Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề thi Đại số tuyến tính, năm 2010-2011, ca 1

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đáp án đề thi Đại số tuyến tính, năm 2010-2011, ca 1
Thang điểm: câu 1, 2, 5, 6: 1.5 điểm. Các câu còn lại 1 điểm.
Nếu cách làm đúng mà đáp án sai, thì vẫn cho điểm tùy theo mức độ.
√
Câu 1. det ( A) = −5 + 5 i = 5 2 ( c o s ( 3 π/4 + i s in 3 π/4 ) .
√
√
3 π/4 + k2 π
3 π/4 + k2 π
5
z = zk = 10 5 0 c o s
, k = 0 , 1 , ..., 4 .
+ i s in
5
5




5
1 −1
−2 3 −4 1 1

1 −1  Suy ra X =  −1 9 −5
8 
Câu 2. X = A−1 B T − 2 I , A−1 =  4



−3 0
1
1 8
2
−4
Câu 3. Đưa về bậc thang, giải ra được nghiệm tổng quát X = ( 2 α + 3 β, −α − β, α, β) .
√
√
Câu 4. Độ dài vécto ||u|| = ( u, u) = 3 + 4 + 4 + 2 0 + 1 = 3 2

Câu 5. Có nhiều cách làm. Tìm f( 1 , 0 , 0 ) = ( 1 8 , 1 0 , 1 0 ) , f ( 0 , 1 , 0 ) = ( −1 2 ,  , −8 ) , f ( 0 , 0 , 1 ) =
−5

1 8 −1 2 −1 2
−5
−8 
( −1 2 , −8 , −5 ) , suy ra ma trận của f trong chính tắc là A =  1 0


1 0
−8
−5
Ứng với trị riêng λ1 = 3 , giải hệ ( A − 3 I) X = 0 , ta có nghiệm X = ( 4 α, 5 α − β, β) T . Suy ra tất cả
các vécto riêng của f ứng với trị riêng λ1 = 3 là X = ( 4 α, 5 α − β, β)

Câu 6. f ( 1 , 1 , 1 ) = ( 0 , 4 , 1 ) , suy ra [f ( 1 , 1 , 1 ) ]E = ( −1 , 5 , −4 ) T ;
f ( 1 , 1 , 0 ) = ( 3 , 3 , 1 ) , suy ra [f( 1 , 1 , 0 ) ]E = ( 1 , 2 , 0 )

T





−1 1 1

T
2 0 
f ( 1 , 0 , 0 ) = ( 2 , 1 , 1 ) , suy ra [f( 1 , 0 , 0 ) ]E = ( 1 , 0 , 1 ) . Ma trận cần tìm: A =  5

−4 0 1
5
−2
Câu 7. Ma trận của dạng toàn phương: A =
. Chéo hóa trực giao A = P DP T , trong
−2
8


1
2
√ 
 √
9 0

5
5 
đó D =
, P =  −2
1 .

0 4
√
√ 
5
5
2
2
Dạng chính tắc cần tìm: f ( y1 , y2 ) = 9 y1 + 4 y2 . Phép đổi biến X = P Y .
Câu 8. Ta có A3 ( X1 ) = A( A( AX1 ) ) = A( AX2 ) = AX3 = X1 . Suy ra X1 là vécto riêng của A3 ứng
với trị riêng λ1 = 1 .
Tương tự 2 vécto X2 , X3 đều là vécto riêng của A3 ứng với trị riêng λ1 = 1 .
Vì X1 , X2 , X3 độc lập tuyến tính nên Bội hình học của λ1 bằng 3. Suy ra A3 chỉ có một trị riêng
và A3 = I.

1

...
Ñaùp aùn ñeà thi Ñaïi soá tuyeán tính, naêm 2010-2011, ca 1
Thang ñieåm: caâu 1, 2, 5, 6: 1.5 ñieåm. Caùc caâu coøn laïi 1 ñieåm.
Neáu caùch laøm ñuùng m ñaùp aùn sai, thì vaãn cho ñieåm tuøy theo ùc ñoä.
Caâu 1. det ( A) = 5 + 5 i = 5
2 ( c o s ( 3 π/4 + i s in 3 π/4 ) .
5
z = z
k
=
10
5 0
c o s
3 π/4 + k2 π
5
+ i s in
3 π/4 + k2 π
5
, k = 0 , 1 , ..., 4 .
Caâu 2. X = A
1
B
T
2 I
, A
1
=
5 1 1
4 1 1
3 0 1
Suy ra X =
2 3 4 1 1
1 9 5 8
1 8 2 4
Caâu 3. Ñöa veà baäc thang, giaûi ra ñöôïc nghieäm toång quaùt X = ( 2 α + 3 β, α β, α, β) .
Caâu 4. Ñ daøi veùcto ||u|| =
( u, u) =
3 + 4 + 4 + 2 0 + 1 =
3 2
Caâu 5. Coù nhieàu caùch laøm. Tìm f( 1 , 0 , 0 ) = ( 1 8 , 1 0 , 1 0 ) , f( 0 , 1 , 0 ) = ( 1 2 , 5 , 8 ) , f( 0 , 0 , 1 ) =
( 1 2 , 8 , 5 ) , suy ra ma traän cuûa f trong chính taéc laø A =
1 8 1 2 1 2
1 0 5 8
1 0 8 5
ÖÙng ùi t rieâng λ
1
= 3 , giaûi heä ( A 3 I) X = 0 , ta coù nghieäm X = ( 4 α, 5 α β, β)
T
. Suy ra taát c
caùc veùcto rieâng cuûa f öùng vôùi trò rieâng λ
1
= 3 laø X = ( 4 α, 5 α β, β)
Caâu 6. f( 1 , 1 , 1 ) = ( 0 , 4 , 1 ) , suy ra [f( 1 , 1 , 1 ) ]
E
= ( 1 , 5 , 4 )
T
;
f( 1 , 1 , 0 ) = ( 3 , 3 , 1 ) , suy ra [f( 1 , 1 , 0 ) ]
E
= ( 1 , 2 , 0 )
T
f( 1 , 0 , 0 ) = ( 2 , 1 , 1 ) , suy ra [f( 1 , 0 , 0 ) ]
E
= ( 1 , 0 , 1 )
T
. Ma traän caàn tìm: A =
1 1 1
5 2 0
4 0 1
Caâu 7. Ma traän cuûa daïng toaøn phöông: A =
5 2
2 8
. Cheùo hoùa tröïc giao A = PDP
T
, trong
ñoù D =
9 0
0 4
, P =
1
5
2
5
2
5
1
5
.
Daïng chính taéc caàn tìm: f( y
1
, y
2
) = 9 y
2
1
+ 4 y
2
2
. Pheùp ñoåi bieán X = P Y .
Caâu 8. Ta coù A
3
( X
1
) = A( A( AX
1
) ) = A( AX
2
) = AX
3
= X
1
. Suy ra X
1
laø veùcto rieâng cuûa A
3
öùng
vôùi trò rieâng λ
1
= 1 .
Töông töï 2 veùcto X
2
, X
3
ñeàu laø veùcto rieâng cuûa A
3
öùng vôùi trò rieâng λ
1
= 1 .
X
1
, X
2
, X
3
ñoäc laäp tuyeán tính neân Boäi hình hoïc cuûa λ
1
baèng 3. Suy ra A
3
chæ coù moät trò rieâng
vaø A
3
= I.
1
Đáp án đề thi Đại số tuyến tính, năm 2010-2011, ca 1 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đáp án đề thi Đại số tuyến tính, năm 2010-2011, ca 1 9 10 520