Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án ôn thi đại học

Được đăng lên bởi Nờ Tê A Byun
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 332 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP PTTH
Đề số 1
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm) Cho hàm số y  x 3  3x 2  4 có đồ thị (C).
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
2) Cho họ đường thẳng (dm ) : y  mx  2m  16 với m là tham số . Chứng minh rằng
luôn cắt đồ thị (C) tại một điểm cố định I.
Câu 2 (3,0 điểm)
1) Giải bất phương trình

( 2  1)

x 1

( 2

(dm )

x 1
x
 1) 1

1

0

0

1

2) Cho  f ( x )dx  2 với f là hàm số lẻ. Hãy tính tích phân : I = 

f ( x )dx

.
x

3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất (nếu có) của hàm số y  2 4 x  1 .
Câu 3 (1,0 điểm) Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a.
Hình chiếu vuông góc của A’ xuống mặt phẳng (ABC) là trung điểm của AB. Mặt bên
(AA’C’C) tạo với đáy một góc bằng 45o . Tính thể tích của khối lăng trụ này .
II . PHẦN RIÊNG ( 3 điểm )
A. Theo chương trình chuẩn :
Câu 4a (2,0 điểm): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz . Viết phương trình mặt phẳng (P)
qua O, vuông góc với mặt phẳng (Q) : x  y  z  0 và cách điểm M(1;2; 1 ) một khoảng
bằng 2 .
2

Câu 5a (1,0 điểm): Cho số phức

z

1 i
1 i

. Tính giá trị của

z2010 .

B. Theo chương trình nâng cao :

Câu 4b (2,0 điểm): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng (d ) :

 x  1  2t

 y  2t
 z  1

và mặt phẳng (P) : 2 x  y  2z  1  0 .
1) Viết phương trình mặt cầu có tâm nằm trên (d), bán kính bằng 3 và tiếp xúc với (P).
2) Viết phương trình đường thẳng (  ) qua M(0;1;0), nằm trong (P) và vuông góc với
đường thẳng (d).
Câu 5b (1,0 điểm): Trên tập số phức, tìm B để phương trình bậc hai z2  Bz  i  0 có tổng
bình phương hai nghiệm bằng 4i .
–––––––––––––––––––––––––
Đáp số:
Câu 1: 2) I(2; 16)
Câu 2: 1)
3)
Câu 3:

 2  x  1
 x 1


2) I = –2

 1
  1
1
min y  y    
; max y  y   4 2
4
 2
  2
¡
¡
2
V

3a3
16

Câu 4a:

(P ) : x  z  0

hoặc

( P ) : 5 x  8 y  3z  0

Câu 5a:

z2010  1

Câu 4b: 1)

(S1 ) : ( x  3)2  ( y  2)2  ( z  1)2  9 ; (S2 ) : ( x  3)2  ( y  4)2  ( z  1)2  9

x y 1 z

2) () : 

Câu 5b:

2
2 1
B  1 i , B = 1 i

Đề số 2
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số y   x 3+3x 2 – 5 .
2) Tìm m để phương trình: – x 3   3x 2 – m  0 có ít nhất hai nghiệm.
Câu 2: ( 3 điểm)
log 1 x  3 x

1) Giải phương trình:
2) Tính tích phân:

3
2

I   4  x 2 dx
0

3) Tìm GTLN, GTNN của hàm số

y

2x  3
3  2x

trên đoạn [2; 3].

Câu 3: ( 1 điểm) Một khối trụ ...
5 ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP PTTH
Đề số 1
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm) 
x xy
3 2
3 4


!"#"
m
d y mx m( ): 2 16
$%&'"()"
m
d( )
%*+,-./0
Câu 2 (3,0 điểm)
123 4"(5
x
x
x
1
1
1
( 2 1) ( 2 1)

f x dx
1
0
( ) 2
$6%%789:;;3<=0>
f x dx
0
1
( )

 ?@5"(%$2"(A2*B&
x
x
y
2
4 1
2
Câu 3 (1,0 điểm) 5%C"(DEFEGFGG:EF%&"H*-)"a
85**+""B&EGI*"J3#"EF%(*"/B&EFKJ
EEGG-$:.")"
45
o
@;/;B&L%C"(D:
II . PHẦN RIÊNG ( 3 điểm )
A. Theo chương trình chuẩn=
Câu 4a (2,0 điểm):@("L+""&$M&.OxyzN3 4"(5J3#"O
P*&QR*+""$J3#"S=
/KTT
1
.L"
)"
2

Câu 5a (1,0 điểm): 3'
i
z
i
1
1
@;"(B&
z
2010
B. Theo chương trình nâng cao=
Câu 4b (2,0 điểm)=@("L+""&$M&.OxyzR !"#"U=
x t
y t
z
1 2
2
1
J3#"O=
x y z2 2 1 0

N3 4"(5JV*<)(URL;)"?3IW$O
N3 4"(5 !"#"
P*&KXTTXR)("O*+""$
 !"#"U
Câu 5b (1,0 điểm):@(Y33'R5F/3 4"(5Y&
z Bz i
2
0
Z"
53 4"&"M)"
i4
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
Đáp số:
Câu 1:0T\
Câu 2:
x
x
2 1
1
 
0>[
?
y y ; y y
4
4
1 1 1
min max 2
2 2
2
¡ ¡
Câu 3:
a
V
3
3
16
Câu 4a:
P x z( ): 0
J
P x y z( ):5 8 3 0
Câu 5a:
z
2010
1 
Đáp án ôn thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án ôn thi đại học - Người đăng: Nờ Tê A Byun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Đáp án ôn thi đại học 9 10 856