Ktl-icon-tai-lieu

đạo hàm, hàm hợp

Được đăng lên bởi minhphuchlht
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1418 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập
ðẠO HÀM RIÊNG – VI PHÂN TOÀN PHẦN
ðẠO HÀM HÀM HỢP – ðẠO HÀM HÀM ẨN

A. ðạo hàm riêng:
Tính các ñạo hàm riêng:
1. z = e

5. Tính

 y
sin  
x

2. z = x

y

3. u =

 y
4. u =  
z

1
x2 + y 2 + z 2

x

x2 + y 2

∂f
∂f
(2,1) và
(2,1) nếu f(x,y) =
∂x
∂y

∫

et dt

x+ y

6. CMR: nếu f(x, y, z) = ln( x + y + z − 3xyz ) thì:
3

3

3

∂f ∂f ∂f
3
+ +
=
∂x ∂y ∂z x + y + z
y2 y 1 1
∂f
∂f y 3
7. Cho hàm f(x,y) =
+ − + , CMR hàm thỏa phương trình: x 2
+ y2
=
2x 2 x y
∂x
∂y x

8 Cho hàm f(x, y, z)= (z – y)(x – z)(y – x).
CMR: hàm thỏa phương trình:

∂f ∂f ∂f
+ +
=0
∂x ∂y ∂z

xr'

xθ'

xϕ'

9. Cho x = r sin θ cos ϕ , y = r sin θ sin ϕ , z = r cos θ . Tính: yr'

yθ'
zθ'

yϕ'
zϕ'

zr'
10. Tìm hàm f(x,y), biết rằng:

∂f
∂f
= x − 2 xy ,
= y − x2
∂y
∂x

B. Vi phân hàm số:
Tính các vi phân của các hàm sau:
11. z = e xy

(

12. ln x + x 2 + y 2

)
2

15. Tính df (0, 1, 2) biết f(x, y, z) =

z
x+ y



 y 
 

13. ln  sin   
x


14. (xy)z

16.Tính df (1, 1) biết f(x, y, z) = xy.e x + y

17. Tính gần ñúng 3,982 +3,032

18. Tính gần ñúng (1,99 )

19. Tính gần ñúng sin320cos590

20. Tìm d2f nếu f(x,y) = xy

3,02

21. Tìm d2f nếu f(x,y) = xy + yz + x
22. Tìm d2f (1, 1) nếu f(x,y) = x2 +x y +y2 – 4 lnx – 2lny

Bài tập Giải tích 2 – Bộ môn Toán Lý – Khoa Vật Lý – ðHSP TPHCM

23. Tìm:

∂3 f
, nếu f(x, y) = xln(xy)
∂x 2 ∂y

∂6 f
24. Tính 3 3 , nếu f(x, y) = x3siny + y3sinx
∂x ∂y

25. Tính d3f nếu f(x,y) = x3 + y3 +3xy(x – y)
26. Tính d3f nếu f(x,y) = xyz
27. Tính d2f (2,3, 4) nếu: f(x,y, z) =
28. Tính

z
x + y2
2

∂6 f
, nếu f(x, y) = ln(x + y +z)
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2

C. ðẠO HÀM HÀM SỐ HỢP
df
, nếu f(x, y) = xy, x = lnt, y=sint
dt
df
 y
, nếu f(x, y)= arctg   , x =e2t + 1, y= e2t - 1
30. Tính
dt
x
df ∂f
x
y
2
31. Tính
, , nếu f(x,y) = ln(e + e ) và x = ½ y + y
dy ∂y
∂f ∂f
2
2
32. Tính
, , nếu f(x,y) = ulnv và u = xy, v = x – y
∂x ∂y

29. Tính

33. Tình df nếu f(x, y) = u2v – uv2, u = xcosy, v = ysinx.
34. CMR: hàm g = y.f(cos(x-y)) thỏa phương trình:
∂g ∂g g
+
= , giả sử f là hàm khả vi.
∂x ∂y y
y
35. CMR: hàm g =
thỏa phương trình:
2
f (x − y2 )
1 ∂g 1 ∂g g
=
, giả sử f là hàm khả vi.
. +
x ∂x y ∂y y 2
y
36. CMR: hàm g =
thỏa phương trình:
2
f (x − y2 )
1 ∂g 1 ∂g g
. +
=
, giả sử f là hàm khả vi.
x ∂x y ∂y y 2

37. CMR: hàm h(x,y) = x.f(x+y)+y.g(x+y) thỏa phương trình:

∂2h
∂2h ∂2h
−
2
+
= 0 , giả sử f , g là hàm khả vi.
∂x 2
∂y∂y ∂y 2
2
∂2h
2 ∂ h
38. CMR: 2 = a
nếu h =f(x-at) + g(x – at ) trong ñó f , g là hàm khả vi.và a là
∂t
∂x 2

hằng số.
39. CMR hàm ...
Bài tp Gii tích 2 – B môn Toán Lý – Khoa Vt Lý – ðHSP TPHCM
Bài tp
ðẠO HÀM RIÊNG – VI PHÂN TOÀN PHN
ðẠO HÀM HÀM HP – ðẠO HÀM HÀM N
A. ðạo hàm riêng:
Tính các ñạo hàm riêng:
1.
sin
y
x
z e
=
2.
y
z x
=
3.
2 2 2
1
u
x y z
=
+ +
4.
y
u
z
=
5. Tính
(2,1)
f
x
(2,1)
f
y
nếu f(x,y) =
2 2
x y
t
x y
e dt
+
+
6. CMR: nếu f(x, y, z) =
3 3 3
ln( 3 )
x y z xyz
+ +
thì:
3
f f f
x y z x y z
+ + =
+ +
7. Cho hàm f(x,y) =
2
1 1
2 2
y y
x x y
+ +
, CMR hàm tha phương trình:
3
2 2
f f y
x y
x y x
+ =
8 Cho hàm f(x, y, z)= (z – y)(x – z)(y – x).
CMR: hàm tha phương trình:
0
f f f
x y z
+ + =
9. Cho
sin cos , sin sin , cos .
x r y r z r
θ ϕ θ ϕ θ
= = =
Tính:
' ' '
' ' '
' ' '
r
r
r
x x x
y y y
z z z
θ ϕ
θ ϕ
θ ϕ
10. Tìm hàm f(x,y), biết rng:
2
f
x xy
x
=
,
f
y x
y
=
B. Vi phân hàm s:
Tính các vi phân ca các hàm sau:
11. z =
xy
e
12.
(
)
2 2
ln
x x y
+ +
13.
ln sin
y
x
14.
(xy)
z
15. Tính df (0, 1, 2) biết f(x, y, z) =
2
z
x y
+
16.Tính df (1, 1) biết f(x, y, z) =
.
x y
xy e
+
17. Tính gn ñúng
2 2
3,98 3,03
+
18. Tính gn ñúng
( )
3,02
1,99
19. Tính gn ñúng sin32
0
cos59
0
20. Tìm d
2
f nếu f(x,y) = x
y
21. Tìm d
2
f nếu f(x,y) = xy + yz + x
22. Tìm d
2
f (1, 1) nếu f(x,y) = x
2
+x y +y
2
– 4 lnx – 2lny
đạo hàm, hàm hợp - Trang 2
đạo hàm, hàm hợp - Người đăng: minhphuchlht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đạo hàm, hàm hợp 9 10 369