Ktl-icon-tai-lieu

DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ

Được đăng lên bởi cubin130192-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 4731 lần   |   Lượt tải: 3 lần
GV : Nguyễn Vũ Minh

LTĐH 2013

DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ
I. Kiến thức trọng tâm
1. Phân loại danh pháp: + Tên thông thường
+ Tên gốc - chức.
+ Tên thay thế.
2. Nhớ tên mạch cacbon chính met / et / prop / but / pen / hex / hep / oct / non / dec
3. Tên một số gốc điển hình
: metyl
C2H5 : etyl
CH3 CH3-CH2-CH2 : propyl
(CH3)2CH: isopropyl
C6H5: phenyl
C6H5CH2: benzyl
CH2=CH: vinyl
CH2=CH-CH2: anlyl
4. Tên một số chức:
an, en, in, ol, al, an, oic, amin
II. Phương pháp gọi tên các hợp chất.
1. Cách gọi tên thay thế :
Tên phần thế
(kèm số chỉ vị trí)

Tên mạch chính

Tên phần chức
(kèm số chỉ vị trí)

2. Cách chọn mạch chính và đánh số :
- Có nhóm chức - dài nhất - chứa nhiều nhánh.
- Đánh số u tiên : chức - nhánh sao cho tổng số chỉ mạch nhánh là nhỏ nhất
3. Cách xác định nhanh tên gốc - chức hay tên thay thế đúng:
- Gốc chức :
+ Thờng có đuôi : yl, ic
+ Các tên gốc và chức viết cách nhau.
- Tên thay thế :
+ Thờng có đuôi an, al, ol, oic ... và có các số chỉ.
+ Các tên thành phần đợc viết liền nhau.
Vd:
Tên gốc - chức
Tên thay thế
metyl clorua
clometan
CH3-Cl :
anlyl clorua
2-clopropen
CH2=CH-CH2-Cl
CH3CHCl-CH3
isopropyl clorua
2-clopropan
isobutylic
2-metylpropanol
CH3CH(CH3)CH2OH
3. Cách gọi tên amin :
- Luôn được viết liền nhau.
- Tên thay thế :
+ Chọn mạch chính dài nhất có chứa N.
+ Nếu phần thế liên kết với N thì có N- trước tên gốc.
Vd : CH3NH2
metylamin
metanamin
etylmetylamin
N-metyletan-1-amin
CH3NHCH2CH3
propan-2-amin
CH3-CH(NH2)-CH3 isopropylamin
BÀI TẬP DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ

Câu 1. Ankan X có công thức cấu tạo :
A. 2 - isopropylbutan

Tên gọi của X là

B. 3- isopropylbutan

C. 2,3 - đimetylpentan

D.3,4 - đimetylpentan

Câu 2 : Hợp chất CH3CH(CH3)CH(CH3)CH=CH2 có tên gọi là
A. 3,4—đimetylpent—1—en

B. 2,3—đimetylpent—4—en

C. 3,4—đimetylpent—2—en

D. 2,3—đimetylpent—1—en

Câu 3 : Trường hợp nào sau đây có công thức cấu tạo không đúng với tên gọi đã cho ?
Đt : 0914449230

1

ngvuminh249@yahoo.com

GV : Nguyễn Vũ Minh

LTĐH 2013
CH2CH3
A.

CH3CHCH2CH2CH3
CH3
Isopentan

B.

CH3CHCHCH2CH3
CH3
3-etyl-2-metylpentan

D.

CH3
CH3CH2CHCH2CH3
CH3
3,3-®ietylpentan

CH3
C.

CH3CHCH3
CH3
neopentan

Câu 4 : Hợp chất hữu cơ X có công thức C4H9Br. Đun hỗn hợp gồm X, KOH và ancol etylic thấy chỉ tạo ra
but—1—en. Tên gọi của X là
A. 1—brombutan
B. 2—brombutan
C. 1—brom—2—metylpropan
D. 2—brom—2—metylpropan
Câu 5 : Hợp chất hữu cơ X có công thức cấu tạo : CH2=CHOCOCH3. Tên gọi của X là
A. metyl acrylat
C. vinyl fomat

B. vinyl axetat
D. anlyl fomat

Câu 6 : Ami...
GV : Nguyn Vũ Minh LTĐH 2013
Đt : 0914449230 ngvuminh249@yahoo.com
1
DANH PHÁP HP CHT HU CƠ
I. Kiến thc trng tâm
1. Phân loi danh pháp: + Tên thông thường + Tên gc - chc. + Tên thay thế.
2. Nh tên mch cacbon chính met / et / prop / but / pen / hex / hep / oct / non / dec
3. Tên mt s gc đin hình
CH
3
- : metyl C
2
H
5
- : etyl
CH
3
-CH
2
-CH
2
- : propyl (CH
3
)
2
CH- : isopropyl
C
6
H
5
- : phenyl C
6
H
5
CH
2
- : benzyl
CH
2
=CH- : vinyl CH
2
=CH-CH
2
- : anlyl
4. Tên mt s chc: an, en, in, ol, al, an, oic, amin
II. Phương pháp gi tên các hp cht.
1. Cách gi tên thay thế :
Tên phn thế
(kèm s ch v trí)
Tên mch chính
Tên phn chc
(kèm s ch v trí)
2. Cách chn mch chính và đánh s :
- Có nhóm chc - dài nht - cha nhiu nhánh.
- Đánh s u tiên : chc - nhánh sao cho tng s ch mch nhánh là nh nht
3. Cách xác định nhanh tên gc - chc hay tên thay thế đúng:
- Gc chc :
+ Thng có đuôi : yl, ic
+ Các tên gc và chc viết cách nhau.
- Tên thay thế :
+ Thng có đuôi an, al, ol, oic ... và có các s ch.
+ Các tên thành phn đợc viết lin nhau.
Vd:
Tên gc - chc Tên thay thế
CH
3
-Cl : metyl clorua clometan
CH
2
=CH-CH
2
-Cl anlyl clorua 2-clopropen
CH
3
CHCl-CH
3
isopropyl clorua 2-clopropan
CH
3
CH(CH
3
)CH
2
OH isobutylic 2-metylpropanol
3. Cách gi tên amin :
- Luôn được viết lin nhau.
- Tên thay thế : + Chn mch chính dài nht có cha N.
+ Nếu phn thế liên kết vi N thì có N- trước tên gc.
Vd : CH
3
NH
2
metylamin metanamin
CH
3
NHCH
2
CH
3
etylmetylamin N-metyletan-1-amin
CH
3
-CH(NH
2
)-CH
3
isopropylamin propan-2-amin
BÀI TP DANH PHÁP HP CHT HU CƠ
Câu 1. Ankan X có công thc cu to : Tên gi ca X là
A. 2 - isopropylbutan B. 3- isopropylbutan C. 2,3 - đimetylpentan D.3,4 - đimetylpentan
Câu 2 : Hp cht CH
3
CH(CH
3
)CH(CH
3
)CH=CH
2
có tên gi là
A. 3,4—đimetylpent—1—en B. 2,3—đimetylpent—4—en
C. 3,4—đimetylpent—2—en D. 2,3—đimetylpent—1—en
Câu 3 : Trường hp nào sau đây có công thc cu to không đúng vi tên gi đã cho ?
DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ - Trang 2
DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ - Người đăng: cubin130192-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
DANH PHÁP HỢP CHẤT HỮU CƠ 9 10 917