Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án Cơ Học Máy

Được đăng lên bởi Hảo Hảo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ THI HỌC KỲ
Môn Cơ Học Máy

Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Cơ Khí
Bộ môn Thiết Kế Máy

Ngày thi 5/1/2012.Thời gian 90’
Sinh viên được phép sử dụng tài liệu.

Bài 1:
Bộ truyền xích ống con lăn có các thông số sau: bước xích pc=25.4mm; số răng đĩa xích dẫn Z1=23
răng; tỉ số truyền u=3; số vòng quay bánh dẫn n1=620 v/ph. Bộ truyền đặt nằm ngang; tải trọng tĩnh;
khoảng cách trục a=900mm; bôi trơn định kỳ; khoảng cách trục bộ truyền xích điều chỉnh được; làm
việc 1 ca; xích 1 dãy. Xác định:
a) Đường kính vòng chia đĩa xích dẫn và bị dẫn (mm).
(1đ)
b) Số mắt xích X.
(1đ)
c) Công suất P1 (kW) mà bộ truyền xích có thể truyền.
(1đ)
Câu 2:
Ổ bi đỡ 1 dãy chỉ chịu lực hướng tâm Fr =7000 N; Thời gian tuổi thọ tính bằng giờ LH = 3000 giờ.
Số vòng quay của trục n = 600v/ph. Các hệ số tải trọng Kđ = 1 và nhiệt độ Kt = 1.
a) Tính tuổi thọ ổ L (đơn vị triệu vòng quay).
(0.5đ)
b) Tính tải trọng tương đương Q (kN).
(1đ)
c) Tính hệ số khả năng tải động Ctt (kN).
(1đ)
(0.5đ)
d) Chọn ổ tiêu chuẩn để đủ bền theo bảng sau
Ký hiệu ổ lăn
C (kN)

109
16.5

209
25.7

309
37.8

409
60.4

Bài 3: Cho trục truyền như sau:

Biết Ft1=6000N; Fr1=2184N; Ft2=4000N; Fr2=1456N; d1=200mm; d2=300mm; L1=150mm; L2=250mm;
L3=250mm; Vật liệu chế tạo trục có ứng suất [σ]=50Mpa.
a) Tính giá trị phản lực tại các gối A và B theo phương đứng và ngang (RAx, RAy, RBx, RBy). (2.5đ)
b) Vẽ các biểu đồ nội lực Mx , My , T và ghi giá trị trên biểu đồ.
(1đ)
c) Tính Mtđ (Nmm) tại tiết diện nguy hiểm và đường kính trục d (mm) tại tiết diện nguy hiểm. (0.5đ)

CNBM: PGS.TS Phạm Huy Hoàng

GV ra đề thi: TS Phan Tấn Tùng

Khoa Cơ Khí

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ
Môn Cơ Học Máy

Bm Thiết Kế Máy

Thời gian 90 phút – Ngày 5/1/2012
Người sọan đáp án: TS Phan Tấn Tùng
Câu
1

A

Nội dung
pc
25.4
d1 =
=
= 186.54mm
0
180
1800
sin
sin
Z1
23

Đường kính vòng chia đĩa xích 1

Đường kính vòng chia đĩa xích 2

B

d2 =

pc
25.4
=
= 558.06mm
0
1800
180
sin
sin
u.Z1
3 × 23

X =2

a Z 1 + Z 2 ⎛ Z 2 − Z 1 ⎞ pc
+
+⎜
⎟
pc
2
⎝ 2π ⎠ a
2

900 23 + 3 × 23 ⎛ 3 × 23 − 23 ⎞ 25.4
+
+⎜
X =2
= 118.38 mắt
⎟
25.4
2
2π
⎝
⎠ 900
Chọn X=118 mắt hoặc X=120 mắt
Z
25
Chọn n01=600 v/ph K n = n01 = 600 = 0.968 ;
K Z = 01 =
= 1.087 ;
n1 620
Z1 23
KX =1 – xích 1 dãy
Kr = 1 – tải trọng tĩnh
Ka = 1 – vì a = 35pc
Kđc = 1 – khoảng cách trục không điều chỉnh được
Kb = 1.5 – bôi trơn định kỳ
Klv = 1 – làm việc 1 ca
K0 = 1 – đặt nằm ngang
Hệ số hiệu chỉnh
K = 1×1×1,5 ×1×1×1 = 1.5
Tra bảng 5.4 công suất cho phép

[P] = 25.7kW

Công suất truyền của bộ truyền xích
2

A

T...
Trường Đại Hc Bách Khoa ĐỀ THI HC K
Khoa Cơ Khí Môn Cơ Hc Máy
B môn Thiết Kế Máy Ngày thi 5/1/2012.Thi gian 90’
Sinh viên được phép s dng tài liu.
Bài 1
:
B truyn xích ng con lăn có các thông s sau: bước xích p
c
=25.4mm; s răng đĩa xích dn Z
1
=23
răng; t s truyn u=3; s vòng quay bánh dn n
1
=620 v/ph. B truyn đặt nm ngang; ti trng tĩnh;
khong cách trc a=900mm; bôi trơn định k; khong cách trc b truyn xích điu chnh được; làm
vic 1 ca; xích 1 dãy. Xác định:
a) Đường kính vòng chia đĩa xích dn và b dn (mm). (1đ)
b) S mt xích X. (1đ)
c) Công sut P
1
(kW) mà b truyn xích có th truyn. (1đ)
Câu 2
:
bi đỡ 1 dãy ch chu lc hướng tâm F
r
=7000 N; Thi gian tui th tính bng gi L
H
= 3000 gi.
S vòng quay ca trc n = 600v/ph. Các h s ti trng K
đ
= 1 và nhit độ K
t
= 1.
a) Tính tui th L (đơn v triu vòng quay). (0.5đ)
b) Tính ti trng tương đương Q (kN). (1đ)
c) Tính h s kh năng ti động C
tt
(kN). (1đ)
d) Chn tiêu chun để đủ bn theo bng sau (0.5đ)
Ký hiu lăn 109 209 309 409
C (kN) 16.5 25.7 37.8 60.4
Bài 3: Cho trc truyn như sau:
Biết F
t1
=6000N; F
r1
=2184N; F
t2
=4000N; F
r2
=1456N; d
1
=200mm; d
2
=300mm; L
1
=150mm; L
2
=250mm;
L
3
=250mm; Vt liu chế to trc có ng sut [σ]=50Mpa.
a) Tính giá tr phn lc ti các gi A và B theo phương đứng và ngang (R
Ax
, R
Ay
, R
Bx
, R
By
). (2.5đ)
b) V các biu đồ ni lc Mx , My , T và ghi giá tr trên biu đồ. (1đ)
c) Tính M
tđ
(Nmm) ti tiết din nguy him và đường kính trc d (mm) ti tiết din nguy him. (0.5đ)
CNBM: PGS.TS Phm Huy Hoàng GV ra đề thi: TS Phan Tn Tùng
Đáp án Cơ Học Máy - Trang 2
Đáp án Cơ Học Máy - Người đăng: Hảo Hảo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đáp án Cơ Học Máy 9 10 276