Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án phần thi trắc nghiệm

Được đăng lên bởi mttqbavi
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 700 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề 1: Những vấn đề cơ bản về tổ chức, bộ máy của HTCT ở nước ta
Câu 1: tổ chức chính trị- xã hội ở gồm
HTCT ở nước ta hiện nay là một chỉnh thể thống nhất, gắn bó hữu cơ bao gồm:
ĐCSVN, Nhà nước CHXHCNVN, MTTQVN và các đoàn thể nhân dân, dưới sự lãnh
đạo của ĐCSVN.
Đoàn thể CT- XH là CĐ, ĐTN, Hội LHPN, Hội CCB, HND .
Câu 2:
Diễn đạt về bản chất của Đảng CSVN
ĐCSVN: là đội tiên phong của giai cấp công nhân VN, đồng thời là đội tiên phong của
nhân dân lao động và dân tộc VN; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân,
nhân dân lao động và của dân tộc
Câu 3
Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy.
Câu 4: Bộ máy của cơ quan nhà nước và cơ quan Đảng
- Tổ chức bộ máy Nhà nước bao gồm : QH (cơ quan lập pháp) và HĐND các
cấp; Chủ tịch nước (là nguyên thủ quốc gia, CTHĐQPAN và thực thi các nhiệm vụ theo
quy định của Hiến pháp); Chính phủ và uỷ ban nhân dân các cấp (cơ quan hành chính nhà
nước), VKSND, TAND các cấp (cơ quan tư pháp).
- Hệ thống tổ chức đảng
Điều lệ Đảng quy định: Hệ thống tổ chức của Đảng được thành lập tương ứng với hệ
thống tổ chức hành chính của Nhà nước(TW, Tỉnh, huyện, phường xã.
Tình hình hệ thống tổ chức của ĐCSVN hiện nay:(5 cơ quan tổ chức)
- đảng bộ, chi bộ (từ cấp TW, cấp tỉnh, huyện, cơ sở, chi bộ);
- Cơ quan lãnh đạo của Đảng các cấp (đại hội, cấp uỷ);
- Cơ quan tham mưu cấp uỷ (các ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng);
- Tổ chức đảng được lập trong các cơ quan nhà nước và đoàn thể CT xã hội (bcs đảng,
đảng đoàn).
- Cơ quan giúp việc
Câu 5 Khái niệm nhà nước pháp quyền XHCN
Hội nghị BCHTW lần thứ tám (khoá VII) đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc
cụ thể hoá quan điểm ĐCSVN về Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân ở
nước ta. Hội nghị lần thứ tám BCHTW khoá VII là hội nghị chuyên bàn về nhà nước “Tiếp
tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước Cộng hoà XHCNVN, trọng tâm là cải cách một bước
nền hành chính”. Sau khi đánh giá những thành tựu và khuyết điểm, yếu kém trong tổ chức,
hoạt động của nhà nước ta và những yêu cầu trước tình hình mới, văn kiện Hội nghị đã nêu
5 quan điểm cơ bản cần nắm vững trong quá trình xây dựng kiện toàn bộ máy nhà nước cụ
thể là:
+ Xây dựng nhà nước XHCN của dân, do dân và vì dân, lấy liên minh giai cấp công nhân
với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nền tảng, do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Thực
1

hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, giữ nghiêm kỷ cương xã hội, chuyên chính với
mọi hành động xâm phạm lợi ích của Tổ quốc và của nhân dân;
+ Qu...
Chuyên đ 1: Nhng vn đcơ bn v t chc, b máy ca HTCT nưc ta
Câu 1: t chc chính tr- xã hi gm
HTCT nưc ta hin nay là mt chnh th thng nht, gn bó hu cơ bao gm:
ĐCSVN, Nhà nước CHXHCNVN, MTTQVN và các đoàn th nhân dân, dưi s lãnh
đo ca ĐCSVN.
Đoàn th CT- XH là CĐ, ĐTN, Hi LHPN, Hi CCB, HND
.
Câu 2:
Din đt v bn cht ca Đng CSVN
ĐCSVN: là đi tiên phong ca giai cp công nhân VN, đng thi là đi tiên phong ca
nhân dân lao đng và dân tc VN; đi biu trung thành li ích ca giai cp công nhân,
nhân dân lao đng và ca dân tc
Câu 3
Đng lãnh đo h thng chính tr đng thi là mt b phn ca h thng y.
Câu 4: B máy của cơ quan nhà nưc và cơ quan Đng
- Tchc b máy Nhà nưc bao gm : QH (cơ quan lp pháp) và HĐND các
cp; Chủ tch nưc (là nguyên thủ quc gia, CTHĐQPAN và thc thi các nhim v theo
quy đnh ca Hiến pháp); Chính ph và uban nhân dân các cấp (cơ quan hành cnh nhà
nưc), VKSND, TAND các cp (cơ quan tư pháp).
- H thng t chc đng
Điu lĐng quy đnh: H thng tổ chc ca Đảng đưc thành lp tương ứng vi h
thng t chc hành chính ca Nhà nưc(TW, Tnh, huyn, phưng xã.
Tình hình h thng t chức ca ĐCSVN hin nay:(5 cơ quan t chc)
- đng b, chi b (t cp TW, cp tnh, huyn, cơ s, chi bộ);
- Cơ quan lãnh đo ca Đng các cp (đi hi, cp uỷ);
- Cơ quan tham mưu cp u (các ban đng, đơn vs nghip ca Đng);
- Tchc đng đưc lp trong các cơ quan nhà nưc và đoàn thCT xã hi (bcs đng,
đng đoàn).
- Cơ quan giúp vic
Câu 5 Khái nim nhà nưc pháp quyn XHCN
Hi nghBCHTW ln thứ tám (khoá VII) đã đánh du mt bưc quan trng trong vic
c thhoá quan đim ĐCSVN v Nhà nưc pháp quyn XHCN ca dân, do dân, vì dân
nưc ta. Hi ngh ln th tám BCHTW khoá VII là hi ngh chuyên bàn v nhà nưc Tiếp
tc xây dng và hoàn thin Nhà nưc Cng hoà XHCNVN, trng tâm là ci cách mt bưc
nn hành chính. Sau khi đánh giá nhng thành tu và khuyết đim, yếu kém trong t chc,
hot đng ca nhà nưc ta và nhng yêu cu trưc tình hình mi, văn kin Hi ngh đã nêu
5 quan đim cơ bn cn nm vng trong quá trình xây dng kin toàn b máy nhà nưc c
th là:
+ Xây dng nhà nưc XHCN ca dân, do dân và vì dân, ly liên minh giai cp công nhân
vi giai cp nông dân và tng lp trí thc làm nn tng, do Đng Cng sn lãnh đo. Thc
1
Đáp án phần thi trắc nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đáp án phần thi trắc nghiệm - Người đăng: mttqbavi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Đáp án phần thi trắc nghiệm 9 10 615