Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề thi Học kỳ II: 2010-2011 Môn: Giải tích 2-CA2

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đáp án đề thi Học kỳ II: 2010-2011
Môn: Giải tích 2-CA2
Ngày thi 26 tháng 06 năm 2011
Câu 1. (1,5đ)
2xy
fx = 2
(0, 5đ)
x −y
y
fy = ln(x2 − y) − 2
x −y
A = 4 ln 2
(0, 5đ)

(0, 5đ)

Câu 2. (1,5đ)
Tìm điểm dừng



fx = 4x3 + 4xy = 0

 f = 2x2 + 4y + 8 = 0
y
Có 3 điểm dừng P1 (0, −2), P2 (2, −4), P3 (−2, −4). (0,5đ)
f ”xx = 12x2 + 4y, f ”xy = 4x; f ”yy = 4.
P1 không là điểm cực trị, (0,5đ) P2 , P3 là điểm cực tiểu. (0,5đ)
Câu 3. (1,5đ)
π
2

2π

I=

dϕ

2 cos θ

0

√

r3 sin θdr (1đ)

dθ
π
4

0

2π
. (0,5đ)
5
Câu 4. (1,5đ)

I=

1

−

I=
−
−
→
AB+BA

(0,5đ) = −5
−
−
→
BA

(5y 4 − 5)dy = (0,5đ) −

dxdy −
D

−1

5π
− 8.
2

(0,5đ)
Câu 5. (1,5đ)
2π

I =−

(2x + 2y + 2)dxdydz = (0,5đ) −2
0

V

−16π (0,5đ)
Câu 6. (1đ)
ρ = lim

n→∞

n

1
1−
n

2

dϕ

n2

= e−1 ⇒ R = e. (0,5đ)

rdr
0

4−r2
0

dz = (0,5đ)

Xét khi x − e = ±e. Ta có
1
ln 1 −
n

n2

en = n2 ln 1 −

1
n

1
1
→ − ⇒ (−1)n 1 −
2
n

1
1
+ n = − + n2 o( 2 )
2
n
n2

1
en → √
e

Vậy 0 < x < 2e (0,5đ)
Câu 7. (1,5đ)
∞ nxn + 1
. Miền hội tụ của chuỗi này là (−∞, ∞).
Xét chuỗi
n!
n=1
∞
∞ 1
xn
S(x) =
+
n=1 (n − 1)!
n=1 n!
n
∞
x
= xex (0,5đ)
n=1 (n − 1)!
∞ 1
= e − 1. (0,5đ)
n=1 n!
S = 3 ln 3 + e − 1. (0,5đ)

2

...
Đáp án đề thi Học kỳ II: 2010-2011
Môn: Giải tích 2-CA2
Ngày thi 26 tháng 06 năm 2011
Câu 1. (1,5đ)
f
x
=
2xy
x
2
y
(0, 5đ)
f
y
= ln(x
2
y)
y
x
2
y
(0, 5đ)
A = 4 ln 2 (0, 5đ)
Câu 2. (1,5đ)
Tìm điểm dừng
f
x
= 4x
3
+ 4xy = 0
f
y
= 2x
2
+ 4y + 8 = 0
3 điểm dừng P
1
(0, 2), P
2
(2, 4), P
3
(2, 4). (0,5đ)
f
xx
= 12x
2
+ 4y, f
xy
= 4x; f
yy
= 4.
P
1
không điểm cực trị, (0,5đ) P
2
, P
3
điểm cực tiểu. (0,5đ)
Câu 3. (1,5đ)
I =
2π
0
π
2
π
4
2 cos θ
0
r
3
sin θdr (1đ)
I =
2π
5
. (0,5đ)
Câu 4. (1,5đ)
I =
AB+
BA
BA
(0,5đ) = 5
D
dxdy
1
1
(5y
4
5)dy = (0,5đ)
5π
2
8.
(0,5đ)
Câu 5. (1,5đ)
I =
V
(2x + 2y + 2)dxdydz = (0,5đ) 2
2π
0
2
0
rdr
4r
2
0
dz = (0,5đ)
16π (0,5đ)
Câu 6. (1đ)
ρ = lim
n→∞
n
1
1
n
n
2
= e
1
R = e. (0,5đ)
Đáp án đề thi Học kỳ II: 2010-2011 Môn: Giải tích 2-CA2 - Trang 2
Đáp án đề thi Học kỳ II: 2010-2011 Môn: Giải tích 2-CA2 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đáp án đề thi Học kỳ II: 2010-2011 Môn: Giải tích 2-CA2 9 10 931