến ca anh/ch.
Câu 1. Hc tích cc là gì ?
1. Hc tích cc là bt kì nhng hoạt động nào mà hc sinh thc hin trong lp học hơn là
vic ngi nghe bài ging.
2. Hc tích cc là bt c quá trình nào tạo điều kin thun li cho vic vn động ni ti vào
vic hc, đòi hi ngưi hc phi tương tác vi s vt bên ngoài hoc hp tác vi các bn
cùng hc khác để tăng cường vic hc.
3. Hc tích cc lôi cun hc sinh tham gia vào gii quyết vấn đề, tr li câu hi, đặt câu hi,
tho lun, gii thích, tranh lun hoặc động não trong lp hc.
4. Hc tích cc đòi hi người hc phi tho lun v nhng cái h đang học, đang viết, liên
h vi nhng kiến thức đã học và ng dng nó vào cuc sng hàng ngày.
Câu 2. Cơ s khoa hc ca vic thc hành hc tích cc là gì?
1. Phi có xung đt nhn thc để khuyến khích người hc tư duy (t làm, t suy nghĩ); Phi
có nhng định hướng cho các hot động nhn thc để dn ngưi hc lên nhng mc độ
cao hơn.
2. Phi có quá trình xây dng và thay thế các quan nim sai hoc chưa đầy đủ ca
người hc bng các quan nim khoa hc
3. Phi có quá trình tương tác xã hi, cng tác vi người khác để đảm bo thành công trong
hc tp.
4. Tt c nhng ý trên.
Câu 3.
A. Theo anh/ch có my hình thc/kiuhc tích cc?
1. Hai
2. Ba
3. Bn
4. Năm
B. Đó là những hình thc nào?
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Câu 4. Cách tốt nhất để phát triển khả năng học độc lập của người học là gì?
1. Tạo ra cơ hội và kinh nghiệm kích thích động cơ học của người học, kích thích sự tò
mò, sự tự tin và sự tự lập của họ.
2. Giúp người học ghi nh các sự kiện, các thông tin và nắm vững các kỹ năng thực
hành cần thiết.
3. Thông qua các k năng tư duy, dạy cho người học cách học như thế nào.
4. Tt c các ý trên.
Đánh giá hiểu biết về nội dung và phương pháp lớp tập huấn Module 1. Học tích cực - Thực hành dạy học tích cực - Trang 2
Đánh giá hiểu biết về nội dung và phương pháp lớp tập huấn Module 1. Học tích cực - Thực hành dạy học tích cực - Người đăng: duyet4668
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đánh giá hiểu biết về nội dung và phương pháp lớp tập huấn Module 1. Học tích cực - Thực hành dạy học tích cực 9 10 418