Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án toán tuyển sinh ĐH khối B 2011

Được đăng lên bởi Thư Nguyễn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 90 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
Môn : TOÁN - Khối : B
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2,0 điểm) Cho hàm số y  x 4  2( m  1 )x 2  m (1), m là tham số.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m = 1.
2. Tìm m để đồ thị hàm số (1) có ba điểm cực trị A, B, C sao cho OA = BC, O là gốc tọa độ, A là
cực trị thuộc trục tung, B và C là hai điểm cực trị còn lại.
Câu II (2,0 điểm)
1. Giải phương trình sin 2 x cos x  sin x cos x  cos 2 x  sin x  cos x
2. Giải phương trình 3 2  x  6 2  x  4 4  x 2  10  3 x (x  R).

3

1  x sin x
dx
cos 2 x
0

Câu III (1,0 điểm) Tính tích phân I  

Câu IV (1,0 điểm) Cho lăng trụ ABCD.A1B1C1D1 có đáy ABCD là hình chữ nhật. AB = a,
AD = a 3 . Hình chiếu vuông góc của điểm A1 trên mặt phẳng (ABCD) trùng với giao điểm AC
và BD. Góc giữa hai mặt phẳng (ADD1A1) và (ABCD) bằng 600. Tính thể tích khối lăng trụ đã
cho và khoảng cách từ điểm B1 đến mặt phẳng (A1BD) theo a.
Câu V (1,0 điểm) Cho a và b là các số thực dương thỏa mãn 2(a2 + b2) + ab = (a + b)(ab + 2).
 a 3 b3   a 2 b 2 
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 4  3  3   9  2  2  .
a 
b a  b
PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu VI.a (2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai đường thẳng  : x – y – 4 = 0 và d : 2x – y – 2 = 0. Tìm
tọa độ điểm N thuộc đường thẳng d sao cho đường thẳng ON cắt đường thẳng  tại điểm M
thỏa mãn OM.ON = 8.
x  2 y 1 z
và mặt phẳng (P) :
2. Trong không gian hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng  :


2
1
1
x + y + z – 3 = 0. Gọi I là giao điểm của  và (P). Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho MI
vuông góc với  và MI = 4 14 .
5i 3
Câu VII.a (1,0 điểm) Tìm số phức z, biết: z 
1  0 .
z
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu VI.b (2,0 điểm)
1 
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh B  ;1 . Đường tròn nội tiếp tam
2 
giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB tương ứng tại các điểm D, E, F. Cho D (3; 1) và
đường thẳng EF có phương trình y – 3 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A, biết A có tung độ dương.
x  2 y 1 z  5
2. Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng  :


và hai điểm
1
3
2
A (-2; 1; 1); B (-3; -1; 2). Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng  sao cho tam giác MAB có
diện tích bằng 3 5 .
3

 1 i 3 
Câu VII.b (1,0 điểm) Tìm phần thực và phần ảo của số phức z  
 .

1
i





BÀI GIẢI GỢI Ý
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I: 1/ Khảo sát,...
www.VNMATH.com
ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC NĂM 2011
Môn : TOÁN - Khi : B
PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)
Câu I (2,0 đim) Cho hàm s
42
21
y
x(m)xm (1), m là tham s.
1. Kho sát s biến thiên và v đồ th hàm s (1) khi m = 1.
2. Tìm m để đồ th hàm s (1) có ba đim cc tr A, B, C sao cho OA = BC, O là gc ta độ, A là
cc tr thuc trc tung, B và C là hai đim cc tr còn li.
Câu II (2,0 đim)
1. Gii phương trình sin 2 cos sin cos cos2 sin cos
x
xxx xxx
2. Gii phương trình
2
32 62 44 10 3
x
xx x  (x R).
Câu III (1,0 đim) Tính tích phân
3
2
0
1sin
cos
x
x
I
dx
x
Câu IV (1,0 đim) Cho lăng tr ABCD.A
1
B
1
C
1
D
1
đáy ABCD là hình ch nht. AB = a,
AD = 3a . Hình chiếu vuông góc ca đim A
1
trên mt phng (ABCD) trùng vi giao đim AC
và BD. Góc gia hai mt phng (ADD
1
A
1
) và (ABCD) bng 60
0
. Tính th tích khi lăng tr đã
cho và khong cách t đim B
1
đến mt phng (A
1
BD) theo a.
Câu V (1,0 đim) Cho a và b là các s thc dương tha mãn 2(a
2
+ b
2
) + ab = (a + b)(ab + 2).
Tìm giá tr nh nht ca biu thc P =
33 22
33 22
49
ab ab
ba ba




.
PHN RIÊNG (3,0 đim)
Thí sinh ch được làm mt trong hai phn (phn A hoc B)
A. Theo chương trình Chun
Câu VI.a (2,0 đim)
1. Trong mt phng to độ Oxy, cho hai đường thng : x – y – 4 = 0 và d : 2x – y – 2 = 0. Tìm
ta độ đim N thuc đường thng d sao cho đường thng ON ct đường thng ti đim M
tha mãn OM.ON = 8.
2. Trong không gian h to độ Oxyz, cho đường thng :
21
121
x
yz

và mt phng (P) :
x + y + z – 3 = 0. Gi I là giao đim ca và (P). Tìm ta độ đim M thuc (P) sao cho MI
vuông góc vi và MI =
414.
Câu VII.a (1,0 đim) Tìm s phc z, biết:
53
10
i
z
z
 .
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu VI.b (2,0 đim)
1. Trong mt phng ta độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh B
1
;1
2



. Đường tròn ni tiếp tam
giác ABC tiếp xúc vi các cnh BC, CA, AB tương ng ti các đim D, E, F. Cho D (3; 1) và
đường thng EF có phương trình y – 3 = 0. Tìm ta độ đỉnh A, biết A có tung độ dương.
2. Trong không gian vi h to độ Oxyz, cho đường thng :
215
13 2
x
yz


và hai đim
A (-2; 1; 1); B (-3; -1; 2). Tìm ta độ đim M thuc đường thng sao cho tam giác MAB có
din tích bng
35.
Câu VII.b (1,0 đim) Tìm phn thc và phn o ca s phc
3
13
1
i
z
i




.
Đáp án toán tuyển sinh ĐH khối B 2011 - Trang 2
Đáp án toán tuyển sinh ĐH khối B 2011 - Người đăng: Thư Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đáp án toán tuyển sinh ĐH khối B 2011 9 10 290