Ktl-icon-tai-lieu

dao động và sóng điện từ trong đề thi đại học

Được đăng lên bởi gnud159
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 572 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đỗ Ngọc Hà – Cao Học K20 Viện Vật Lí

Dao Động Điện Từ

DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ – TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐH-CĐ 2007-2013
Các câu hỏi phần “Dao động điện từ” trong đề thi các năm thường không khó, trùng lặp nhiều.
[Đây là phần “ăn” điểm của học sinh trong đề thi ĐH-CĐ]
Các câu hỏi tổng hợp ở đây được sắp xếp từ dễ đến khó theo từng chuyên đề nhằm giúp học sinh dễ hình dung và làm bài tốt nhất.

MẠCH DAO ĐỘNG LC
Câu 1(ĐH-2009): Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản
tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
A. luôn ngược pha nhau.
B. với cùng biên độ.
C. luôn cùng pha nhau.
D. với cùng tần số.
Câu 2(CĐ-2007): Một mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn dây có hệ số tự
cảm L và một tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ riêng (tự do) với giá trị cực đại của
hiệu điện thế ở hai bản tụ điện bằng Umax. Giá trị cực đại Imax của cường độ dòng điện trong mạch được tính
bằng biểu thức
A. I max  U max

C
L

B. I max  Umax LC .

L
C
Câu 3(CĐ-2009): Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện
dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ
điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì

C. I max  U max LC

D. I max  U max

L
C
I0
.
B. U 0  I 0
.
C. U 0  I 0
.
D. U0  I0 LC .
C
L
LC
Câu 4(ĐH-2012): Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện
dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U0 là hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ và I0 là
cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là

A. U 0 

C
C
C
2C
B. I 0  U 0
C. U 0  I 0
D. U 0  I 0
2L
L
L
L
Câu 5(ĐH-2012): Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có
điện dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là Q0
và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tần số dao động được tính theo công thức
Q0
I
1
A. f =
.
B. f = 2LC.
C. f =
.
D. f= 0 .
2 I 0
2 Q0
2 LC

A. I 0  U 0

Câu 6(ĐH-2007): Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện có điện dung 0,125 μF và một cuộn cảm có
độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V.
Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
A. 7,5 2 A.
B. 7,5 2 mA.
C. 15 mA.
D. 0,15 A.
Câu 7(CĐ-2009): Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích c...
Đỗ Ngọc Hà Cao Học K20 Viện Vật Lí
Dao Động Điện Từ
[Facebook: https://www.facebook.com/ha.dongoc] Trang 1
Cácu hỏi phần “Dao động điện từ” trong đề thi cácm thường không khó, trùng lặp nhiều.
[Đây phầnăn” điểm của học sinh trong đề thi ĐH-CĐ]
Các u hỏi tổng hợp đây được sắp xếp từ dễ đến khó theo từng chuyên đề nhằm giúp học sinh dễ hình dung và làm bài tốt nhất.
MẠCH DAO ĐỘNG LC
Câu 1(ĐH-2009): Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản
tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
A. luôn ngược pha nhau. B. với cùng biên độ.
C. luôn cùng pha nhau. D. với cùng tần số.
Câu 2(CĐ-2007): Một mạch dao động LC điện trở thuần không đáng kể, gồm một cuộn y hệ số tự
cảm L và một tụ điện điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ riêng (tự do) với giá trị cực đại của
hiệu điện thế ở hai bản tụ điện bằng U
max
. Giá trị cực đại I
max
của cường độ dòng điện trong mạch được tính
bằng biểu thức
A.
ax axmm
C
IU
L
B.
ax axmm
I U LC
.
C.
ax axmm
I U LC
D.
ax axmm
L
IU
C
Câu 3(CĐ-2009): Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện điện
dung C. Trong mạch dao động điện từ tự do. Gọi U
0
, I
0
lần lượt hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ
điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì
A.
0
0
I
U
LC
. B.
00
L
UI
C
. C.
00
C
UI
L
. D.
00
U I LC
.
Câu 4(ĐH-2012): Mạch dao động điện từ tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L tụ điện có điện
dung C. Trong mạch đang có dao động điện từ tự do. Gọi U
0
hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ I
0
cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức đúng là
A.
B.
00
C
IU
L
C.
00
C
UI
L
D.
00
2C
UI
L
Câu 5(ĐH-2012): Một mạch dao động điện từ tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện
điện dung C. Trong mạch đang dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện Q
0
và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I
0
. Tần số dao động được tính theo công thức
A. f =
1
2 LC
. B. f = 2LC. C. f =
0
0
2
Q
I
. D. f=
0
0
2
I
Q
.
Câu 6(ĐH-2007): Một mạch dao động điện từ gồm một tụ điện điện dung 0,125 μF một cuộn cảm
độ tự cảm 50 μH. Điện trở thuần của mạch không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 3 V.
Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
A. 7,5 2 A. B. 7,5 2 mA. C. 15 mA. D. 0,15 A.
Câu 7(CĐ-2009): Một mạch dao động LC tưởng đang dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại
của một bản tụ điện có độ lớn là 10
-8
C và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm thuần là 62,8 mA. Tần
số dao động điện từ tự do của mạch là
A. 2,5.10
3
kHz. B. 3.10
3
kHz. C. 2.10
3
kHz. D. 10
3
kHz.
DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ – TỔNG HỢP ĐỀ THI ĐH- 2007-2013
dao động và sóng điện từ trong đề thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dao động và sóng điện từ trong đề thi đại học - Người đăng: gnud159
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
dao động và sóng điện từ trong đề thi đại học 9 10 370