Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011, Môn Sinh học, Khối B

Được đăng lên bởi thanhthienbkav
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2516 lần   |   Lượt tải: 0 lần
www.VNMATH.com
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu số
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Môn: SINH HỌC; Khối: B

Mã đề thi
162

248

357

469

613

852

D

B

B

D

A

A

C

C

B

A

D

A

A

D

C

A

A

C

C

C

D

D

D

D

B

A

D

A

D

B

A

D

B

C

C

D

B

C

B

A

C

C

C

C

A

D

D

C

B

D

A

B

C

B

A

A

C

B

C

B

A

B

A

C

A

C

C

D

D

D

C

A

D

B

C

A

B

D

B

C

C

A

A

A

B

B

D

A

A

D

D

D

D

B

C

D

C

A

D

C

A

D

A

D

B

D

D

C

B

A

A

D

A

A

A

B

A

C

D

D

A

B

B

A

B

D

B

B

A

C

D

B

C

D

C

D

C

A

C

B

C

D

C

B

B

C

A

B

B

D

C

A

C

B

C

B

B

D

B

C

D

B

A

D

C

C

A

A

C

A

C

B

D

B

D

C

A

D

D

C

C

A

C

D

B

C

C

B

D

C

A

C

D

D

A

A

B

A

1

www.VNMATH.com
Câu số
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Mã đề thi
162

248

357

469

613

852

D

C

B

C

B

C

B

A

D

B

A

D

B

C

A

B

C

A

B

A

D

B

C

D

A

C

B

B

B

D

D

D

B

A

B

C

C

B

A

C

A

B

D

B

B

D

D

D

D

A

D

A

B

A

A

A

C

B

D

A

D

D

A

C

A

B

A

B

B

A

B

D

D

D

D

D

C

C

B

A

A

D

C

C

D

C

D

D

B

B

A

C

B

C

D

A

C

C

A

A

B

C

B

B

C

C

B

D

C

A

C

B

B

B

D

A

D

A

C

B

A

D

B

A

D

A

B

B

C

B

A

B

A

B

C

B

C

A

D

D

D

D

A

C

A

C

D

C

A

B

C

A

A

B

D

C

D

C

B

C

B

A

2

...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ CHÍNH THC
ĐÁP ÁN
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2011
Môn: SINH HC; Khi: B
đề thi
Câu s
162 248 357 469 613 852
1.
D B B D A A
2.
C C B A D A
3.
A D C A A C
4.
C C D D D D
5.
B A D A D B
6.
A D B C C D
7.
B C B A C C
8.
C C A D D C
9.
B D A B C B
10.
A A C B C B
11.
A B A C A C
12.
C D D D C A
13.
D B C A B D
14.
B C C A A A
15.
B B D A A D
16.
D D D B C D
17.
C A D C A D
18.
A D B D D C
19.
B A A D A A
20.
A B A C D D
21.
A B B A B D
22.
B B A C D B
23.
C D C D C A
24.
C B C D C B
25.
B C A B B D
26.
C A C B C B
27.
B D B C D B
28.
A D C C A A
29.
C A C B D B
30.
D C A D D C
31.
C A C D B C
32.
C B D C A C
33.
D D A A B A
1
www.VNMATH.com
Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011, Môn Sinh học, Khối B - Trang 2
Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011, Môn Sinh học, Khối B - Người đăng: thanhthienbkav
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đáp án đề thi tuyển sinh Đại học năm 2011, Môn Sinh học, Khối B 9 10 461