Ktl-icon-tai-lieu

DAnh sách các học viên

Được đăng lên bởi Điệp Quang Khong
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 862 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN SÌN HỒ……………

Danh s¸ch tæng hîp c¸c líp d¹y nghÒ ng¾n h¹n n¨m 2011

STT

Nhãm
®èi
tîng

§Þa chØ më líp

Ngành nghÒ

I
1

Thêi gian tõ
ngµy/th¸ng/®Õn…

Sè häc
viªn/líp

…..
B¶n Nµ Ph¸t, x· Phóc Than, D©n téc thiÓu sè Ch¨n nu«i gia sóc,
huyÖn Than Uyªn
gia cÇm

Kinh phÝ hç
trî (®ång/líp)
Chi phÝ
®µo t¹o
….

3 th¸ng (Tõ…®Õn…)

30

45,000,000

TiÒn
¨n/kho¸
…..

20,250,000 7h30 ®Õn 11h,…

…………
II
1

…
B¶n NËm Lïng, x· B¶n
Lang, huyÖn Phong Thæ

D©n téc thiÓu sè

……….

………..

………..

….

……..

…………
Tæng céng (I+II+…)

Ngêi lËp biÓu

….

…

Thêi gian lªn
líp

…

….

….

…..

…

…

….

….

………..., ngµy
th¸ng 01 n¨m 2012.
Thñ trëng c¬ quan

Ghi chó

UBND HUYÖN S×N Hå
TRUNG T¢M D¹Y NGHÒ

Danh s¸ch häc viªn c¸c líp d¹y nghÒ ng¾n h¹n n¨m 2011

Nam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tòng Văn Pánh
Quàng Văn Ngoán
Quàng Văn Đượng
Quàng Văn Khảo
Lù Văn Vằng
Quàng Văn Dọn
Tòng Văn Điếng
Lò Văn Cạy
Tòng Văn Dính
Lù Văn Chức
Quàng Văn Ngắm
Quàng Văn Thôi
Lù Văn Hùng
Quàng Văn Định
Quàng Văn Pao
Lò Văn Dót
Hoàng Văn Thưởng
Lù Văn Ban
Quàng Thị Vớn
Hoàng Thị Đối
Quàng Thị Dót
Quàng Thị Dương
Quàng Văn Mậu
Quàng Văn Thôi
Hoàng Văn Thơi
Hoàng Văn Sơn
Tòng Thị Yêu

…..

….
1,500,000

1965
1990
1993
1992
1992
1965
1995
1993
1990
1993
1987
1980
1987
1988
1994
1988
1993
1992
1995
1995
1994
1995
1994
1980
1982
1980
1992

27/9/2011 ®Õn 21/11/2011

Tæng céng

N÷

Ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm

I

§Þa chØ

Kinh phÝ hç
trî (®ång/ngêi)
Nhãm Ngành Thêitõgian
®èi
nghÒ ngµy/th¸ng Chi phÝ
tîng
TiÒn
/®Õn…
®µo t¹o
¨n/kho¸

D©n téc thiÓu sè

Hä vµ tªn

B¶nHuæi Pha, x· NËm H¨n, huyÖn S×n Hå

STT

Ngµy, th¸ng,
n¨m sinh

13,500,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000
450,000

Ghi
chó

B¶

Nam

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Lò Văn Sọn
Lò Văn Pâng
Lò Văn Sĩ
Vàng Văn Dớn
Lò Văn Sam
Lò Thị Saư
Cà Văn Ngươi
Cà Văn Nghảnh
Lò Thị Thương
Lò Văn Sinh
Lò Văn Xanh
Cà Văn Xương
Lò Văn Thanh
Vì Thị Nghiêm
Lò Thị Ươi
Lò Văn Hại
Lò Văn Nọi
Lò Văn Anh
Cà Văn Phanh
Lò Văn Oi
Lò Văn Dân
Lò Văn Cón
Vàng Văn Pánh
Lò Văn Ương
Lò Văn Đẻ
Quàng Văn Pấng
Lò Văn Vinh
Lò Văn Vanh
Cà Văn Xuân
Lò Văn Xương

1995
1992
…

1981
1981
1983
1992
1986
1969
1984
1985
1995
1974
1994
1977
1986
1991
1992
1984
1985
1987
1970
1994
1983
1994
1985
1990
1994
1989
198...
UBND HUY N SÌN H ……………
Danh s¸ch tæng hîp c¸c líp d¹y nghÒ ng¾n h¹n n¨m 2011
STT
§Þa chØ më líp Ng nh nghÒà Ghi chó
I ….. …. …..
1 D©n téc thiÓu sè 3 th¸ng (Tõ…®Õn…) 30 45,000,000 20,250,000 7h30 ®Õn 11h,…
…………
II ….
1 D©n téc thiÓu sè ………. ……….. …. …..
………… ……….. …. ……..
Tæng céng (I+II+…) …. …. ….
………..., ngµy th¸ng 01 n¨m 2012.
Nhãm
®èi
t îng
Thêi gian tõ
ngµy/th¸ng/®Õn…
Sè häc
viªn/líp
Kinh phÝ hç
trî (®ång/líp)
Thêi gian lªn
líp
Chi phÝ
®µo t¹o
TiÒn
¨n/kho¸
B¶n Nµ Ph¸t, x· Phóc Than,
huyÖn Than Uyªn
Ch¨n nu«i gia sóc,
gia cÇm
B¶n NËm Lïng, x· B¶n
Lang, huyÖn Phong Thæ
Ng êi lËp biÓu Thñ tr ëng c¬ quan
DAnh sách các học viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DAnh sách các học viên - Người đăng: Điệp Quang Khong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
DAnh sách các học viên 9 10 86