Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề thi địa THPT 2014

Được đăng lên bởi Lý Việt Thắng
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014
Môn thi: ĐỊA LÍ - Giáo dục trung học phổ thông

HƯỚNG DẪN CHẤM THI
(Văn bản gồm 02 trang)

A. Hướng dẫn chung
1. Giám khảo nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm thi để đánh giá bài làm của thí
sinh, cần linh hoạt trong quá trình chấm, khuyến khích những bài làm có nội dung sáng tạo.
2. Việc chi tiết hoá điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải đảm bảo không sai lệch với
hướng dẫn chấm.
3. Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,50 điểm (lẻ 0,25 điểm làm tròn thành
0,50 điểm; lẻ 0,75 điểm làm tròn thành 1,00 điểm).

B. Đáp án và thang điểm
Câu
Câu I
(2,0 đ)

Đáp án

Điểm

Vùng biển Việt Nam bao gồm những bộ phận nào? Trình bày tài nguyên khoáng sản và
hải sản của vùng biển nước ta. (2,0 điểm)
- Vùng biển Việt Nam bao gồm: nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng
0,50
đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.
(Nêu 4 - 5 ý, được 0,5 điểm; 2 - 3 ý, được 0,25 điểm)

- Tài nguyên khoáng sản:
+ Dầu khí: Trữ lượng lớn và giá trị nhất.
+ Titan: Trữ lượng lớn.
+ Làm muối: Nhiều thuận lợi.
- Tài nguyên hải sản:
+ Sinh vật biển giàu thành phần loài, năng suất sinh học cao.
+ Có trên 2000 loài cá, hơn 100 loài tôm...
+ Rạn san hô và nhiều loài sinh vật ven các đảo, quần đảo.
Câu II
(3,0 đ)

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

1. Tại sao cần phải bảo vệ chủ quyền của một hòn đảo dù rất nhỏ của nước ta? (1,5 điểm)
1,50
Thí sinh cần lí giải được việc bảo vệ chủ quyền của một hòn đảo dù rất nhỏ, lại có ý
nghĩa rất lớn. Trong đó, cần nêu được đảo, quần đảo: là lãnh thổ thiêng liêng của
nước ta; để phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ an ninh vùng biển...
2. Trình bày tình hình sản xuất lúa ở nước ta trong những năm qua. Tại sao năng suất
lúa những năm gần đây tăng mạnh? (1,5 điểm)
- Tình hình sản xuất lúa:
+ Diện tích gieo trồng biến động.

0,25

+ Năng suất và sản lượng tăng mạnh.

0,25

1

+ Bình quân đầu người cao, xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới.

0,25

+ Tập trung lớn nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.
- Năng suất lúa tăng mạnh do áp dụng rộng rãi các biện pháp thâm canh nông
nghiệp, sử dụng đại trà các giống mới...
Câu III
(3,0 đ)

0,25
0,50

1. Vẽ biểu đồ (2,0 điểm)
- Vẽ chính xác (có thể ghi hoặc không ghi số liệu trên cột, khoảng cách giữa các
năm có thể đều nhau); có tên và chú giải.
- Mỗi ý không đúng hoặc thiếu, trừ 0,25 điểm. Nếu vẽ biểu đồ cột chồng, được
50% số điểm.
Nghìn tỉ đồng
60
50
40
30
20
10
0
2005

2008

Đồng bằng sông Hồng

2010

Năm

Đồng bằng sô...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THI CHÍNH THC
K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THÔNG NĂM 2014
Môn thi: ĐỊA LÍ - Giáo dc trung hc ph thông
HƯỚNG DN CHM THI
(Văn bn gm 02 trang)
A. Hướng dn chung
1. Giám kho nm vng yêu cu ca Hướng dn chm thi để đánh giá bài làm ca thí
sinh, cn linh hot trong quá trình chm, khuyến khích nhng bài làm có ni dung sáng to.
2. Vic chi tiết hoá đim s (nếu có) so vi biu đim phi đảm bo không sai lch vi
hướng dn chm.
3. Sau khi cng đim toàn bài, làm tròn đến 0,50 đim (l 0,25 đim làm tròn thành
0,50 đim; l
0,75 đim làm tròn thành 1,00 đim).
B. Đáp án và thang đim
Câu Đáp án Đim
Vùng bin Vit Nam bao gm nhng b phn nào? Trình bày tài nguyên khoáng sn và
hi sn ca vùng bin nước ta.
(2,0 đim)
Câu I
(2,0 đ)
- Vùng bin Vit Nam bao gm: ni thu, lãnh hi, vùng tiếp giáp lãnh hi, vùng
đặc quyn kinh tế và thm lc địa.
(Nêu 4 - 5 ý, được 0,5 đim; 2 - 3 ý, được 0,25 đim)
0,50
- Tài nguyên khoáng sn:
+ Du khí: Tr lượng ln và giá tr nht. 0,25
+ Titan: Tr lượng ln. 0,25
+ Làm mui: Nhiu thun li. 0,25
- Tài nguyên hi sn:
+ Sinh vt bin giàu thành phn loài, năng sut sinh hc cao. 0,25
+ Có trên 2000 loài cá, hơn 100 loài tôm... 0,25
+ Rn san hô và nhiu loài sinh vt ven các đảo, qun đảo. 0,25
1. Ti sao cn phi bo v ch quyn ca mt hòn đảo dù rt nh ca nước ta? (1,5 đim)
Thí sinh cn lí gii được vic bo v ch quyn ca mt hòn đảo dù rt nh, li có ý
nghĩa rt ln. Trong đó, cn nêu được đảo, qun đảo: là lãnh th thiêng liêng ca
nước ta; để phát trin kinh tế -
xã hi; bo v an ninh vùng bin...
1,50
2. Trình bày tình hình sn xut lúa nước ta trong nhng năm qua. Ti sao năng sut
lúa nhng năm gn đây tăng mnh? (1,5 đim)
- Tình hình sn xut lúa:
+ Din tích gieo trng biến động. 0,25
Câu II
(3,0 đ)
+ Năng sut và sn lượng tăng mnh. 0,25
1
Đáp án đề thi địa THPT 2014 - Trang 2
Đáp án đề thi địa THPT 2014 - Người đăng: Lý Việt Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đáp án đề thi địa THPT 2014 9 10 463