Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách đề tài thảo luận môn TTHCM

Được đăng lên bởi toan-phuong-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2108 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danh sách đề tài thảo luận môn TTHCM
1. Phân tích vai trò và ý nghĩa quyết định của chủ nghĩa Mác - Lênin đối với s ự hình
thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh.
2. Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân
tộc ở thuộc địa và cách mạn vô sản ở chính quốc. Ý nghĩa của vấn đề nghiên
cứu?
3. Trình bày quan niệm Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội.
Vận dụng tư tưởng đó trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.
4. Chứng minh sự nhận thức và vận dụng quy luật về sự ra đời của Đảng Cộng
sản Việt Nam là một sự sáng tạo, thể hiện quá trình phát triển của tư tưởng Hồ
Chí Minh từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp trên nền tảng của chủ nghĩa
Mác- Lênin.
5. Bằng lý luận và thực tiễn hãy chứng minh luận điểm của Hồ Chí Minh:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”.
6. Quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Yêu cầu:
Do tính chất quan trọng của bài thuyết trình nên thầy yêu cầu các nhóm phải thực hiện
công việc như sau:
1. Sau khi nhận được đề tài thảo luận, mỗi nhóm phải chỉ ra một nhóm trưởng để chịu
trách nhiệm chung.
2. Nhóm trưởng sẽ phân chia công việc cần làm và giao tới từng thành viên.
3. Sau khi các thành viên hoàn thành công việc của mình thì cả nhóm lắp ghép lại
thành một bài thuyết trình hoàn chỉnh (cả phần Word và Powerpoint) rồi nộp qua
email cho thầy để thầy duyệt và chấm điểm phần chuẩn bị.
4. Nếu có bạn nào trong nhóm không chịu làm việc, nhóm trưởng phải có trách nhiệm
thông báo với thầy. Đến lượt nhóm nào lên thuyết trình, thầy sẽ lựa chọn một thành
viên bất kì trong nhóm lên trình bày bài thuyết trình của cả nhóm, phần trình bày

của thành viên đó sẽ lấy điểm trình bày cho cả nhóm. Điểm thuyết trình sẽ là trung
bình cộng của điểm chuẩn bị và điểm trình bày.

...
Danh sách đ tài th o lu n môn TTHCM
1. Phân tích vai trò và ý nghĩa quy t đ nh c a ch nghĩa Mác - Lênin đ i v i s hìnhế
thành và phát tri n t t ng H Chí Minh. ư ưở
2. Phân tích t t ng H Chí Minh v m i quan h gi a cách m ng gi i phóng dân ư ưở
t c thu c đ a và cách m n vô s n chính qu c. Ý nghĩa c a v n đ nghiên
c u?
3. Trình bày quan ni m H Chí Minh v m c tiêu, đ ng l c c a ch nghĩa xã h i.
V n d ng t t ng đó trong công cu c xây d ng đ t n c hi n nay. ư ưở ướ
4. Ch ng minh s nh n th c và v n d ng quy lu t v s ra đ i c a Đ ng C ng
s n Vi t Nam là m t s sáng t o, th hi n quá trình phát tri n c a t t ng H ư ưở
Chí Minh t giác ng dân t c đ n giác ng giai c p trên n n t ng c a ch nghĩa ế
Mác- Lênin.
5. B ng lý lu n và th c ti n hãy ch ng minh lu n đi m c a H Chí Minh:
“Đoàn k t, đoàn k t, đ i đoàn k tế ế ế
Thành công, thành công, đ i thành công”.
6. Quan đi m c a H Chí Minh v xây d ng nhà n c c a dân, do dân, vì dân. ướ
Yêu c u:
Do tính ch t quan tr ng c a bài thuy t trình nên th y yêu c u các nhóm ph i th c hi n ế
công vi c nh sau: ư
1. Sau khi nh n đ c đ tài th o lu n, m i nhóm ph i ch ra m t nhóm tr ng đ ch u ượ ưở
trách nhi m chung.
2. Nhóm tr ng s phân chia công vi c c n làm và giao t i t ng thành viên.ưở
3. Sau khi các thành viên hoàn thành công vi c c a mình thì c nhóm l p ghép l i
thành m t bài thuy t trình hoàn ch nh (c ph n Word và Powerpoint) r i n p qua ế
email cho th y đ th y duy t và ch m đi m ph n chu n b .
4. N u có b n nào trong nhóm không ch u làm vi c, nhóm tr ng ph i có trách nhi m ế ưở
thông báo v i th y. Đ n l t nhóm nào lên thuy t trình, th y s l a ch n m t thành ế ượ ế
viên b t kì trong nhóm lên trình bày bài thuy t trình c a c nhóm, ph n trình bày ế
Danh sách đề tài thảo luận môn TTHCM - Trang 2
Danh sách đề tài thảo luận môn TTHCM - Người đăng: toan-phuong-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Danh sách đề tài thảo luận môn TTHCM 9 10 120