Ktl-icon-tai-lieu

Dao động cơ

Được đăng lên bởi Lêu Lêu
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 1332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP
CÁC BÀI TOÁN
DAO ĐỘNG CƠ

RLC
nơi giao
lưu,
học hỏi
chia sẻ
nơi tìm
được
niềm
đam mê

Vật lí phổ
thông

ωt + ϕ

Ngôi nhà
nơi cùng
nhau
học tập
nơi cùng
nhau
chém gió

λ

Người bạn

thân
thiết

vui tính

Diễn đàn Vật lí phổ thông
LATEX by Mod GS.Xoăn




1 Dao động điều hòa
Bài toán 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x1 = A1 cos ωt thì có cơ
π
năng W1 . Khi chất điểm này dao động với phương trình x2 = A2 cos ωt +
thì có cơ năng
3
W2 = 4W1 . Khi chất điểm dao động với phương trình x = x1 + x2 thì có cơ năng?
Lời giải:
1
Ta có: W = m (ωA)2
2

2

A1
A2

W1
=
⇒
W2

=

1
4

⇒ A2 = 2A1
Biên độ dao động tổng hợp:
A=

√
A21 + A22 + 2A1 A2 cos ∆ϕ = A1 7

W
⇒
=
W1

A
A1

2

= 7 → W = 7W1

Bài toán 2: Cho con lắc lò xo dao động trên trần thang máy, khi thang máy đứng yên thì
con lắc dao động với chu kì T = 0, 4(s) và biên độ A = 5(cm). Khi con lắc qua vị trí lò xo
không biến dạng theo chiều từ trên xuống thì cho thang máy chuyển động nhanh dần đều
lên với gia tốc a = 5(m/s2 ). Tìm
con lắc.
√ biên độ sau đó của√
A. 5cm.
B. 5 3cm.
C. 3 5.
D. 7.
Lời giải:
Ta có độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng:
x = ∆l =

T 2g
mg
=
= 4cm.
k
4π 2

Xét chuyển động của con lắc với thang máy: Chọn chiều dương hướng lên. Thang máy chuyển động
nhanh dần đều ở vị trí
x = ∆l.
Khi thang máy chuyển độn, vị trí cân bằng bị dịch xuống dưới một đoạn bằng:
y = ∆l =
Nên li độ lúc sau là:

m(g + a) mg
−
.
k
k
x + y.

Ta có:
A 2 = x2 +

v
ω

A 2 = (x + y)2 +
Từ đó ta có:

2

.
v
ω

2

.

A 2 = A2 + y 2 + 2xy.
2



Tính ra:

√
A = 3 5.

Chọn C.
Bài toán 3: Một vật thực hiện ba dao động điều hòa có phương trình x1 =
10. sin (100πt + ϕ) (cm) ; x2 = 5. cos (100πt + ϕ) (cm) và x3 = A. cos (100πt + ϕ) (cm). Biết
rằng x21 + x22 + x23 = 100 . Tìm A?
Lời giải:
Ta có: x21 + x22 + x23 = 100
⇔ 102 [1 − cos2 (ωt + ϕ)] + 52 cos2 (ωt + ϕ) + A cos2 (ωt + ϕ) = 100
Vì ϕ như nhau. Đặt cos2 (ωt + ϕ)
√
⇒ −102 + 52 + A2 = 0 ⇒ A = 5 3
Bài toán 4: Một con lắc đơn có khối lượng của quả cầu m = 0, 2kg, chiều dài của dây treo
l = 0, 4m, treo vào một điểm cố định tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 . Kéo vật
khỏi vị trí cân bằng sao cho dây reo hợp với phương thẳng đứng một góc 0, 1rad, rồi truyền
cho vật một vận tốc 0, 15 (m/s) theo phương vuông góc với dây treo về vị trí cân bằng. Sau
khi vật được truyền vận tốc xem như con lắc dao động đều hòa. Lực căng của dây treo khi
So
vật nặng qua vị trí s = , So là biên độ dài....
TỔNG HỢP
C BÀI TOÁN
DAO ĐỘNG
Vật phổ
thông
Ngôi nhà
nơi giao
lưu,
học hỏi
chia sẻ
nơi tìm
được
niềm
đam
nơi cùng
nhau
học tập
nơi cùng
nhau
chém gió
Người bạn
thân
thiết
vui tính
λ
ωt + ϕ
RLC
Diễn đàn Vật phổ thông
L
A
T
E
X by Mod GS.Xoăn
http://vatliphothong.vn
Dao động cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao động cơ - Người đăng: Lêu Lêu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Dao động cơ 9 10 935