Ktl-icon-tai-lieu

Đào tạo nhân lực để phát triển VN

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2444 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHIẾN LƯƠC PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ
Từ tầm nhìn tới tăng trưởng và xóa ₫ói giảm nghèo

PHIÊN HỌP TOÀN THỂ IV:
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VIỆC LÀM

ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VỚI TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

PGS.TS.KTS. Trần Trọng Hanh
Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội

24 — 26 tháng 11 năm 2004
Hà Nôi, Viêt Nam

Chiến lươc Phát triển thành phố: Từ Tầm nhìn tới Tăng trưởng và Xóa ₫ói giảm nghèo
24-26 tháng 11 năm 2004/Hà Nôi, Viêt Nam

I.

Ý nghĩa của vấn đề
(1) Nguồn nhân lực là mục tiêu, động lực và nhân tố quyết định sự phát triển đô thị.
Trong đô thị, con người giữ vai trò là chủ thể của môi trường, người tiêu dùng (thị
trường) và lực lượng lao động. Mục đích quan trọng nhất của phát triển đô thị là tạo
lập môi trường sống thích hợp cho sự phát triển con người và vì con người.
(2) Đào tạo nguồn nhân lực là một trong ba chính sách “trụ cột” đảm bảo cho đô thị
phát triển bền vững, đó là:
•

Chính sách kinh tế;

•

Chính sách xã hội;

•

Chính sách môi trường.

Trong đó, chính sách xã hội là “cầu nối” giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường
và công bằng xã hội, là công cụ hữu hiệu để định hướng XHCN ở Việt Nam.
(3) Thế kỷ 21, khoa học - công nghệ trở thành lực lượng sản xuất quyết định sự tăng
trưởng và phát triển đô thị.
Ngành kinh tế tri thức trở thành tiền đề tổ chức không gian, môi trường sống đô thị hiện
đại, do đó đào tạo nguồn nhân lực trở thành nhiệm vụ cốt lõi và nhu cầu bức xúc.
(4) Trong đô thị, đào tạo nguồn nhân lực phải hướng tới các nhu cầu của xã hội:
•

Giáo dục phổ thông.

•

Tạo ra một đội ngũ lao động trí thức có trình đô cao và đội ngũ công nhân, kỹ
thuật có chất lượng.

•

Tăng cường năng lực cho chính quyền đô thị.

•

Giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng.

•

Phát triển nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho người nghèo.

(5) Đào tạo nguồn nhân lực luôn được sự quan tâm đặc biệt của Việt Nam và các quốc
gia khác:
•

Nghị Quyết TW2 (khoá VIII) của Đảng cộng sản Việt Nam.

•

Quốc Hội Khoá X: Nghị quyết số 40/2000/QH10 về đổi mới chương trình giáo
dục phổ thông Nghị quyết 41/2000/QH10 về thực hiện phổ cập THCS.

•

Chiến lược phát triển giáo dục 2001- 2010 của Chính phủ CHXHCN Việt Nam.

•

Kế hoạch hành động cấp khu vực về đô thị hoá và Thái Bình Dương.

•

Các chiến lược phát triển đô thị của nhiều quốc gia trên thế giới.

Phiên hop toàn thể IV: Tăng trưởng kinh tế và viêc làm

Trần Trong Hanh- 1

Chiến lươc Phát triển thành phố: Từ Tầm nhìn ...
CHIẾN LƯƠC PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ
Từ̀m nhìn tới tăng trưởng và xóa ói giảm nghèo
PHIÊN HỌP TOÀN THỂ IV:
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VIỆC LÀM
ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VỚI TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM
PGS.TS.KTS. Trn Trng Hanh
Hiu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Ni
24 — 26 tháng 11 năm 2004
Hài, Viêt Nam
Đào tạo nhân lực để phát triển VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đào tạo nhân lực để phát triển VN - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Đào tạo nhân lực để phát triển VN 9 10 92