Ktl-icon-tai-lieu

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE
Social Sci., 2014, Vol. 59, No. 10, pp. 131-141
This paper is available online at 

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG
CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ
Lê Thị Lệ

Trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Tóm tắt. Qua khảo sát và nghiên cứu môi trường của các khu công nghiệp (KCN) vùng
Bắc Trung Bộ cho thấy, bên cạnh một số KCN có sự nỗ lực lớn trong việc xây dựng hệ
thống xử lí nguồn chất thải đạt quy chuẩn Việt Nam (QCVN) về môi trường thì phần lớn
các KCN đang đứng trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng lớn. Môi trường nước
mặt và nước ngầm chưa đạt quy chuẩn Việt Nam là 80%, một số dự án trong các KCN hoạt
động gây ô nhiễm môi trường nguồn nước và đất rất lớn cho địa phương có KCN. Tình
trạng thu gom, vận chuyển và tái chế nguồn chất thải rắn chủ yếu dựa vào hình thức tự thu
gom và thuê xử lí, tỉ lệ rác thải chưa được xử lí là 60%, môi trường không khí của vùng
mức độ ô nhiễm còn thấp. Trước thực tế ô nhiễm môi trường do các KCN gây ra, các cấp
chính quyền và doanh nghiệp sản xuất trong các KCN cần có các giải pháp để phát triển
bền vững KCN.
Từ khóa: Khu công nghiệp, Bắc Trung Bộ, thực trạng môi trường.

1.

Mở đầu

Quá trình phát triển bền vững KCN phải bảo đảm và nâng cao chất lượng môi trường của
địa phương có KCN, KCN có khả năng xử lí tốt vấn đề ô nhiễm môi trường, không gây ảnh hưởng
tiêu cực đến môi trường sống và sức khỏe của con người, bảo vệ được môi trường sinh thái.
Vùng Bắc Trung Bộ hiện có 18 KCN đang hoạt động với tổng số 238 dự án. Sự phát triển
của các KCN vùng Bắc Trung Bộ trong thời gian qua đã làm thay đổi đáng kể đời sống kinh tế của
một vùng có nhiều khó khăn và kém phát triển, bên cạnh những tác động về mặt kinh tế, xã hội
thì vấn đề môi trường cũng đang được quan tâm. Nghiên cứu về môi trường KCN Việt Nam, nhiều
tác giả đã đề cập đến trong báo cáo môi trường quốc gia [3], tuy nhiên chưa có các nghiên cứu về
tác động môi trường của các KCN vùng Bắc Trung Bộ. Nghiên cứu của tác giả nhằm đánh giá tác
động môi trường của các KCN, từ thực trạng chất lượng môi trường do hoạt động của các KCN
gây ra, cần thiết phải có các biện pháp bảo vệ môi trường để phát triển KCN theo hướng bền vững.

2.
2.1.

Nội dung nghiên cứu
Tiêu chí đánh giá

“Bảo vệ môi trường KCN là các hoạt động nhằm giữa cho môi trường bên trong và vùng
xung quanh KCN được trong sạch, cải thiện môi trường, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu
Ngày nhận bài: 22/3/2014. Ngày nhận đăng: 15/9/2014.
Li...
JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE
Social Sci., 2014 , Vol. 59, No. 10, pp. 131-141
This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG
CỦA C KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG BC TRUNG BỘ
Thị Lệ
Trường Đại học Văn hóa Thể thao Du lịch Thanh Hóa
Tóm t ắt. Qua khảo sát nghiên cứu i trường của các khu công nghiệp (KCN) ng
Bắc Trung Bộ cho thy, bên cạnh m ột số KCN sự n lực lớn trong việc y dựng hệ
thống xử nguồn chất thả i đạt quy chuẩn Việt Nam (QCVN) v i trường thì phần lớn
các KCN đang đứng trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng lớn. Môi trường nước
mặt và nước ngầm chưa đạt quy chuẩn Việt Nam là 80%, một số d án trong các KCN hoạt
động y ô nhiễm môi trường nguồn nước đất rất lớn cho địa phương KCN. Tình
trạng thu g om, vận chuyển và tái chế nguồn chất thải rắn chủ yếu dựa vào hình thức tự thu
gom thuê xử lí, tỉ lệ rác thải chưa được xử 60%, i trường không khí của vùng
mức độ ô nhiễm còn thấp. Trước thực tế ô nhiễm môi trường do các KCN y ra, các cấ p
chính quyền doanh nghiệp sản xuất trong các KCN cần c ác giải pháp để phát triển
bền vững KCN.
T khóa: Khu công n ghiệp, Bắc Trung Bộ, thực trạng i trường.
1. Mở đầu
Quá trình phát triển bền vững KCN phải bảo đảm nâng cao chất lượng môi trường của
địa phương KCN, KCN khả ng xử tốt vấn đề ô nhiễm môi trường, không y ảnh hưởng
tiêu cực đến môi trường sống và sức khỏe của con người, bảo vệ được môi trường sinh thái.
Vùng Bắc Trung Bộ hiện 18 KCN đang hoạt động với tổng số 238 dự án. Sự phát triển
của các KCN ng Bắc Trung Bộ trong thời gian qua đã m thay đổi đáng kể đời sống kinh tế của
một vùng nhiều khó khăn kém phát triển, bên cạnh những tác động v mặt kinh tế, hội
thì vấn đề môi trường cũng đang được quan tâm. Nghiên cứu về môi trường KCN Việt Nam, nhiều
tác giả đã đề cập đến trong báo cáo môi trường quốc gia [3], tuy nhiên chưa các nghiên cứu v
tác động môi trường của các KCN vùng Bắc Trung Bộ. Nghiên cứu của tác giả nhằm đánh giá tác
động môi trường của các KCN, từ thực trạng chất lượng môi trường do hoạt động của các KCN
gây ra, cần thiết phải các biện pháp bảo vệ môi trường để phát triển KCN theo hướng bền vững.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Tiêu chí đánh giá
“Bảo v môi trường KCN các hoạt động nhằm giữa cho môi trường bên trong vùng
xung quanh KCN được trong sạch, cải thiện môi trường, ngăn chặn, khắc phục các hậu qu xấu
Ngày nhận bài: 22/3/2014. Ngày nhận đăng: 15/9/2014.
Liên hệ: Lê Thị Lệ, e-mail: lethile80@yahoo.com
131
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ 9 10 97