Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án - Đề thi thử Đại học môn Toán - Khối A và A1 (Năm 2012-2013, Đà Nẵng)

Được đăng lên bởi xuannambka
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3265 lần   |   Lượt tải: 10 lần
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN V NĂM HỌC 2012 – 2013
Khu vực: Đà Nẵng
ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
(Đáp án gồm 10 trang)
Ngày 09/12/2012

Môn: TOÁN ; Khối : A và A1
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
(Thi thử lần VI sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 năm 2012)

Đáp án

Câu
1.a
(1,0
điểm)

Điểm

1
Cho hàm số: y  x3  2x2  3x  1 (C)
3
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
A. Giải theo chương trình nâng cao.
1). Hàm số có tập xác định: D  R.
2). Sự biến thiên của hàm số:
a) Giới hạn vô cực: lim y  ;
lim y  .
x 

0,25

x 

0,25

x  1
y '  x  4 x  3 ; y '  0  
x  3
b) Bảng biến thiên:
x
1

2

y’

+

y

0

-

3
0



+

7
3



1

0,25


Hàm số đồng biến trên khoảng (;1) và (3; ), nghịch biến trên 1;3 .

7
Hàm số đạt cực đại tại x  1 và ycđ  , hàm số đạt cực tiểu tại x  3 và yct  1.
3
c) Đồ thị:
Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm (0;1).
 5
Đồ thị nhận điểm uốn I  2;  làm tâm đối xứng.
 3

0,25

(Lời giải: Nguyễn Xuân Nam)
B. Giải theo chương trình chuẩn.
1). Hàm số có tập xác định: D  R.
2). Sự biến thiên:

0,25
0,25

1

x  1
+ Chiều biến thiên: y '  x 2  4 x  3 ; y '  0  
x  3
- Hàm số đồng biến trên các khoảng  ;1 và  3;   .
-

Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;3 .

7
+ Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x  1, ycđ  .
3
Hàm số đạt cực tiểu tại x  3, yct  1.
+ Giới hạn: lim y  ;
lim y  .
x 

x 

+ Bảng biến thiên:
x


y’

+

1
0

-

3
0

7
3

y



+


1


3) Đồ thị:
+ Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm  0;1 .
 5
+ Đồ thị nhận điểm uốn I  2;  làm tâm đối xứng.
 3
4) Vẽ đồ thị:

0,25

0,25

1.b
(1,0
điểm)

(Lời giải: Nguyễn Xuân Nam)
Tìm các giá trị k, để tồn tại hai tiếp tuyến với (C) phân biệt và có cùng hệ số góc k, đồng thời
đường thẳng đi qua các tiếp điểm của hai tiếp tuyến đó tạo với đường thẳng  d  : x  2y  3  0
góc , biết cos  

1

.
17
Phương trình tiếp tuyến của (C) có dạng: y  kx  m.
Hoành độ tiếp điểm x0 là nghiệm của phương trình:

k  y '( x0 )  x02  4 x0  3  k  0 (1).

0,25

Để có 2 tiếp tuyến thì phương trình (1) có 2 nghiệm k phân biệt
 '  0  4   3  k   0  k  1.
Tọa độ các tiếp điểm  x0 ; y0  của 2 tiếp điểm là nghiệm của hệ:

2

0,25

1 3
k 2
9  2k


2
x0 
 y0  x0  2 x0  3x0  1
 y0 
 
3
3
3 .

2

 x0 2  4 x0  3  k
x0  4 x0  3  k


Phương trình đường thẳng d ’ đi qua các tiếp điểm là: y 

k 2
9  2k
x
.
3
3

  k  2

d ’ có vecto pháp t...
1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐA
̣
I HỌC LẦN V NĂM HỌC 2012 2013
Khu vực: Đà Nẵng
ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC
(Đáp án gồm 10 trang)
Ngày 09/12/2012
Môn: TOÁN ; Khối : A và A1
Thời gian la
̀
m ba
̀
i: 180 phút, không kể thời gian phát đề
(Thi thử lần VI sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 12 năm 2012)
Câu
Đáp án
Điểm
1.a
(1,0
điểm)
Cho hàm số:
32
1
y x 2x 3x 1 (C)
3
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.
A. Giải theo chương trình nâng cao.
1). Hàm số có tập xác định:
0,25
2). Sự biến thiên của hàm số:
a) Giới hạn vô cực:
lim ; lim .
xx
yy
 
2
' 4 3y x x
;
1
'0
3
x
y
x

0,25
b) Bảng biến thiên:
x

1 3

y’
+ 0 - 0 +
y
7
3

1

Hàm s đồng biến trên khoảng
(3; ),
nghịch biến trên
1;3 .
Hàm số đạt cực đại tại
1x
7
,
3
cđ
y
hàm số đạt cực tiểu tại
3x
1.
ct
y
0,25
c) Đồ thị:
Đồ thị hàm số cắt trục Oy tại điểm (0;1).
Đồ thị nhận điểm uốn
5
2;
3
I



làm tâm đối xứng.
(Lời giải: Nguyễn Xuân Nam)
0,25
B. Giải theo chương trình chuẩn.
1). Hàm số có tập xác định:
0,25
2). Sự biến thiên:
0,25
Đáp án - Đề thi thử Đại học môn Toán - Khối A và A1 (Năm 2012-2013, Đà Nẵng) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án - Đề thi thử Đại học môn Toán - Khối A và A1 (Năm 2012-2013, Đà Nẵng) - Người đăng: xuannambka
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Đáp án - Đề thi thử Đại học môn Toán - Khối A và A1 (Năm 2012-2013, Đà Nẵng) 9 10 744