Ktl-icon-tai-lieu

Dao động cơ học

Được đăng lên bởi Doãn Thanh Phượng
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 3034 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ
128/4 HÙNG VƯƠNG – BMT
ĐT: 0905 949 242 (Thầy Tín)

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ

TẬP I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC
Tài liệu lưu hành nội bộ
Biên soạn: Mạch Trí Tín

Họ và tên: __________________________________________________
NĂM HỌC: 2014-2015

LI ĐỘ, VẬN TỐC VÀ GIA TỐC ỨNG CÁC GIÁ TRỊ PHA THƯỜNG GẶP

v  

3
4

2
3



5
6



a

 A

A 3

A 3
2





4

2

A 2
2


2






3


6

A
2

A
2

A
2

A 3
2

A

A 2
2

A 2
2

A

5
6



2

A 2

3

4

2
2

3



A 3
2

A
v
v  




3


4


6

x

LTĐH 128/4 HÙNG VƯƠNG - BMT

ĐT: 0905 949 242

BÀI 1: ĐẠI CƢƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. KHÁI NIỆM
Dao động cơ là chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng.
Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.
-A
O
A
x
x
x  A cos(t   )
x: li độ, là khoảng cách đại số từ vật đến vị trí cân bằng (cm)
A: biên độ (li độ cực đại) (cm)
ω: tần số góc (rad/s)
t   : pha dao động (rad)
φ: pha ban đầu (rad)
2. CHU KỲ, TẦN SỐ:

Chu kỳ: T(s) là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động.
Là khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái dao động lặp lại nhƣ cũ.

Tần số: f(Hz) là số dao động vật thực hiện đƣợc trong 1s.
2
  2 f 
T
CÁC PHƢƠNG TRÌNH CỦA DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
x  A cos(t   )
v  x   A s in(t   )

3.



  A cos(t    )
2
vmax
a  v   2 A cos(t   )   2 x

  2 A cos(t     )
amax



So sánh pha:


so với li độ
2

Gia tốc sớm pha
so với vận tốc
2
a
và ngƣợc pha so với li độ.
Các giá trị cực đại:
F
v  A
a
v
 
;A 

v
a
a  A
Quãng đƣờng vật đi đƣợc trong một chu kỳ dao động: S=4A
Tốc độ trung trình của vật trong một chu kỳ:
v
4A 4A
A
v

 2
2
T 2


Hệ thức độc lập:
x  v 
 A    v  1
  

Vận tốc sớm pha



v

x

2

max

max

max

max

max

2

max

max



2

2

max

A2  x 2 

v2



2



a2



4



2

2

 v   a 

 
 1
 vmax   amax 

v2



2

Ở vị trí cân bằng: x  0  v   A  v   A  vmax
 vật qua VTCB với tốc độ cực đại
Ở vị trí biên: x   A  v  0
Biên soạn: MẠCH TRÍ TÍNTrang 1

CHƯƠNG I: DAO ĐỘNG CƠ HỌC

II.

CÁC VÍ DỤ



Một vật dao động với phƣơng trình x  5cos(4 t  )cm . Tại thời điểm t=1s, hãy xác định
6
li độ của dao động
Ví dụ 1.

A.2,5cm

B.5cm

C. 2,5 3 cm

D. 2,5 2



Hƣớng dẫn: Thay t=1s  x  5cos(4 .1  )  2,5 3 cm Đáp án C.
6
Ví dụ 2.
Chuyển các phƣơng trình sau về dạng...
BỒI DƯỠNG VĂN HÓA & LUYỆN THI ĐẠI HC MÔN VT
128/4 HÙNG VƯƠNG – BMT
ĐT: 0905 949 242 (Thy Tín)
TÀI LIU LUYỆN THI ĐẠI HC MÔN VT LÝ
TẬP I: DAO ĐỘNG CƠ HC
Tài liệu lưu hành nội b
Biên son: Mch Trí Tín
H và tên: __________________________________________________
NĂM HỌC: 2014-2015
Dao động cơ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao động cơ học - Người đăng: Doãn Thanh Phượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Dao động cơ học 9 10 580