Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án môn Giải tích 2 - Ca 1

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1400 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÁP ÁN MÔN GI I TÍCH 2 – CA 1

z 'x =

Câu 1(1.5 ):

z 'x = y

π 
y cos( xy ) , t (M ) = t  ,1 = 1 ⇒ z ' x ( M ) = 0
2 
1+ t2
2t

sin 2 xy

⇒ z " xy =

1 + sin2 xy

π

⇒ z " xy (M ) = −

2

sin 2 xy

+y

1 + sin2 xy

2 x cos 2 xy (1 + sin2 xy ) − x sin2 2 xy

(

1 + sin2 xy

( d ng = 0.5; k t lu n i m C , CT = 0.5; tính fC , fCT = 0.5)

3

∞ 


∑


n =1

3

n 2 + 1 − n 3 + 1 = n 2 + 1 − n + n − n3 + 1 ∼

Câu 3(1.5 ):

2
α +α −1

n 2 + 1 − n + 1
h



3 3

2− x

0
Câu 4(1.5 ):

I=

∫

dx

−2
∞ 

∫

)

2

(0.5 )

L ' x = 0

⇔ M1( 2, 2), λ1 = −1; M2 ( −2, −2), λ1 = 1 ; C

L 'y = 0



Câu 2 (1.5 ):

(1 )

i t kvck

∫

x2

( x + 1)dz =

0

(1 / 3)n −1
(1 / 3)n
Câu 5(1 ): S = ∑ 
+2
 (n − 1)!
n!
n =1 

f ( M1 ) = 1 ,CT: f ( M 2 ) = −1
1
(1
2n

)

α 2 + α − 1 > 1 ⇔ α < −2 hay α > 1 (0.5

2− x − y

dy

:

14
15

( úng c n = 1 , k t qu = 0.5 )

∞
∞

(1 / 3)n
(1 / 3)n
+2∑
= 3e1/ 3 − 2 (0.5+0.5)
= ∑

n =1 n !
 n =0 n !

Câu 6(1.5 ):(công th c + áp s + áp s = 0.5+0.5+0.5)
2

C1

D

C

I = − ∫∫ −3y 2 xdxdy −
D

=3

∫ (.)dx + (.)dy
C1

π /2

2 sin ϕ

∫ dϕ ∫
0

2
4

2

r sin ϕ cos ϕ dr − ∫ y 2dy =

0

0



Câu 7(1.5 ): Ch n S là phía sau ph n mp x+y+z = 2  n

=−

1



(1,1,1)  , áp d

3

I = ∫∫ ( −2 y − 2z )dydz + ( −2z − 2 x )dzdx + ( −2 x − 2 y )dxdy



−4
15

ng ct Stokes

S

=

4

∫∫ ( x + y + z )ds =
3
S

8

8

∫∫ ds =
3

∫∫

3D

S

3dxdy = 8S(D )
2

Hình chi u c a S lên mp Oxy là hình tròn

)

2

1
1
1
π


D :  x −  +  y −  ≤ ⇒ I = 8 × = 4π
2
2
2
2



(Công th c + áp s = 0.5+1)

ÁP ÁN MÔN GI I TÍCH 2, CA 2

Câu 1(1.5 ):

z ' x (1,1) = 0 (0.5

);

z 'y (1,1) = 1 / 2 ; z " xy (1,1) = −3 / 4 (1

)

Câu 2(1.5 ): i m d ng (1,1)(0.5 ); các i m c bi t trên biên:(0,0),(0,3),(3,0),(0,1/2),(1/2,0)((3/2,3/2)
fmax = f(0,3)=f(3,0)=6, fmin = f(1,1)= -1(1 )

α

−1 

2
α 1


Câu 3(1 ): an = 1 − 2 n +1
, chu i h i t kvck ⇔ α > 1 / 2

 ∼ ( ln 2 )
n 2α




1

2− y

1

2− x

17 17 17
2
Câu 4(1.5 ) I = ∫ dy ∫ ( x − y )dx + ∫ dx ∫ ( y − x )dy =
+
=
20 20 10
0
0
x
y2
(vi t úng c n tp cho 2 mi n con = 1 , k t qu = 0.5)
2

 nπ
2n cos 2 
 3
Câu 5(1.5) : a/
n!



n
n
 x n ≤ 2 | x | , ∀x ⇒ mi n h i t D = R(1 )
n!

b/

∞

∞

n n
π
π
3 2n x n

2
2
2 π 2 x
VT = 4 ∑  cos (n + 2) + cos (n + ) + cos n 
=4∑
= 6e 2 x (0.5 )
3
3
3  n!
n =0 
n =0 2 n !
Câu 6(1.5 ): a/ P 'y = Q ' x ⇔ a = 2, n = 2 (1 )
b/ I =

−176
(0.5 )
3

2
2
Câu 7(1.5 ): Ω : x + y ≤ z ≤ 1, S1 là phía dư i ph n mp z=1 b ch n bên trong nón
Áp d ng ct G-O
2

I = − ∫∫∫ ( 2...
ĐÁP ÁN MÔN GII TÍCH 2 – CA 1
Câu 1(1.5đ):
2
2
1
' cos( )
x
t
z y xy
t
=
+
,
1 1
2
( ) ,t M t
π
= =
(
)
0
'
x
z M
(1đ)
(
)
2 2
2 2 2
2
2 2 2 2 1 2
1 1
1
sin sin cos ( sin ) sin
' "
sin sin
sin
x xy
xy xy x xy xy x xy
z y z y
xy xy
xy
+
= = +
+ +
+
2
" ( )
xy
z M
π
=
(0.5đ)
Câu 2
(1.5đ)
:
1 1 2 1
0
2 2 1 2 2 1
0
x
y
L
M M
L
λ λ
=
= − =
=
'
( , ), ; ( , ),
'
; CĐ :
(
)
1
1
f M
=
,CT:
(
)
2
1
f M
= −
(đ dng = 0.5; kết lun đim CĐ, CT = 0.5; tính f
CĐ
, f
CT
= 0.5)
Câu 3
(1.5đ)
:
3 3
2 3 2 3
1
1 1 1 1
n n n n n n
n
+ + = + + +
(1đ)
2
1
3
2 3
1
1 1
n
n n
α α
+
=
+ +
hi t kvck
2
1 1 2 1
hay
α α α α
+ > < >
(0.5đ)
Câu 4(
1.5
đ
)
:
2
0 2 2
2 0
14
1
15
( )
x x y
x
I dx dy x dz
= + =
(đúng cn = 1đ
, k
ế
t qu
=
0.5đ
)
Câu 5
(1
đ
)
:
1
1 3
1 0 1
1 3 1 3 1 3 1 3
2 2 3 2
1
/
( / ) ( / ) ( / ) ( / )
( )! ! ! !
n n n n
n n n
S e
n n n n
= = =
= + = + =
(0.5+0.5)
Câu 6(1.5
đ)
:(công thc + đáp s+đáp s = 0.5+0.5+0.5)
1
2
2 2 2
4 2 2
0 0 0
3
4
3
15
/ sin
(.) (.)
sin cos
D C
I y xdxdy dx dy
d r dr y dy
π ϕ
ϕ ϕ ϕ
= − +
= =
Câu 7(1.5
đ)
: Chn S là phía sau phn mp x+y+z = 2
( )
1
1 1 1
3
, ,
n
=
, áp dng ct Stokes
2 2 2 2 2 2
4 8 8
3 8
3 3 3
( ) ( ) ( )
( ) ( )
S
S S D
I y z dydz z x dzdx x y dxdy
x y z ds ds dxdy S D
= + +
= + + = = =
Hình chiếu ca S lên mp Oxy là hình tròn
2 2
1 1 1
2 2 2
:D x y
+
8 4
2
I
π
π
= × =
(Công thc + đáp s = 0.5+1)
2
D
C
C
1
Đáp án môn Giải tích 2 - Ca 1 - Trang 2
Đáp án môn Giải tích 2 - Ca 1 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đáp án môn Giải tích 2 - Ca 1 9 10 956