Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án môn địa lý lớp 9

Được đăng lên bởi leminhvu1403
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 548 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH MÔN ĐỊA LÝ
( Thời gian làm bài 180 phút )
Đề I
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
1. Nêu các đặc điểm của địa hình đồng bằng Sông Cửu long? Và nêu các thế mạnh của thiên
nhiên khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế xã hội ở nước ta?
2. Nêu đặc điểm đô thị hoá ở nước ta? Quá trình đô thị hoá nảy sinh những khó khăn gì?
Câu 2: (3 điểm)
1. Trình bày những mặt thuận lợi của điều kiện tự nhiên nước ta trong việc phát triển ngành thủy
sản?
2.

Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công
nghiệp của vùng Đông Nam Bộ?

Câu 3 (3 điểm)
Cho bảng số liệu về diện tích gieo trồng lúa cả năm của cảc nước, đồng bằng sông Cửu long, đồng
bằng sông Hồng (Đơn vị: nghìn ha).
Năm
Cả nước
Đồng bằng sông Cửu Long
Đồng bằng sông Hồng

1990
6766
3193
1193

1995
7666
3946
1213

2005
7329
3826
1139

Anh (chị) hãy:
Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích gieo trồng lúa cả năm của đồng bằng sông Cửu Long và đồng
bằng sông Hồng trong giai đoạn 1990-2005?
Hãy nhận xét về diện tích gieo trồng lúa cả năm của đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng
theo số liệu?
II. PHẦN RIÊNG (2 điểm)
Thí sinh chỉ làm được làm một trong hai câu (Câu IV.a hoặc IV.b)
Câu IV.a: (2 điểm)
Trình bày các vùng chuyên canh cây cà phê, cây chè ở vùng Tây Nguyên? Phân tích những thuận lợi
của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển cây công nghiệp lâu năm ở vùng Tây Nguyên?
IV.b: (2 điểm)
Phân tích những mặt mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta?

ĐÁP ÁN Đề I
Câu
I (2đ )

Câu II
(3đ)

Nội dung
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 8 đ )
Câu 1 (1đ)
Các đặc điềm địa hình đồng bằng sông Cửu Long :
- Hình thành do phù sa bồi tụ trên vịnh biển nông, thềm lục địa mở rộng, diện
tích 40000 km2.
- Do phù sa của sông Tiền và sông Hậu bồi đắp hằng năm
- Địa hình thấp và bằng phẳng, các vùng trũng lớn: Đồng Tháp Mười, Tứ giác
Long xuyên
- Không có hệ thống đê điều nhưng có mạng lưới sông ngòi chằng chịt
- Có 2/3 diện tích đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn.
Thế mạnh của tự nhiên ở khu vực đồng bằng :
- Phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, đa dạng hóa các loại nông sản, nông sản
chính là lúa gạo.
- Cung cấp các khoáng sản, thủy sản và lâm sản.
- Tập trung các thành phố, các khu công nghiệp tập trung, trung tâm thương mại.
- Phát triển giao thông đường bộ, đường sông.
Câu 2 ( 1đ )
Đặc điểm đô thị hóa :
-Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, trình độ thấp so với các nước trong khu vực
và thế giới.
-Tỉ lệ dân thành thị tăng nhưng còn thấp...
ĐỀ THI TUYỂN SINH MÔN ĐỊA LÝ
( Thời gian làm bài 180 phút )
Đề I
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu 1: (2 điểm)
1. Nêu các đặc điểm của địa hình đồng bằng Sông Cửu long? u các thế mạnh của thiên
nhiên khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế xã hội ở nước ta?
2. Nêu đặc điểm đô thị hoá ở nước ta? Quá trình đô thị hoá nảy sinh những khó khăn gì?
Câu 2: (3 điểm)
1. Trình y những mặt thuận lợi của điều kiện tnhiên nước ta trong việc phát triển ngành thủy
sản?
2. Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công
nghiệp của vùng Đông Nam Bộ?
Câu 3 (3 điểm)
Cho bảng số liệu về diện tích gieo trồng lúa c m của cảc ớc, đồng bằng sông Cửu long, đồng
bằng sông Hồng (Đơn vị: nghìn ha).
Năm 1990 1995 2005
Cả nước 6766 7666 7329
Đồng bằng sông Cửu Long 3193 3946 3826
Đồng bằng sông Hồng 1193 1213 1139
Anh (chị) hãy:
Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện diện tích gieo trồng lúa cả năm của đồng bằng sông Cửu Long đồng
bằng sông Hồng trong giai đoạn 1990-2005?
Hãy nhận xét về diện tích gieo trồng lúa cả năm của đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng
theo số liệu?
II. PHẦN RIÊNG (2 điểm)
Thí sinh chỉ làm được làm một trong hai câu (Câu IV.a hoặc IV.b)
Câu IV.a: (2 điểm)
Trình bày các vùng chuyên canh cây phê, y chè vùng Tây Nguyên? Phân tích những thuận lợi
của điều kiện tự nhiên đối với sự phát triển cây công nghiệp lâu năm ở vùng Tây Nguyên?
IV.b: (2 điểm)
Phân tích những mặt mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta?
Đáp án môn địa lý lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án môn địa lý lớp 9 - Người đăng: leminhvu1403
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Đáp án môn địa lý lớp 9 9 10 187