Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án - thang điểm kỳ thi khảo sát đầu năm môn địa lý lớp 10

Được đăng lên bởi vnlevitan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 84 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
Trường THPT Mai Thúc Loan
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM- NĂM HỌC 2015 – 2016
MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 10
Thời gian: 60' (không kể thời gian giao đề)

Câu I: (3,0 điểm)
Em hãy vẽ sơ đồ theo cách đơn giản nhất thể hiện cấu trúc của Trái Đất? Động đất có
nguồn gốc từ đâu?
Câu II: (4,0 điểm)
Trình bày sự dịch chuyển của Mặt Trời giữa hai chí tuyến. Khu vực nào trên Trái Đất có
ngày dài 24h?
Câu III: (3,0 điểm)
Nêu thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa trong năm? Vì sao Miền Bắc nước ta lạnh hơn
Miền Nam?
..................Hết......................
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015
Môn thi: ĐỊA LÍ
Câu Ý
Nội dung
I
1 1. vẽ sơ đồ theo cách đơn giản nhất thể hiện cấu trúc của Trái Đất
(3,0
- Vẽ được sơ đồ mang tính sáng tạo đơn giản
điểm)
- Thể hiện được 3 lớp cấu trúc Trái Đất
- Thể hiện được độ dày 3 lớp
2

Nguồn gốc động đất

Điểm
2,00
0,10
0,5
0,5
1,00

- Nguồn gốc động đất là do nội lực: Phân hủy phóng xạ, Phản ứng hóa học, sự
dịch chuyển các dòng vật chất do trọng lực…
II
1
(3,0
điểm)

Trình bày sự dịch chuyển của Mặt Trời giữa hai chí tuyến.
- Chuyển động biểu kiến là chuyển động thấy bằng mắt, nhưng không thực có.
Trong một năm, những tia sáng Mặt Trời lần lượt chiếu thẳng góc với mặt đất
tại các địa điểm trong khu vực giữa hai chí tuyến. Chuyển động này gọi là
chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời.
- Hiện tượng xảy ra như sau:

3,0

+ Ngày 21/3, Mặt Trời ở xích đạo, tia sáng mặt trời chiếu vuông góc với tiếp
tuyến của bề mặt đất ở xích đạo (mặt trời lên thiên đỉnh ở xích đạo)
+ Sau ngày 21/3, mặt trời di chuyển dần lên chí tuyến bắc và lên thiên đỉnh ở
chí tuyến bắc vào ngày 22/6
+ Sau ngày 22/6, mặt trời lại chuyển động dần về xích đạo, lên thiên đỉnh ở
xích đạo lần 2 vào ngày 23/9
+ Sau ngày 23/9, mặt trời tử xích đạo chuyển dần về chí tuyến nam và lên thiên
đỉnh ở chí tuyến nam vào ngày 22/12
+ Sau ngày 22/12, mặt trời lại chuyển động về xích đạo, rối lại lên chí tuyến
bắc. Cứ như vậy lập đi lập lại từ năm này qua năm khác, đó chính là chuyển
động biểu kiến hàng năm của hai mặt trời giữa hai chí tuyến
2

Khu vực nào trên Trái Đất có ngày dài 24h
1,00
Từ vòng cực trở về 2 cực có ngày dài 24h
Ngay tai cực có ngày dài 6 tháng và đêm dài 6 tháng
III
(3,0
điểm)

1

2,00

Nêu thời gian bắt đầu và kết thúc các mùa trong năm
2

+ Mùa xuân: 4-5/2 (lập xuân) đến 5-6/6 (lập hạ)
+ Mùa hạ: 5-6/6 (lập hạ) đến 7-8/8 (lập thu)
+ Mùa thu: 7-8/8 (lập thu) đến 7-8...


ĐỀ CHÍNH THỨC
 !"#$#%&'()*+'(),
-./01$2)(
Thời gian: 60' (không kể thời gian giao đề)
&34.(3,0 điểm)
Em hãy vẽ sơ đồ theo cách đơn giản nhất thể hiện cấu trúc của Trái Đất? Động đất có
nguồn gốc từ đâu?
&34.(4,0 điểm)
Trình bày sự dịch chuyển của Mặt Trời giữa hai chí tuyến. Khu vực nào trên Trái Đất có
ngày dài 24h?
&34.(3,0 điểm)
Nêu thời gian bắt đầu kết thúc các mùa trong m? sao Miền Bắc nước ta lạnh hơn
Miền Nam?
..................Hết......................
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
Đ  $0Đ
ĐỀ0$5"&0Ă'()*
67.ĐỊ01
&34 8 94 Đ:

(3,0
đim)
)
);vẽ sơ đồ theo cách đơn giản nhất thể hiện cấu trúc của Trái Đất
2,00
- Vẽ được sơ đồ mang tính sáng tạo đơn giản 0,10
- Thể hiện được 3 lớp cấu trúc Trái Đất 0,5
- Thể hiện được độ dày 3 lớp 0,5
' 4<=>?>@7 1,00
- Nguồn gốc động đất là do nội lực: Phân hủy phóng xạ, Phản ứng hóa học, sự
dịch chuyển các dòng vật chất do trọng lực…

(3,0
đim)
)
Trình bày sự dịch chuyển của Mặt Trời giữa hai chí tuyến.
3,0
- Chuyển động biểu kiến là chuyển động thấy bằng mắt, nhưng không thực có.
Trong một năm, những tia sáng Mặt Trời lần lượt chiếu thẳng góc với mặt đất
tại các địa điểm trong khu vực giữa hai chí tuyến. Chuyển động này gọi là
chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời.
- Hiện tượng xảy ra như sau:
Đáp án - thang điểm kỳ thi khảo sát đầu năm môn địa lý lớp 10 - Trang 2
Đáp án - thang điểm kỳ thi khảo sát đầu năm môn địa lý lớp 10 - Người đăng: vnlevitan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đáp án - thang điểm kỳ thi khảo sát đầu năm môn địa lý lớp 10 9 10 404