Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề khải sát 12 năm 2014- 2015

Được đăng lên bởi minhtri-dang1
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GD – ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT THỪA LƯU
ĐÁP ÁN ĐỀ KHAỎ SÁT 12 NĂM 2014-2015
Mã đề 142

Câu
Đáp
án
Đáp
án
Câu
Đáp
án
Đáp
án

1
D

2
D

3
A

4
D

5
C

6
A

7
B

8
D

9
A

10
B

11
A

12
D

13
A

14
D

15
D

16
D

17
D

18
C

19
D

20
A

21
C

22
A

23
B

24
B

25
C

26
C

27
B

28
C

29
B

30
B

31
D

32
B

33
C

34
A

35
D

36
B

37
C

38
C

39
C

40
D

41
C

42
B

43
A

44
A

45
A

46
C

47
B

48
A

49
A

50
C

1
C

2
D

3
D

4
A

5
C

6
A

7
B

8
D

9
B

10
B

11
C

12
A

13
A

14
D

15
C

16
A

17
D

18
C

19
C

20
B

21
B

22
C

23
B

24
D

25
A

26
C

27
A

28
B

29
D

30
D

31
D

32
C

33
D

34
D

35
B

36
C

37
C

38
C

39
A

40
D

41
D

42
A

43
A

44
B

45
A

46
B

47
B

48
A

49
B

50
C

Mã đề 298

Câu
Đáp
án
Đáp
án
Câu
Đáp
án
Đáp
án

Mã đề 369

Câu
Đáp
án
Đáp
án
Câu
Đáp
án
Đáp
án

1
A

2
B

3
B

4
B

5
C

6
C

7
D

8
C

9
B

10
A

11
A

12
C

13
D

14
D

15
D

16
B

17
C

18
D

19
C

20
C

21
C

22
D

23
D

24
A

25
A

26
A

27
D

28
D

29
D

30
D

31
B

32
C

33
D

34
A

35
A

36
A

37
C

38
A

39
D

40
B

41
B

42
C

43
B

44
B

45
A

46
B

47
A

48
B

49
C

50
C

1
C

2
D

3
A

4
A

5
D

6
D

7
B

8
D

9
C

10
D

11
B

12
D

13
C

14
C

15
C

16
D

17
C

18
C

19
C

20
A

21
D

22
B

23
C

24
C

25
B

26
D

27
A

28
A

29
B

30
C

31
A

32
B

33
A

34
B

35
D

36
B

37
C

38
D

39
B

40
C

41
B

42
B

43
B

44
A

45
A

46
A

47
A

48
D

49
A

50
C

Mã đề451

Câu
Đáp
án
Đáp
án
Câu
Đáp
án
Đáp
án

...
SỞ GD – ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT THỪA LƯU
ĐÁP ÁN ĐỀ KHAỎ SÁT 12 NĂM 2014-2015
Mã đề 142
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp
án
D D A D C A B D A B A D A D D
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp
án
D D C D A C A B B C C B C B B
Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Đáp
án
D B C A D B C C C D C B A A A
46 47 48 49 50
Đáp
án
C B A A C
Mã đề 298
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp
án
C D D A C A B D B B C A A D C
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Đáp
án
A D C C B B C B D A C A B D D
Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Đáp
án
D C D D B C C C A D D A A B A
46 47 48 49 50
Đáp
án
B B A B C
Đáp án đề khải sát 12 năm 2014- 2015 - Trang 2
Đáp án đề khải sát 12 năm 2014- 2015 - Người đăng: minhtri-dang1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đáp án đề khải sát 12 năm 2014- 2015 9 10 10