Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án Toán

Được đăng lên bởi Thư Nguyễn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 90 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
Môn: TOÁN; Khối A, Khối A1, Khối B và Khối D
(Đáp án - thang điểm gồm 04 trang)

Câu
1
(2,0 điểm)

Đáp án

Điểm

a) (1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y =

2x + 3
x +1

(1).

• Tập xác định: R \ {−1}.
• Sự biến thiên:
- Đạo hàm: y ' =

−1
2

0,25

, y ' < 0 , ∀x ≠ −1.

( x + 1)
- Hàm số nghịch biến trên các khoảng (− ∞; −1) và (−1; + ∞).
- Giới hạn và tiệm cận:

lim y = lim y = 2 ; tiệm cận ngang y = 2.

x→ − ∞

x→ + ∞

lim y = − ∞ và

x → ( − 1) −

lim y = + ∞ ; tiệm cận đứng x = −1.

x → ( − 1) +

0,25

- Hàm số không có cực trị.
- Bảng biến thiên:

x

−∞

−1
−

y'
y

+∞
−

+∞

2

0,25

2

−∞

• Đồ thị:

y

3
0,25

2

3
3
−
2

-1

O

x

b) (1,0 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số (1), biết rằng d vuông góc với đường thẳng
y = x + 2.
d vuông góc với đường thẳng y = x + 2 ⇔ d có hệ số góc bằng −1.

Hoành độ tiếp điểm là x0 : y '( x0 ) = −1 ⇔

2
(2,0 điểm)

⎡ x0 = 0
−1
= −1 ⇔ ⎢
2
( x0 + 1)
⎣ x0 = −2

0,25
0,25

x0 = 0 : Phương trình tiếp tuyến d là y = − x + 3.

0,25

x0 = −2 : Phương trình tiếp tuyến d là y = − x − 1.

0,25

a) (1,0 điểm) Giải phương trình: 2cos 2 x + sin x = sin 3 x.

Phương trình đã cho tương đương với: 2cos 2 x + sin x − sin 3 x = 0 ⇔ 2cos 2 x − 2cos 2 x sin x = 0

1/4

0,25

⎡ cos2 x = 0
⇔ 2cos 2 x(sin x − 1) = 0 ⇔ ⎢
⎣sin x = 1

cos 2 x = 0 ⇔ x =
sin x = 1 ⇔ x =

π
2

π
4

+k

π

0,25

.

2

0,25

+ k 2π .

0,25

b) (1,0 điểm) Giải bất phương trình log 2 ( 2 x ) .log 3 ( 3 x ) > 1 .

3
(1,0 điểm)

Điều kiện x > 0. Bất phương trình tương đương với
(1 + log 2 x )(1 + log 3 x ) > 1

0,25

⎡log x < − log 2 6
⇔ (1 + log 2 x)(1 + log 3 2.log 2 x) > 1 ⇔ log 2 x [ (log3 2).log 2 x + log3 6] > 0 ⇔ ⎢ 2
⎣log 2 x > 0

0,25

1
log 2 x < − log 2 6 ⇔ 0 < x < .
6

0,25

⎛ 1⎞
log 2 x > 0 ⇔ x > 1 . Tập nghiệm của bất phương trình đã cho: ⎜ 0; ⎟ ∪ (1; +∞ ) .
⎝ 6⎠

0,25

3

Tính tích phân I =

x

∫

x +1

0

Đặt

dx.

x + 1 = t ; dx = 2tdt ; x = 0 ⇒ t = 1; x = 3 ⇒ t = 2.

0,25

2

∫

Ta có I = 2(t 2 − 1)dt.

0,25

1

2

⎛ t3
⎞
Suy ra I = 2 ⎜ − t ⎟ .
⎝3
⎠1

0,25

8
I= .
3
4
(1,0 điểm)

0,25

Cho khối chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, AB = a 2 , SA = SB = SC . Góc
giữa đường thẳng SA và mặt phẳng ( ABC ) bằng 60o. Tính thể tích khối chóp S . ABC và bán kính
mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S . ABC theo a.
Gọi H là trung điểm của BC ⇒ HA = HB = HC .
Kết hợp với giả thiết SA = SB = SC suy ra SH ⊥ BC ,...
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
ĐỀ CHÍNH THC
ĐÁP ÁN – THANG ĐIM
ĐỀ THI TUYN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
Môn: TOÁN; Khi A, Khi A1, Khi B và Khi D
(Đáp án - thang đim gm 04 trang)
Câu Đáp án Đim
a) (1,0 đim) Kho sát s biến thiên và v đồ th ca hàm s
23
(1).
1
x
y
x
+
=
+
Tp xác định: R \ {1}.
S biến thiên:
- Đạo hàm:
2
1
',
(1)
y
x
'0y
=
+
,
<
x 1.
- Hàm s nghch biến trên các khong ( ; 1) và (1; + ).
0,25
- Gii hn và tim cn: ; tim cn ngang
lim lim 2
xx
yy
→−∞ →+∞
==
2.y
=
(1)
lim
x
y
→−
=
−∞
(1)
lim
x
y
+
→−
=
+∞; tim cn đứng
1.x =−
- Hàm s không có cc tr.
0,25
- Bng biến thiên:
0,25
Đồ th:
0,25
1/4
b) (1,0 đim) Viết phương trình tiếp tuyến ca đồ th hàm s (1 biết rng vuông góc vi đường thng
d
),
d
2.yx=+
vuông góc vi đường thng
d
yx=+2
có h s góc bng
d 1.
0,25
Hoành độ tiếp đim là
0
x
:
0
0
2
0
0
0
1
'( ) 1 1
2
(1)
x
yx
x
x
=
=− =−
=
+
0,25
0
0x =
: Phương trình tiếp tuyến d 3.yx
=
−+
0,25
1
(2,0 đim)
0
2x =−
: Phương trình tiếp tuyến
d
1.yx
−−
0,25
a) (1,0 đim) Gii phương trình:
2cos2 sin sin3 .
x
xx
+
=
2
(2,0 đim)
Phương trình đã cho tương đương vi:
2cos2 sin sin3 0xx x
+
−=2cos2 2cos2 sin 0xxx
−=
0,25
+
2
2
y
'y
x
1
+
3
2
3
O
x
y
-1
2
3
Đáp án Toán - Trang 2
Đáp án Toán - Người đăng: Thư Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đáp án Toán 9 10 710