Ktl-icon-tai-lieu

Đánh giá ngoài trường cao đẳng

Được đăng lên bởi Xuantruong Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 4: Mấu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin minh chứng
Nhóm công tác: Nhóm 2

PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo
Tiêu chí 3.2: Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống,
đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của
thị trường lao động
Yêu cầu nội
hàm của tiêu
chí

Những câu hỏi đặt ra
cho tiêu chí

Thôngtin, minh chứng thể
hiện các yêu cầu/ nội hàm
của tiêu chí thu thập

Nơi thu thập
thông tin /
minh chứng

Y/c1: Chương - Các CTĐT có đầy - CTĐT của các ngành, - Phòng ĐT,
trình đào tạo có đủ mục tiêu chưa?
mục

tiêu

ràng, cụ thể, đã rõ ràng, cụ thể, cấu - Luật Giáo dục đại học
trúc hợp lý chưa?

Mã hóa của
thông tin
minh chứng
- [H3.03.02.01]

chương trình chi tiết của Khoa liên quan

rõ - Mục tiêu của CTĐT các môn học/học phần

cấu trúc hợp lý

P. pháp,
phương tiện ,
điều kiện thu
thập TT, MC

- Website của
trường

- [H3.03.02.02]

- Văn bản về sứ mạng của
trường.

Y/c2: Chương - CTĐT được thiết kế - CTĐT của các ngành, - Phòng ĐT,
trình đào tạo một cách hệ thống

chương trình chi tiết của Khoa liên quan

được thiết kế chưa?

các môn học/học phần

một cách hệ - CTĐT đáp ứng yêu

- Công bố chuẩn đầu ra - Website của

- [H3.03.02.03]
- [H3.03.02.01]

- [H3.03.02.04]

thống, đáp ứng cầu về chuẩn kiến

của các CTĐT

trường

yêu

- Biên bản tổng hợp kết

-

cầu

chuẩn

về thức, kỹ năng đào tạo
kiến chưa?

thức, kỹ năng

- [H3.03.02.05]

Phòng ĐT

quả hội nghị, hội thảo và
kết quả đánh giá CTĐT.

đào tạo
Y/c3: Chương - Tính linh hoạt của - CTĐT niên chế, tín chỉ

- Phòng ĐT,

- [H3.03.02.01]

trình đào tạo CTĐT thể hiện thế - Kế hoạch đào tạo áp Khoa liên quan

- [H3.03.02.06]

đáp ứng linh nào?

dụng cho các khóa đào tạo

- Website của

hoạt nhu cầu - CTĐT đáp ứng linh - Biên bản tổng hợp kết trường

- [H3.03.02.05]

nhân lực của hoạt nhu cầu nhân lực quả hội nghị, hội thảo và - Phòng ĐT,
thị trường lao của thị trường lao kết quả khảo sát nhu cầu
động
Mã minh
chứng

động chưa?
thị trường lao động.
Phụ lục - DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG TIÊU CHÍ …..
Tên minh chứng

[H3.03.02.03]

CTĐT của các ngành, chương trình chi tiết
của các môn học/học phần
Luật Giáo dục
Văn bản về sứ mạng của trường.

[H3.03.02.04]

Công bố chuẩn đầu ra của các ngành ĐT

[H3.03.02.05]

Biên bản tổng hợp kết quả hội nghị, hội
thảo và kết quả đánh giá CTĐT

[H3.03.02.06]

Kế hoạch đào tạo áp dụng cho các...
Phụ lục 4: Mấu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin minh chứng
Nhóm công tác: Nhóm 2
PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG TIÊU CHÍ
Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo
Tiêu chí 3.2: Chương trình đào tạo mục tiêu ràng, cụ thể, cấu trúc hợp , được thiết kế một cách hệ thống,
đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của
thị trường lao động
Yêu cầu nội
hàm của tiêu
chí
Những câu hỏi đặt ra
cho tiêu chí
Thôngtin, minh chứng th
hiện các yêu cầu/ nội hàm
của tiêu chí thu thập
Nơi thu thập
thông tin /
minh chứng
P. pháp,
phương tiện ,
điều kiện thu
thập TT, MC
Mã hóa của
thông tin
minh chứng
Y/c1: Chương
trình đào tạo có
mục tiêu
ràng, cụ thể,
cấu trúc hợp lý
- Các CTĐT đầy
đủ mục tiêu chưa?
- Mục tiêu của CTĐT
đã rõ ràng, cụ thể, cấu
trúc hợp lý chưa?
- CTĐT của các ngành,
chương trình chi tiết của
các môn học/học phần
- Luật Giáo dục đại học
- Văn bản về sứ mạng của
trường.
- Phòng ĐT,
Khoa liên quan
- Website của
trường
- [H3.03.02.01]
- [H3.03.02.02]
- [H3.03.02.03]
Y/c2: Chương
trình đào tạo
được thiết kế
một cách hệ
- CTĐT được thiết kế
một cách hệ thống
chưa?
- CTĐT đáp ứng yêu
- CTĐT của các ngành,
chương trình chi tiết của
các môn học/học phần
- Công bố chuẩn đầu ra
- Phòng ĐT,
Khoa liên quan
- Website của
- [H3.03.02.01]
- [H3.03.02.04]
Đánh giá ngoài trường cao đẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đánh giá ngoài trường cao đẳng - Người đăng: Xuantruong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đánh giá ngoài trường cao đẳng 9 10 774