Ktl-icon-tai-lieu

Dao động cơ (khó)

Được đăng lên bởi selinastewartalan
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 623 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đề kiểm tra chương 1 số 2 đề khó : dao động cơ
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp là t 1 =
2,2 (s) và t 2 = 2,9(s). Tính từ thời điểm ban đầu (t o = 0 s) đến thời điểm t 2 chất điểm đã đi qua vị
trí cân bằng
A. 6 lần .
B. 5 lần .
C. 4 lần .
D. 3 lần .
Câu 2. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp
t1 1,75s và t2 2,5s , tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16 cm / s . Toạ độ chất điểm tại
thời điểm t 0 là
A. -8 cm
B. -4 cm
C. 0 cm
D. -3 cm
Câu 3. Một vật dao động điều hòa với phương trình x 6 cos( 2 t )cm. Tại thời điểm pha của
dao động bằng 1 6 lần độ biến thiên pha trong một chu kỳ, tốc độ của vật bằng
A. 6 cm / s.
B. 12 3 cm / s.
C. 6 3 cm / s.
D. 12 cm / s.
Câu 4. Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30 (m/s2). Thời
điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5m/s và thế năng đang tăng. Hỏi vào thời điểm nào sau đây vật có gia tốc
bằng 15 (m/s2):
A. 0,10s;
B. 0,15s;
C. 0,20s
D. 0,05s;
Câu 5. Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T , lệch pha nhau / 3 với biên độ lần lượt là
A và 2A , trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung.
Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa hai lần chúng ngang nhau là:
A. T / 2 .
B. T .
C. T / 3 .
D. T / 4 .
Câu 6. điểm nào đó dđ 1 có li độ x=A3√2cm đang chuyển động theo chiều dương, còn 2 đi
qua x=A2√2cm theo chiều dương. Lúc đó pha của tổng hợp của 2 dao động trên là ? và đang
chuyển động theo chiều nào?
A. −π/4 và chuyển động theo chiều dương .
B. 7π/30 và chuyển động theo chiều âm .
C. π/12 và chuyển động theo chiều âm .
D. −5π/24 và chuyển động theo chiều dương.

Câu 7. Dao động tổng hợp của x1

)(cm, s) và x2 6 cos( t
)(cm, s) được
6
2
x A cos( t
)(cm, s) . Khi biên độ A đạt giá trị nhỏ nhất thì  bằng
2
A.
B.
C.
D.
3
4
3
6
Câu 8. Một vật dao động điều hoà trong 1 chu kỳ T của dao động thì thời gian độ lớn vận tốc tức
thời không nhỏ hơn

4

A1 cos( t

lần tốc độ trung bình trong 1 chu kỳ là

2T
T
T
T
B.
C.
D.
3
3
2
4
Câu 9. Có hai vật dao động điều hòa trên hai đoạn thẳng song song và gần nhau với cùng biên
A
độ A, tần số 3 Hz và 6 Hz. Lúc đầu hai vật xuất phát từ vị trí có li độ . Khoảng thời gian ngắn
2
nhất để hai vật có cùng li độ là?
1
1
1
A. s
B.
C.
s
s
4
18
26
1
D.
s
27
Câu 10.

A.

). Độ giãn và độ nén lớn nhất của lò xo trong quá trình vật dao động là:
A.12 cm. và 4 cm.
B.12 cmvà 5 cm
C.10cm và 5cm
D 10 cmvà 4 cm
Câu 11 Hai chất điểm dao ...
Đ kiểm tra chương 1 s 2 đ khó : dao động
Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp là t
1
=
2,2 (s) và t
2
= 2,9(s). Tính từ thi điểm ban đầu (t
o
= 0 s) đến thời điểm t
2
chất điểm đã đi qua vị
t cân bằng
A. 6 lần . B. 5 lần . C. 4 lần . D. 3 lần .
Câu 2. Một cht điểm dao động điều htrên trục Ox vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp
1
1,75ts
2
2,5ts
, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là
16 /cm s
. Toạ độ cht điểm tại
thời đim
0t
A. -8 cm B. -4 cm C. 0 cm D. -3 cm
Câu 3. Một vật dao đng điều hòa với phương trình
.)2cos(6 cmtx
Tại thi điểm pha của
dao đng bằng
61
ln độ biến thiên pha trong một chu kỳ, tốc độ của vật bằng
A.
./6 scm
B.
./312 scm
C.
./36 scm
D.
Câu 4. Vật dao động điu hòa có vận tốc cực đại bằng 3m/s và gia tốc cực đại bằng 30 (m/s
2
). Thời
đim ban đu vt có vận tốc 1,5m/s và thế năng đang ng. Hỏi vào thời đim nào sau đây vt gia tốc
bng 15 (m/s
2
):
A. 0,10s; B. 0,15s; C. 0,20s D. 0,05s;
Câu 5. Hai chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ
T
, lch pha nhau
/3
với biên đlần lượt là
A
2A
, trên hai trục tọa độ song song cùng chiều, gốc tọa độ nằm trên đường vuông góc chung.
Khoảng thời gian nhỏ nhất gia hai ln chúng ngang nhau là:
A.
/2T
. B.
T
. C.
/3T
. D.
/4T
.
Câu 6. đim nào đó dđ 1 có li độ x=A32cm đang chuyn động theo chiều dương, còn 2 đi
qua x=A22cm theo chiều dương. Lúc đó pha của tổng hợp của 2 dao động trên là ? và đang
chuyển động theo chiều nào?
A. π/4 chuyển động theo chiều dương . B. 7π/30 và chuyển động theo chiều âm .
C. π/12 chuyn động theo chiều âm . D. 5π/24 chuyển động theo chiều dương.
Dao động cơ (khó) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Dao động cơ (khó) - Người đăng: selinastewartalan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Dao động cơ (khó) 9 10 628