Ktl-icon-tai-lieu

ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP

Được đăng lên bởi nvxdaklak
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ ĐỔI MỚI
VÀ HỘI NHẬP PGS.TS Lưu Xuân Mới1 PGS.TS.
Lưu Xuân Mới hiện là giảng viên chính, nghiên cứu viên tại Khoa Quản lý, Học viện Quản lý
Giáo dục. Ông có rất nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng về quản
lý giáo dục. Nhiều công trình nghiên cứu của tiêu biểu của GS Mới đã được xuất bản thành
sách. Các lĩnh vực mà ông quan tâm và nghiên cứu bao gồm lý luận dạy học, lý luận sư phạm,
quản lý giáo dục và đổi mới quản lý giáo dục.
Tóm tắt
Trong bối cảnh thế giới ngày nay, các tác động của quá trình toàn cầu hóa (TCH), bước
chuyển sang nền kinh tế tri thức (KTTT), cuộc cách mạng về công nghệ thông tin và truyền
thông (CNTT&TT) tạo ra cho giáo dục vai trò mới: Giáo dục vừa là động lực cho việc vận
hành nền kinh tế tri thức, vừa là hạ tầng xã hội cho việc hình thành xã hội tri thức - đó là nền
giáo dục đặt trên cơ sở thích ứng với điều kiện, khả năng và nhu cầu phát triển của xã hội
mới. Điều này tạo ra một bức tranh đa dạng của các hệ thống giáo dục thế giới nhưng vẫn có
sự thống nhất về xu thế vận động và phát triển, đó là: phổ cập hóa giáo dục, nâng cao chất
lượng giáo dục, dân chủ hóa giáo dục, thương mại hóa giáo dục, quốc tế hóa giáo dục.... Đồng
thời, điều này cũng tạo ra sức ép cho các hệ thống giáo dục, buộc hệ thống giáo dục phải có
sự thay đổi trong đào tạo - bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội những con người có khả năng
làm việc theo nhóm, làm công dân, làm lãnh đạo, năng động và sáng tạo... phù hợp với nhu
cầu của xã hội hiện đại. 1 Nguyên Phó trưởng khoa Quản lý, Học viện Quản lý Giáo dụcĐặt
vấn đề Trong bối cảnh thế giới ngày nay, các tác động của quá trình toàn cầu hóa (TCH),
bước chuyển sang nền kinh tế tri thức (KTTT), cuộc cách mạng về công nghệ thông tin và
truyền thông (CNTT&TT) tạo ra cho giáo dục có thêm vai trò mới: Giáo dục vừa là động lực
cho việc vận hành nền kinh tế tri thức, vừa là hạ tầng xã hội cho việc hình thành xã hội tri
thức - đó là nền giáo dục đặt trên cơ sở thích ứng với điều kiện, khả năng và nhu cầu phát
triển của xã hội mới; đang tạo ra một bức tranh đa dạng của các hệ thống giáo dục thế giới,
nhưng vẫn có sự thống nhất về xu thế vận động và phát triển, đó là: phổ cập hóa giáo dục,
nâng cao chất lượng giáo dục, dân chủ hóa giáo dục, thương mại hóa giáo dục, quốc tế hóa
giáo dục...; đồng thời tạo ra sức ép cho các hệ thống giáo dục phải có sự thay đổi trong đào
tạo - bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội những con người có khả năng: làm việc theo nhóm...
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ ĐỔI MỚI
VÀ HỘI NHẬP PGS.TS Lưu Xuân Mới1 PGS.TS.
Lưu Xuân Mới hiện là giảng viên chính, nghiên cứu viên tại Khoa Quản lý, Học viện Quản lý
Giáo dục. Ông có rất nhiều năm kinh nghiệm trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng về quản
lý giáo dục. Nhiều công trình nghiên cứu của tiêu biểu của GS Mới đã được xuất bản thành
sách. Các lĩnh vực mà ông quan tâm và nghiên cứu bao gồm lý luận dạy học, lý luận sư phạm,
quản lý giáo dục và đổi mới quản lý giáo dục.
Tóm tắt
Trong bối cảnh thế giới ngày nay, các tác động của quá trình toàn cầu hóa (TCH), bước
chuyển sang nền kinh tế tri thức (KTTT), cuộc cách mạng về công nghệ thông tin và truyền
thông (CNTT&TT) tạo ra cho giáo dục vai trò mới: Giáo dục vừa là động lực cho việc vận
hành nền kinh tế tri thức, vừa là hạ tầng xã hội cho việc hình thành xã hội tri thức - đó là nền
giáo dục đặt trên cơ sở thích ứng với điều kiện, khả năng và nhu cầu phát triển của xã hội
mới. Điều này tạo ra một bức tranh đa dạng của các hệ thống giáo dục thế giới nhưng vẫn có
sự thống nhất về xu thế vận động và phát triển, đó là: phổ cập hóa giáo dục, nâng cao chất
lượng giáo dục, dân chủ hóa giáo dục, thương mại hóa giáo dục, quốc tế hóa giáo dục.... Đồng
thời, điều này cũng tạo ra sức ép cho các hệ thống giáo dục, buộc hệ thống giáo dục phải có
sự thay đổi trong đào tạo - bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội những con người có khả năng
làm việc theo nhóm, làm công dân, làm lãnh đạo, năng động và sáng tạo... phù hợp với nhu
cầu của xã hội hiện đại. 1 Nguyên Phó trưởng khoa Quản lý, Học viện Quản lý Giáo dụcĐặt
vấn đề Trong bối cảnh thế giới ngày nay, các tác động của quá trình toàn cầu hóa (TCH),
bước chuyển sang nền kinh tế tri thức (KTTT), cuộc cách mạng về công nghệ thông tin và
truyền thông (CNTT&TT) tạo ra cho giáo dục có thêm vai trò mới: Giáo dục vừa là động lực
cho việc vận hành nền kinh tế tri thức, vừa là hạ tầng xã hội cho việc hình thành xã hội tri
thức - đó là nền giáo dục đặt trên cơ sở thích ứng với điều kiện, khả năng và nhu cầu phát
triển của xã hội mới; đang tạo ra một bức tranh đa dạng của các hệ thống giáo dục thế giới,
nhưng vẫn có sự thống nhất về xu thế vận động và phát triển, đó là: phổ cập hóa giáo dục,
nâng cao chất lượng giáo dục, dân chủ hóa giáo dục, thương mại hóa giáo dục, quốc tế hóa
giáo dục...; đồng thời tạo ra sức ép cho các hệ thống giáo dục phải có sự thay đổi trong đào
tạo - bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội những con người có khả năng: làm việc theo nhóm,
làm công dân, làm lãnh đạo, năng động và sáng tạo... phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại.
1. Yêu cầu mới về vai trò và trách nhiệm của cán bộ Quản lý giáo dục - Quá trình toàn cầu
hóa, thế giới thành phẳng, trong đó: các nước là láng giềng của nhau; các nền kinh tế đan xen
nhau trong hợp tác và cạnh tranh; các hệ thống giáo dục được quốc tế hóa. Giáo dục cũng trở
thành phẳng - tức là hình thành một sân chơi giáo dục bình đẳng, nơi mọi người có thể học
tập, học tiếp, học lên cao vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, với bất kỳ trình độ nào; nhà trường
hiệu quả, nhà trường thông tuệ, nhà trường tương lai được đưa vào thực thi tại nhiều nơi nhằm
đáp ứng nhu cầu, năng lực, lựa chọn khác nhau của người học. Điều đó đặt ra cho giáo dục
nhiệm vụ chuyển trọng tâm đào tạo từ chiều sâu sang diện rộng để người học không phải học
chỉ để biết, để làm, để thành người mà còn học để chung sống, đủ sức đương đầu với cạnh
tranh và hợp tác. Vì thế cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) đang đứng trước yêu cầu mới là
nâng cao hiệu quả tương lai của nhà trường với 3 định hướng: toàn cầu hóa (phát huy nguồn
tri thức toàn cầu), địa phương hóa (phát huy thế mạnh, bản sắc và truyền thống địa phương),
cá biệt hóa (phát huy năng lực cá nhân người học). - Bước chuyển sang nền kinh tế tri thức: tri
thức trở thành động lực của sự phát triển. Song, trong thời đại bùng nổ thông tin này, tri thức
sinh sôi và cùng với nó là chết đi diễn ra hết sức nhanh chóng, nên cách học một lần để dùng
cho suốt đời không còn phù hợp nữa. Điều đó đặt ra cho giáo dục nhiệm vụ chuyển phương
thức từ giáo dục học đường sang giáo dục thường xuyên, suốt đời và kết hợp giữa chúng trong
một xã hội học tập. Trước yêu cầu mới của xã hội học tập, người CBQLGD không chỉ hô hào
mọi người học tập thường xuyên mà phải là tấm gương cho đội ngũ về học tập thường xuyên,
suốt đời. CBQLGD cần có kế hoạch chiến lược về nghiên cứu khoa học, tự học, tự bồi dưỡng
về các kiến thức chính trị - xã hội, chuyên môn - nghiệp vụ quản lý, đo lường và đánh giá
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP - Trang 2
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP - Người đăng: nvxdaklak
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG XU THẾ ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP 9 10 437