Ktl-icon-tai-lieu

Đào tạo theo chương trình tiên tiến

Được đăng lên bởi hathuytrinh83
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời gian qua, giáo dục và đào tạo nước ta có bước phát triển
mới, chúng ta đã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục Tiểu
học, trình độ dân trí được nâng lên, góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực
đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Để tạo ra sự đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam,
bên cạnh các chương trình tài năng, chất lượng cao dành cho số ít sinh viên
giỏi, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cần triển khai các chương trình đào
tạo, phù hợp với số đông sinh viên, nhưng đảm bảo tính tiên tiến về cả nội
dung, phương pháp dạy - học, cách thức đánh giá, sao cho sinh viên tốt
nghiệp từ các chương trình này có kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và
tin học đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, cách thức
quản lý đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, quan hệ hợp tác quốc tế, quản
lý tài chính... cũng phải được đổi mới để tạo ra một môi trường học thuật thực
sự mới mẻ và năng động cao.
Một trong mười sự kiện giáo dục nổi bật của năm 2005 là việc phê
duyệt đề án “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam” của Thủ tướng Chính phủ
(nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005). Với chiến lược dài 15 năm
(2006 - 2020), mục tiêu của đề án là đưa giáo dục đại học Việt Nam đạt trình
độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới.
Trong lộ trình của đề án được giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có
“bước đi” đầu tiên nhằm thực hiện nhiệm vụ “tiếp thu có chọn lọc và đào tạo
thí điểm một số chương trình và giáo trình tiên tiến hiện đại đang giảng dạy ở
các trường Đại học nước ngoài phù hợp yêu cầu phát triển của Việt Nam”.
Triển khai đào tạo theo chương trình tiên tiến là một trong những bước
đi quan trọng, có tính đột phá để thực hiện đổi mới giáo dục đại học Việt
Nam. Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học ở

1

Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015” là bước khởi đầu trong việc phát triển
ngành đẳng cấp quốc tế, khoa đẳng cấp quốc tế và trường đẳng cấp quốc tế từ
các trường đại học hiện có của Việt Nam và là một trong những giải pháp
triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính
phủ về “Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn
2006-2020”.
Nội dung Đề án chủ yếu tập trung triển khai thực hiện một số chương
trình tiên tiến đào tạo trình độ đại học nhằm tạo điều kiện để xây dựng và phát
triển một số ngành đào tạo, khoa, trường đại học mạnh đạt chuẩn khu vực và
đẳng cấp quốc tế; góp...
LỜI MỞ ĐẦU
Trong thời gian qua, giáo dục đào tạo nước ta bước phát triển
mới, chúng ta đã đạt chuẩn quốc gia về xóa chữ phổ cập giáo dục Tiểu
học, trình độ dân trí được nâng lên, góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực
đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Để tạo ra sự đổi mới bản toàn diện giáo dục đại học Việt Nam,
bên cạnh các chương trình tài năng, chất lượng cao dành cho số ít sinh viên
giỏi, hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cần triển khai các chương trình đào
tạo, p hợp với số đông sinh viên, nhưng đảm bảo tính tiên tiến về cả nội
dung, phương pháp dạy - học, ch thức đánh giá, sao cho sinh viên tốt
nghiệp t các chương trình này kiến thức, kỹ năng, trình đ ngoại ng
tin học đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - hội. Ngoài ra, cách thức
quản lý đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ, quan hệ hợp tác quốc tế, quản
lý tài chính... cũng phải được đổi mới để tạo ra một môi trường học thuật thực
sự mới mẻ và năng động cao.
Một trong mười sự kiện giáo dục nổi bật của năm 2005 việc phê
duyệt đề án Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam của Thủ ớng Chính phủ
(nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005). Với chiến lược i 15 năm
(2006 - 2020), mục tiêu của đề án đưa giáo dục đại học Việt Nam đạt trình
độ tiên tiến trong khu vực và tiếp cận trình độ tiên tiến trên thế giới.
Trong lộ trình của đề án được giao, Bộ Giáo dục Đào tạo đã
“bước đi” đầu tiên nhằm thực hiện nhiệm vụ tiếp thu chọn lọc đào tạo
thí điểm một số chương trình giáo trình tiên tiến hiện đại đang giảng dạy
các trường Đại học nước ngoài phù hợp yêu cầu phát triển của Việt Nam”.
Triển khai đào tạo theo chương trình tiên tiến một trong những bước
đi quan trọng, tính đột p để thực hiện đổi mới giáo dục đại học Việt
Nam. Đề án “Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học
1
Đào tạo theo chương trình tiên tiến - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đào tạo theo chương trình tiên tiến - Người đăng: hathuytrinh83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Đào tạo theo chương trình tiên tiến 9 10 5