Ktl-icon-tai-lieu

dáp án môn đạo đức công vụ

Được đăng lên bởi Phung Truong Lu
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 32074 lần   |   Lượt tải: 188 lần
ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ
Chương 1
Câu 1: Anh/ chị trình bày khái niệm đạo đức. Hãy
phân tích một ví dụ về hành vi đạo đức.
Câu 2: Đạo đức cá nhân là gì? Trình bày các yếu tố
ảnh hởng đến sự hình thành đạo đức cá nhân.
Câu 3: Đạo đức cá nhân ảnh hởng gì đến thực thi
công vụ.
Câu 4: Hãy trình bày những hiểu biết của mình về
tấm gương đạo đức HCM.
Câu 5: Đạo đức xã hội là gì? Đạo đức xã hội ảnh hưởng gì đến thực thi công vụ.
Chương 2
Câu 6: Đạo đức nghề nghiệp là gì ? Nêu các yếu tố
xác định đạo đức nghề nghiệp.
Chương 3
Câu 7: Trình bày giá trị cốt lõi của công vụ. Giá trị
cốt lõi của công vụ ảnh hởng gì đến việc xây dựng pháp
luật về đạo đức công vụ?
Chương 4
Câu 8: Trình bày các yếu tố hình thành nên đạo đức
công vụ của công chức. Liên hệ thực tế về vấn đề này?
Câu 9: Hãy phân tích các giai đoạn của quá trình
hình thành đạo đức công vụ của công chức.
Câu10: Khi công chức vi phạm đạo đức nghề nghiệp
thường xử lý như thế nào? Liên hệ thực tiễn về vấn đề
này?
Chương 5
Câu 11: Anh chị phân tích các giá trị chung thường
được quy định trong pháp luật đạo đức công vụ.
Câu 12: Nêu mục đích của việc xây dựng các quy
định pháp luật về đạo đức trong công vụ ?
Câu 13: Trình bày một số nội dung quy định về đạo
đức công vụ trong Luật Cán bộ, Công chức năm 2008.
TRẢ LỜI
Câu 1: Khái niệm đạo đức. Phân tích 1 VD về hành
vi đạo đức
a) Khái niệm đạo đức
Có nhiều cách hiểu khác nhau về đạo đức
- Theo kinh dịch đạo đức được tiếp cận theo 2
hướng:
+ Đạo có nghĩa là hướng đi, lối làm việc, cách ăn ở,
sinh hoạt của xã hội, của nhóm người và của từng con
người cụ thể.
+ Đức đó là những biểu hiện của luân thường, đạo
lý, phù hợp với trời đất, hòa hợp với mọi người và được
mọi người chấp nhận như là một cách ứng xử.Và đó
cũng có thể là cách ứng xử của cá nhân
- Theo từ điển tiếng việt thì từ đạo đức là những tiêu
chuẩn, nguyên tắc được dư luận, xã hội thừa nhận, quy
định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau và
đối với xã hội. Theo nghĩa hẹp, đạo đức là phẩm chất
tốt đẹp của con người do tu dưỡng theo những tiêu
chuẩn đạo đức mà có”.

- Đạo đức cũng có thể được hiểu là toàn bộ những
“quan niệm, tri thức và các trạng thái xúc cảm tâm lý
chung của cộng đồng (con người) về các giá trị thiện và
ác, lương tâm và trách nhiệm, hạnh phúc và công bằng,
vị tha và dũng cảm” được cộng đồng thừa nhận như là
những “quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử
giữa cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với cá nhân trong
xã hội”. Đó chính là những tiêu chuẩn để “khen, chê;
ủng hộ hay phản đối” các hành v...
ĐẠO ĐỨC CÔNG VỤ
Chương 1
Câu 1: Anh/ chị trình y khái niệm đạo đức. Hãy
phân tích một ví dụ về hành vi đạo đức.
Câu 2: Đạo đức nhân ? Trình bày các yếu t
ảnh hởng đến sự hình thành đạo đức cá nhân.
Câu 3: Đo đức nhân ảnh hởng đến thực thi
công vụ.
Câu 4: Hãy trình bày những hiểu biết của mình về
tấm gương đạo đức HCM.
Câu 5: Đạo đức xã hội là gì? Đạo đức xã hội ảnh hư-
ởng gì đến thực thi công vụ.
Chương 2
Câu 6: Đạo đức nghề nghiệp là ? Nêu các yếu tố
xác định đạo đức nghề nghiệp.
Chương 3
Câu 7: Trình bày giá trị cốt lõi của công vụ. Giá trị
cốt lõi của công vụ ảnh hởng gì đến việc xây dựng pháp
luật về đạo đức công vụ?
Chương 4
Câu 8: Trình bày các yếu tố hình thành nên đạo đức
công vụ của công chức. Liên hệ thực tế về vấn đề này?
Câu 9: Hãy phân tích các giai đoạn của quá trình
hình thành đạo đức công vụ của công chức.
Câu10: Khi công chức vi phạm đạo đức nghề nghiệp
thường xử như thế nào? Liên hệ thực tiễn về vấn đ
này?
Chương 5
Câu 11: Anh chị phân tích các giá trị chung thường
được quy định trong pháp luật đạo đức công vụ.
Câu 12: Nêu mục đích của việc xây dựng các quy
định pháp luật về đạo đức trong công vụ ?
Câu 13: Trình bày một số nội dung quy định về đạo
đức công vụ trong Luật Cán bộ, Công chức năm 2008.
TRẢ LỜI
Câu 1: Khái niệm đạo đức. Phân ch 1 VD về hành
vi đạo đức
a) Khái niệm đạo đức
Có nhiều cách hiểu khác nhau về đạo đức
- Theo kinh dịch đạo đức được tiếp cận theo 2
hướng:
+ Đạo có nghĩa là hướng đi, lối làm việc, cách ăn ở,
sinh hoạt của xã hội, của nhóm người của từng con
người cụ thể.
+ Đức đó những biểu hiện của luân thường, đạo
lý, phù hợp với trời đất, hòa hợp với mọi người và được
mọi người chấp nhận như một cách ng xử.Và đó
cũng có thể là cách ứng xử của cá nhân
- Theo từ điển tiếng việt thì từ đạo đức là những tiêu
chuẩn, nguyên tắc đượcluận, hội thừa nhận, quy
định hành vi, quan hệ của con người đối với nhau
đối với hội. Theo nghĩa hẹp, đạo đức là phẩm chất
tốt đẹp của con người do tu dưỡng theo những tiêu
chuẩn đạo đức mà có”.
- Đạo đức cũng thể được hiểu toàn bộ những
“quan niệm, tri thức các trạng thái xúc cảm tâm
chung của cộng đồng (con người) về các giá trị thiện
ác, lương tâm và trách nhiệm, hạnh phúc vàng bằng,
vị tha dũng cảm” được cộng đồng thừa nhận như
những “quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ng xử
giữa cá nhân với xã hội, giữa cá nhân với cá nhân trong
hội”. Đó chính là những tiêu chuẩn để “khen, chê;
ủng hộ hay phản đối” các hành vi, cách ứng xử
- Đạo đức thuộc hình thái ý thức xã hội, tập
hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực hội
được cng đồng thừa nhận như “những quy tắc
đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa nhân
với hội, giữa nhân với nhân trong hội”
chúng đưc thể hiện bởi niềm tin nhân, bởi
truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội.
- Nói cách khác đạo đức là một hệ thống giá trị, hiện
tượng xã hội mangnh chuẩn mực, thể hiện mệnh lệnh,
đánh giá rõ rệt.
- Đạo đức còn được hiểu hệ thống các quy tắc
chuẩn mực xã hội giúp con người tự điều chỉnh hành vi
phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.
- Đạo đức là phạm t đề cập đến mối quan hệ con
người các quy tắc ứng xử trong mối quan hệ giữa
con người với con người trong các hoạt động sống.
- Đạo đức phạm trù tính lịch sử. Mỗi hội
trong những giai đoạn lịch scó những chuẩn mực nhất
định
- Mỗi hội, cộng đồng người những hệ thống
chuẩn mực riêng, được hình thành trên sở nền văn
hóa, tôn giáo, luật lệ, triết lý sống…
- những chuẩn mực những giá trị phổ quát,
đúng với mọi cộng đồng người.
- Đạo đức được xem xét trên 2 mặt:
+ Những giá trị chuẩn mực đạo đức
+ Những hành vi đạo đức,những phẩm chất thể
kiểm chứng trong thực tế
b) Phân tích 1 ví dụ:
Ví dụ 1: Hành động dắt một bà cụ sang đường
- Đây được coi là một hành độngđạo đức. Trong
trường hợp phố đông đúc xe cộ đi lại vic sang
đường của các cụ già là rất khó khăn, họ rất cần sự giúp
đỡ của một ai đó không nhất thiết phải con cháu
của cụ, bất cứ một nhân bình thường nào khi nhìn
thấy trường hợp đó đều thể đứng ra cầm tay cụ
đưa cụ sang đường an toàn.
Câu 2: Đạo đức nhân là gì? Các yếu tố ảnh
hưởng đến đạo đức cá nhân
a) Đạo đức cá nhân:
- Đạo đức nhân những giá trị từng
nhân hướng đến, tạo ra chuẩn mực hội. Đó cũng
chính những “giá trị” tứng cá nhân cgắng
tạo ra cho mình
dáp án môn đạo đức công vụ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
dáp án môn đạo đức công vụ - Người đăng: Phung Truong Lu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
dáp án môn đạo đức công vụ 9 10 82