Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án toán tốt nghiệp 2014

Được đăng lên bởi Tuongvy Pham
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2014
Môn thi: TOÁN – Giáo dục trung học phổ thông

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM THI
(Văn bản gồm 04 trang)
I. Hướng dẫn chung
1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì vẫn cho đủ số điểm
từng phần như hướng dẫn quy định.
2) Việc chi tiết hoá (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không làm sai
lệch hướng dẫn chấm.
3) Sau khi cộng điểm toàn bài, làm tròn đến 0,5 điểm (lẻ 0,25 làm tròn thành 0,5; lẻ 0,75 làm
tròn thành 1,0 điểm).
II. Đáp án và thang điểm
CÂU

Câu 1
(3,0 điểm)

ĐÁP ÁN

ĐIỂM

1) (2,0 điểm)
a) Tập xác định: D = \ \ {1} .

0,25

b) Sự biến thiên:
•

Chiều biến thiên: y ' = −

1

( x − 1)

2

< 0, ∀x ≠ 1.

0,50

Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( −∞;1) và (1; +∞ ) .
•

Giới hạn và tiệm cận:
lim y = −2 ⇒ đường thẳng y = – 2 là tiệm cận ngang.

0,25

lim y = −∞; lim y = +∞ ⇒ đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng.

0,25

x →±∞

x→1−

•

x→1+

Bảng biến thiên

x −∞
y'
−2
y

1

−

−

+∞
0,25

+∞
−∞

−2

1

c) Đồ thị (C):

y

O

1

3
2

x

−2

0,50

−3

2) (1,0 điểm)

Câu 2

Hoành độ giao điểm của (C) và đường thẳng y = x − 3 là nghiệm của
−2 x + 3
= x − 3.
phương trình
x −1

0,25

Giải phương trình ta được nghiệm x = 0 và x = 2.

0,25

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 0 là y = − x − 3.

0,25

Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 2 là y = − x + 1.

0,25

1) (1,5 điểm)

(2,5 điểm) Điều kiện: x > 0.

0,25

Với điều kiện trên, phương trình đã cho tương đương với
log 22 x + 3log 2 x + 2 = 0

0,25

⎡log x = −1
⇔⎢ 2
⎣log 2 x = −2.

0,50

log 2 x = −1 ⇔ x =

1
(thoả mãn điều kiện).
2

log 2 x = −2 ⇔ x =

1
(thoả mãn điều kiện).
4

1
1
Vậy nghiệm của phương trình là x = , x = .
2
4

0,25

0,25

2

2) (1,0 điểm)
Tập xác định: D = [ 0; 4] .
Trên ( 0; 4 ) , ta có f ' ( x ) =

0,25

x
x−2
−1+
.
2
2
4x − x

⎛1
1
f ' ( x ) = 0 ⇔ ( x − 2) ⎜ +
⎜2
4 x − x2
⎝

0,25

⎞
⎟ = 0 ⇔ x = 2.
⎟
⎠

0,25

Ta có: f ( 0 ) = 0, f ( 2 ) = −3, f ( 4 ) = 0.
Từ đó, giá trị lớn nhất của f ( x ) bằng 0 và giá trị nhỏ nhất của f ( x ) bằng −3.
1
1
Câu 3
x
(1,5 điểm) Ta có I = ∫ dx − ∫ xe dx .
0

0,25

0,25

0

1

1

Ta có: I1 = ∫ dx = x 0 = 1.

0,25

0

1

Tính I2 =

∫ xe

x

dx. Đặt u = x và dv = e x dx, ta có du = dx và v = e x . Do đó:

0,25

0

1

I2 = ∫ xe dx = xe
x

0

x1
0

1

1

− ∫ e x dx = e − e x = 1.

0,50

0

0

Vậy I = I1 − I 2 = 0.

0,25
SM ⊥ ( ABC )

Câu 4
(1,0 điểm)

n = (n
⇒ SCM
SC ;( ABC )) = 60D.
S

SM = SC.sin ...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THI CHÍNH THC
K THI TT NGHIP TRUNG HC PH THÔNG NĂM 2014
Môn thi: TOÁN – Giáo dc trung hc ph thông
1
HƯỚNG DN CHM THI
(Văn bn gm 04 trang)
I. Hướng dn chung
1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì vn cho đủ s đim
tng phn như hướng dn quy định.
2) Vic chi tiế
t hoá (nếu có) thang đim trong hướng dn chm phi đảm bo không làm sai
lch hướng dn chm.
3) Sau khi cng đim toàn bài, làm tròn đến 0,5 đim (l 0,25 làm tròn thành 0,5; l 0,75 làm
tròn thành 1,0 đim).
II. Đáp án và thang đim
CÂU ĐÁP ÁN ĐIM
1) (2,0 đim)
a) Tp xác định:
{
}
\1.D = \
0,25
b) S biến thiên:
Chiu biến thiên:
()
2
1
'0,
1
yx
x
1.
=
−<
Hàm s nghch biến trên các khong
(
)
;1
(
)
1; .
+
0,50
Gii hn và tim cn:
đường thng y = – 2 là tim cn ngang.
lim 2
x
y
→±∞
=−
0,25
đường thng x = 1 là tim cn đứng.
11
lim ; lim
xx
yy
−+
→→
=− =+
0,25
Câu 1
(3,0 đim)
Bng biến thiên
0,25
2
+
2
+
1
−∞
x
'y
y
Đáp án toán tốt nghiệp 2014 - Trang 2
Đáp án toán tốt nghiệp 2014 - Người đăng: Tuongvy Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đáp án toán tốt nghiệp 2014 9 10 489