Ktl-icon-tai-lieu

Đạo đức

Được đăng lên bởi luongthikimthu00000
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Tiểu học Phước Hòa 2
GV Nguyễn Minh Hà
--------------------------------------------------------------------------------------------------Môn :Đạo đức-Tuần 32
Bài :
SỬ DỤNG NHÀ VỆ SINH HỢP VỆ SINH
Ngày dạy:
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-HS ôn lại một số nhà vệ sinh thường dùng hiện nay, cách sử dụng và bảo quản nhà vệ
sinh đó.
2.Kĩ năng:
-HS niết sử dụng và bảo quản nhà vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh
3.Thái độ:
-HS có thái độ tích cực khi sử dụng nhà vệ sinh ở mọi lúc, mọi nơi, không đi đại, tiểu tiện
bừa bãi
-Có ý thức giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ
II.TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN:
-Bộ tranh các laoị nhà vệ sinh và tranh cách sử dụng nhà vệ sinh
-Nội quy sử dụng nhà vệ sinh của học sinh
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức đã học
Mục tiêu:
HS ôn lại một số nhà vệ sinh đã học và
HS lắng nghe
cách sử dụng
Có ý thức giữ gìn nhà vệ sinh
GV giới thiệu tranh
-Ở nhà(ở trường) em sư dụng loại nhà vệ
sinh nào?
-Em đã dùng những loại nhà vệ sinh nào?
Làm việc theo nhóm đôi
Ở đâu? Chúng ta phải làm gì sau khi đi đại Đại diện các nhóm trình bày két quả
tiện?Làm thế nào để giữ vệ sinh của nhà vệ Các nhóm khác bổ sung
sinh của trường? nhà?
2 Hoạt động 2: Nội quy sử dụng nhà vệ
sinh
Thảo luận nhóm đôi
GV cho các nhóm thảo luận nội dung
Đại diện nhóm báo cáo kết quả
-Nội quy khi đi tiểu
Nhóm khác bổ sung
-Nội quy khi đại tiện
-Những điều nghiêm cấm HS đẻ giữ gìn
các nhà vệ sinh trong học
GV nhận xét và kết luận, hoàn thành bảng
“Nội quy sử dụng nhà vệ sinh:
3 Hoạt động 3: Thực hành sử dụng nhà vệ
sinh tại trường
HS thục hành
GV chia lớp thành các nhóm nhỏ và cho
Lớp nhận xét phần thực hành
từng nhóm thực hành

GV nhắc nhở HS cần làm tốt việc sưdụng
Học sinh về nhà nói lại những điều đã học
nhà vệ sinh hàng ngày đúng cách
được
IV.CỦNG CỐ-DĂN DÒ
-Nhắ lại nội quy sử dụng nhà vệ sinh
RÚT KINH NGHIỆM:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...
Trường Tiểu học Phước Hòa 2 GV Nguyễn Minh Hà
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Môn :Đạo đức-Tuần 32
Bài : SỬ DỤNG NHÀ VỆ SINH HỢP VỆ SINH
Ngày dạy:
I.MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
-HS ôn lại một số nhà vệ sinh thường dùng hiện nay, cách sử dụng và bảo quản nhà vệ
sinh đó.
2.Kĩ năng:
-HS niết sử dụng và bảo quản nhà vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh
3.Thái độ:
-HS có thái độ tích cực khi sử dụng nhà vệ sinh ở mọi lúc, mọi nơi, không đi đại, tiểu tiện
bừa bãi
-Có ý thức giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ
II.TÀI LIỆU, PHƯƠNG TIỆN:
-Bộ tranh các laoị nhà vệ sinh và tranh cách sử dụng nhà vệ sinh
-Nội quy sử dụng nhà vệ sinh của học sinh
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1.Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức đã học
Mục tiêu:
HS ôn lại một số nhà vệ sinh đã học và
cách sử dụng
Có ý thức giữ gìn nhà vệ sinh
GV giới thiệu tranh
-Ở nhà(ở trường) em sư dụng loại nhà vệ
sinh nào?
-Em đã dùng những loại nhà vệ sinh nào?
Ở đâu? Chúng ta phải làm gì sau khi đi đại
tiện?Làm thế nào để giữ vệ sinh của nhà vệ
sinh của trường? nhà?
2 Hoạt động 2: Nội quy sử dụng nhà vệ
sinh
GV cho các nhóm thảo luận nội dung
-Nội quy khi đi tiểu
-Nội quy khi đại tiện
-Những điều nghiêm cấm HS đẻ giữ gìn
các nhà vệ sinh trong học
GV nhận xét và kết luận, hoàn thành bảng
Nội quy sử dụng nhà vệ sinh:
3 Hoạt động 3: Thực hành sử dụng nhà vệ
sinh tại trường
GV chia lớp thành các nhóm nhỏ và cho
từng nhóm thực hành
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
HS lắng nghe
Làm việc theo nhóm đôi
Đại diện các nhóm trình bày két quả
Các nhóm khác bổ sung
Thảo luận nhóm đôi
Đại diện nhóm báo cáo kết quả
Nhóm khác bổ sung
HS thục hành
Lớp nhận xét phần thực hành
Đạo đức - Trang 2
Đạo đức - Người đăng: luongthikimthu00000
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đạo đức 9 10 118