Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề thi Giải tích 2

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4492 lần   |   Lượt tải: 14 lần
Đáp án đề thi Học kỳ II: 2010-2011
Môn: Giải tích 2-CA1
Ngày thi 26 tháng 06 năm 2011
Câu 1. (1,5đ)
2

2

f ”xx = 2ey − 2yex − 4x2 yex
2

f ”xy = 2xey − 2xex
f ”yy = x2 ey

(0, 25đ)

(0, 25đ)

(0, 25đ)

d2 f (0, 1) = (2e − 2)dx2

(0, 75đ)

Câu 2. (1,5đ)
Xét miền bên trong hình tròn: có 1 điểm dừng P1 (2, 3) và f (P1 ) = 13.
(0,5đ)
Xét trên biên x2 +y 2 = 52: có 2 điểm dừng P2 (4, 6), P3 (−4, −6) và f (P2 ) =
0, f (P3 ) = −104. (0,5đ)
Vậy fmax = 13, fmin = −104. (0,5đ)
Câu 3. (1,5đ)
I = I1 + I2 .
5π
4

3

r2 (sin ϕ − cos ϕ)dr (0,5đ)

dϕ

I1 =
π
3
4π
3

I2 =

0
3

r2 (cos ϕ − sin ϕ)dr (0,5đ)

dϕ
5π
4

0

√
I = 18 2 (0,5đ)
Câu 4. (1,5đ)
Đặt x = 2 cos t, y = 2 sin t, π
4
5π
4

I=

t

5π
4

(0,5đ)

(−8 − 8 cos2 t sin t − 8 sin2 t cos t)dt (0,5đ)

π
4

I = −8π (0,5đ)
Câu 5. (1,5đ)
I = I1 − I2 .
2π

I1 =

(2 + 2 + 2)dxdydz = 6
V

dϕ
0

2−r2

1

rdr
0

dz = 6π (0,5đ)
1

2π

1

dϕ (2 + r cos ϕ)rdr = −2π (0,5đ)

I2 = −
0

0

I = 8π (0,5đ)
Câu 6. (1đ)
(n + 1)n
e
√
n
D = lim an = lim
= < 1. (0,5đ)
n→∞
n→∞
nn .3
3
Theo dấu hiệu D’Alambert chuỗi này hội tụ. (0,5đ)
Câu 7. (1,5đ)
∞ 1−n
xn . Miền hội tụ của chuỗi này là (−1, 1).
Xét chuỗi
n=1 1 + n
∞
∞
2
S(x) =
xn −
xn . (0,5đ)
n=1 1 + n
n=1
∞
∞
2
2
n+1
x
= −2x − 2 ln(1 − x) ⇒
= −1 + 2 ln 2 ⇒
n+1
n=1 (1 + n)2
n=1 1 + n
∞
2
= −2 + 4 ln 2. (0,5đ)
n
n=1 (1 + n)2
∞
∞ 1
x
n
x =
⇒
= 1.
n
1−x
n=1
n=1 2
S = 4 ln 2 − 3. (0,5đ)

2

...
Đáp án đề thi Học kỳ II: 2010-2011
Môn: Giải tích 2-CA1
Ngày thi 26 tháng 06 năm 2011
Câu 1. (1,5đ)
f
xx
= 2e
y
2ye
x
2
4x
2
ye
x
2
(0, 25đ)
f
xy
= 2xe
y
2xe
x
2
(0, 25đ)
f
yy
= x
2
e
y
(0, 25đ)
d
2
f(0, 1) = (2e 2)dx
2
(0, 75đ)
Câu 2. (1,5đ)
Xét miền bên trong hình tròn: 1 điểm dừng P
1
(2, 3) và f (P
1
) = 13.
(0,5đ)
Xét trên biên x
2
+y
2
= 52: 2 điểm dừng P
2
(4, 6), P
3
(4, 6) và f(P
2
) =
0, f(P
3
) = 104. (0,5đ)
Vy f
max
= 13, f
min
= 104. (0,5đ)
Câu 3. (1,5đ)
I = I
1
+ I
2
.
I
1
=
5π
4
π
3
3
0
r
2
(sin ϕ cos ϕ)dr (0,5đ)
I
2
=
4π
3
5π
4
3
0
r
2
(cos ϕ sin ϕ)dr (0,5đ)
I = 18
2 (0,5đ)
Câu 4. (1,5đ)
Đặt x = 2 cos t, y = 2 sin t,
π
4
t
5π
4
(0,5đ)
I =
5π
4
π
4
(8 8 cos
2
t sin t 8 sin
2
t cos t)dt (0,5đ)
I = 8π (0,5đ)
Câu 5. (1,5đ)
I = I
1
I
2
.
I
1
=
V
(2 + 2 + 2)dxdydz = 6
2π
0
1
0
rdr
2r
2
1
dz = 6π (0,5đ)
Đáp án đề thi Giải tích 2 - Trang 2
Đáp án đề thi Giải tích 2 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đáp án đề thi Giải tích 2 9 10 341