Ktl-icon-tai-lieu

Đạo Đức Nghề Nghiệp

Được đăng lên bởi dangkhoa2507vn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 

 



ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CÓ 
ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN ĐẠO ĐỨC 
CÔNG VỤ ?

ĐẠO ĐỨC
NGHỀ NGHIỆP

 

ĐẠO ĐỨC
CÔNG VỤ

 

I. ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP
1. ĐẠO ĐỨC
­ Là toàn bộ những quan niệm, tri thức và các 
trạng thái cảm xúc tâm lý chung của cộng 
đồng về các giá trị thiện­ác, đúng­sai, tốt­
xấu,…được cộng đồng thừa nhận như là 
những quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi 
ứng xử giữa cá nhân với cá nhân, cá nhân 
với xã hội


 

 

2. NGHỀ NGHIỆP






 

Được hiểu là những hoạt động, những công việc 
nhằm đáp ứng những nhu cầu nhất định của xã 
hội. ( cung cấp sản phẩm, dịch vụ.)
nghề nghiệp được hình thành trong quá trình 
phân công lao động xã hội, được cộng đồng xã 
hội và pháp luật công nhận
Ví dụ: nghề giáo, nghề y, nghề kế toán, luật sư, 
xây dựng, kinh doanh.v.v…

 

3. MỘT SỐ NHẬN THỨC CHUNG VỀ ĐẠO 
ĐỨC NGHỀ NGHIỆP






 

Là những chân giá trị mà những người lao động 
trong nghề phải tuân theo và hướng tới trong hoạt 
động hành nghề của mình.
Mỗi nghề trong xã hội đều có những chân giá trị 
riêng.
Đạo đức nghề nghiệp được duy trì dựa trên những 
nỗ lực của cá nhân, của tổ chức nghề nghiệp, nhà 
nước và kỳ vọng của xã hội.

 

II. ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ


1. CÔNG VỤ 

­  Hiểu theo nghĩa rộng: là những công việc của nhà 
nước được thực hiện thông qua các cơ quan nhà 
nước và những con người làm việc cho nhà nước 
thực hiện.
­  ở Việt Nam Công vụ được hiểu là: ­hoạt động của 
nhà nước nhằm thực hiện ý chí của nhân dân.
                                                     ­là hoạt động thực 
hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và 
Nhà nước.
                                                     ­  là hoạt động mang 
tính quyền lực, pháp lý được thực hiện bởi đội ngũ 
cán bộ công chức .
 
 

 2. KHÁI NIỆM ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ





 

Là những giá trị đạo đức và chuẩn mực pháp 
lý và được áp dụng chung cho những đối 
tượng cụ thể ­ công chức trong lĩnh vực hoạt 
động công vụ.
Người công chức có đạo đức công vụ luôn thể 
hiện lương tâm và trách nhiệm của mình vì lợi 
ích công dân và lợi ích của xã hội, ý thức rõ 
về cái cần phải làm và mong muốn được làm 
vì những lợi ích đó.
 

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đạo Đức Nghề Nghiệp - Người đăng: dangkhoa2507vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đạo Đức Nghề Nghiệp 9 10 636