Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án môn tổ chức điều hành công sở

Được đăng lên bởi Phung Truong Lu
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2962 lần   |   Lượt tải: 20 lần
16.Taị sao fải có định mức lao động? Các yêu cầu đối với việc xây đựng và thực hiện định mức lao động?
Trả lời: định mứclao động là những qui định cụ thể về thời gian, số lượng, chất lượng, đối với từng công việc
trong công sở hành chính.
Chúng ta faia có định mức lao động.
-Định mức lao động là cớ sở để xác định biên chế fù hợp.
-Là cơ sở để đánh giá kiểm tra chất công việc.
-Là cơ sở để đổi mới kỹ thuật hành chính.
-Đánh giá công bằng đối với cán bộ công chức.
+Yêu cầu đối với xâu dựng.
-Đánh giá được một cách chính xác về yêu cầu công việc.
-Fù hợp với chất lượng cán bộ công chức.
-Fù hợp với biên chế.
+Trong qúa trình thực hiện.
-Tuân thủ những yêu cầu.
-Thay đổi khi có căn cứ để cho rằng có sự không hợp lý.
17.Tại sao fải dựng và thực hện qui chế làm việc trong công sở? Qui chế làm việc fải đảm bảo những yêu
cầu nào?
Trả lời: Khái niệm qui chế làm việc: Chúng ta fải xây dựng qui chế làm việc vì:
-Không có qui chế làm việc tổ chức hoạt động không hiệu quả, tuỳ tiện thiếu căn cứ.
-Chỉ trên cơ sở qui chế công sở mới tổ chức và điều hành có căn cứ khoa học.
-Trên cơ sở qui chế các thành viên mới thấy rõ được trách nhiệm của mình, công việc của mình, yêu cầu mong
đợi của tổ chức đối với mình. Đó là động lực để các thành viên làm việc có kỷ luật có hiệu quả.
-Giúp cho công sở hoạt động thông suất nhịp nhàng fối hợp được nguồn nhân tài vật lực trong công sở.
*Yêu cầu đối với qui chế:
-Yêu cầu về nội dung.
+Fỉa căn cứ vào văn bản qui fạm thống nhất, fù hợp với nội dung với văn bản qui fạm fáp luật hoặc văn bản cá
biệt.
+Các nội dung cần trình bầy 1 cách cụ thể thể hiện sự fân công fân cấp cụ thể.
-Yêu cầu về hình thức:
+Fù hợp về hình thức văn bản.
+Ngôn ngữ, diễn đạt thích hợp với một bản qui chế.
18.Phân tích vai trò của quá trình lập kế hoạch. Có những loại kế hoạch phổ biến nào trong hoạt động
của công sở?
*ứng fó với sự bất định và thay đổi sự bất định và thay đổi làm cho việc lập kế hoạch trở thành tất yếu, tương
lai rất dít khả năng chắc chắn và tương lai càng fải trên cơ sở mô tả cụ thể, vấn đề cơ bản là cụ thể nhưng không
quá chi kỳ hạn chế sự sáng tạo của người thực hiện.
-Nguyêntắc hệ...
16.Taị sao fải có định mức lao động? Các yêu cầu đối với việc xây đựng và thực hiện định mức lao động?
Trả lời: định mứclao động là những qui định cụ thể về thời gian, số lượng, chất lượng, đối với từng công việc
trong công sở hành chính.
Chúng ta faia có định mức lao động.
-Định mức lao động là cớ sở để xác định biên chế fù hợp.
-Là cơ sở để đánh giá kiểm tra chất công việc.
-Là cơ sở để đổi mới kỹ thuật hành chính.
-Đánh giá công bằng đối với cán bộ công chức.
+Yêu cầu đối với xâu dựng.
-Đánh giá được một cách chính xác về yêu cầu công việc.
-Fù hợp với chất lượng cán bộ công chức.
-Fù hợp với biên chế.
+Trong qúa trình thực hiện.
-Tuân thủ những yêu cầu.
-Thay đổi khi có căn cứ để cho rằng có sự không hợp lý.
17.Tại sao fải dựng và thực hện qui chế làm việc trong công sở? Qui chế làm việc fải đảm bảo những yêu
cầu nào?
Trả lời: Khái niệm qui chế làm việc: Chúng ta fải xây dựng qui chế làm việc vì:
-Không có qui chế làm việc tổ chức hoạt động không hiệu quả, tuỳ tiện thiếu căn cứ.
-Chỉ trên cơ sở qui chế công sở mới tổ chức và điều hành có căn cứ khoa học.
-Trên cơ sở qui chế các thành viên mới thấy rõ được trách nhiệm của mình, công việc của mình, yêu cầu mong
đợi của tổ chức đối với mình. Đó là động lực để các thành viên làm việc có kỷ luật có hiệu quả.
-Giúp cho công sở hoạt động thông suất nhịp nhàng fối hợp được nguồn nhân tài vật lực trong công sở.
*Yêu cầu đối với qui chế:
-Yêu cầu về nội dung.
+Fỉa căn cứ vào văn bản qui fạm thống nhất, fù hợp với nội dung với văn bản qui fạm fáp luật hoặc văn bản cá
biệt.
+Các nội dung cần trình bầy 1 cách cụ thể thể hiện sự fân công fân cấp cụ thể.
-Yêu cầu về hình thức:
+Fù hợp về hình thức văn bản.
+Ngôn ngữ, diễn đạt thích hợp với một bản qui chế.
18.Phân tích vai trò của quá trình lập kế hoạch. Có những loại ́ hoạch phổ b́n nào trong hoạt động
của công sở?
*ứng fó với ̣ bất định và thay đổi sự bất định và thay đổi làm cho việc lập kế hoạch trở thành tất yếu, tương
lai ́t dít khả năng chắc chắn và tương lai càng fải trên sở tả cụ thể, vấn đề bản là cụ thể nhưng không
quá chi kỳ hạn chế sự sáng tạo của người thực hiện.
-Nguyêntắc hệ thống công việc: các công việc trong công sử c mối quan ̣ ̣t thiết với nhau để cùng thực
hiện mục têu chung chính vì vậy cần có sự fốịp giữa các bộ fận, các công đoạn khác nhau, thiếu fối hợp đó l
một trong những nguyên nhân làm hoạt động của công sở kém hiệu quả.
*ý nghĩa của fân công công việc:
-Fân công công việc là cơ sở để công việc được diễn ra suôn sẻ.
-Khích lệ được nhân vien.
-Fát huy sức mạnh, trí tuệ tập thể và trách nhiệm cá nhân.
19.Phân tích các căn cứ và yêu cầu đối với kế hoạch hoạt động của công sở?
*Căn cứ đối với kế hoạch hạot động của công sở.
-Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của công sở, trên cơ sở những nhiệm vụ được giao các công sử phải lập ra kế
hoạch để thực hiện, kế hoạch là cầu nối là fương tiện để đi đến mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức.
-Căn cứ vào kế hoạc của cấp trên. Các công sở có thể căn cứ vào kế hoạch lớn của công sở hành chính cấp trên
để tự xây dựng một kế hoạch mới.
-Căn ́ vào nhu cầu của thực tế, công sở hành chính theo nét nghĩa hành chính là fục vụ thực hiện dịch vụ
công fải có kế hoạch để đáp ứng yêu cầu của nhân dân.
-Căn cứ vào thực trạng công sở: công sở hoạt động hiệu quả hay kém hiệu quả thì đều cần có kế hoạch để định
hướng cho các hoạt động của ccông sở.
*Yêu cầu của kế hoạch – trong tính thiết thực:
-Cụ thể.
-Kịp thời.
Đáp án môn tổ chức điều hành công sở - Trang 2
Đáp án môn tổ chức điều hành công sở - Người đăng: Phung Truong Lu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đáp án môn tổ chức điều hành công sở 9 10 688